reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.2.97.2011.ACh Wojewody Podlaskiego

z dnia 22 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Suwałki

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 2 uchwały i załącznika Nr 1 do uchwały oraz § 4 ust. 1 załącznika Nr 2 do uchwały Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie utworzenia publicznego żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Suwałki.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XI/80/2011, która w dniu 29 czerwca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów niniejszej uchwały podjęta została z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 1 lipca 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Miejska w Suwałkach postanowieniami § 2 przedmiotowej uchwały nadała dla Żłobka Miejskiego w Suwałkach akt założycielski stanowiący załącznik nr 1, w którym określiła nazwę i miejsce jego prowadzenia. W ocenie organu nadzoru przyjęte przez Radę Miejską rozwiązanie jest niezgodne z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31) (Dz. U. Nr 45, poz. 235) i w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) wskazanymi w podstawie prawnej kwestionowanej uchwały. Zgodnie z uregulowaniami art. 8 ust. 2 w związku z art. 11 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31) gmina tworzy żłobki i kluby dziecięce w formie gminnych jednostek budżetowych działających na podstawie statutu, określającego między innymi nazwę i miejsce ich prowadzenia . Również art. 12 ust. 2 ustawy o finansach publicznych dla nowotworzonych jednostek budżetowych przewiduje nadanie przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jedynie statutu.

Ponadto Rada Miejska w § 4 ust. 1 Statutu Żłobka Miejskiego w Suwałkach stanowiącego załącznik Nr 2 do przedmiotowej uchwały scedowała na dyrektora żłobka określenie zasad ustalania opłat za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku w umowie cywilnoprawnej, zawieranej pomiędzy nim a rodzicami/opiekunami prawnymi dziecka. Organ nadzoru stoi na stanowisku, iż taka regulacja jest sprzeczna z art. 11 ust. 2 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 31). Powyższe uregulowanie przyjęte w uchwalonym przez Radę Miejską Statucie, nie mieści się w ustalonym mocą powyższego przepisu katalogu spraw które powinny być przedmiotem regulacji statutowej. Ponadto powyżej przyjęte postanowienia w sposób istotny naruszają art. 58 ust. 1 wskazanej wyżej ustawy, który nie przyznaje radzie gminy uprawnienia do subdelegacji, w wyniku której ustalenie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku, znalazło się poza sferą ustaleń dokonywanych przez radę. Podkreślić należy, że powyższy artykuł wprost upoważnia radę gminy do ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w żłobku. Unormowanie tych kwestii należy więc do wyłącznej właściwości rady gminy, która powinna uregulować przedmiotową materię w formie uchwały.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż kwestionowane przez organ nadzoru postanowienia przedmiotowej uchwały zostały podjęte z przekroczeniem upoważnienia ustawowego . Rada Miejska jako organ stanowiący powinna działać tylko i wyłącznie na podstawie prawa i w jego granicach, zatem niedopuszczalne jest podejmowanie przez Radę regulacji bez wyraźnego upoważnienia ustawowego lub z jego przekroczeniem. Zdaniem organu nadzoru, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, realizując przysługującą mu kompetencję powinien ściśle uwzględniać wytyczne zawarte w upoważnieniu kompetencyjnym. Odstąpienie od tej zasady narusza związek formalny i materialny pomiędzy aktem wykonawczym a ustawą, co stanowi istotne naruszenie prawa.

W doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (vide: wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/99, OTK 2000/5/141).

W związku z powyższym, stwierdzenie nieważności przedmiotowych zapisów uchwały Nr XI/80/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r., jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje: Rada Miejska w Suwałkach

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama