reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/43/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 21 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, 2007 roku Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 62 659 933,00 zł

2. Wydatki ogółem - 66 623 367,00 zł

§ 3. Zmienia się limit wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 4.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

8 763 120,00

- 100 000,00

8 663 120,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

8 763 120,00

- 100 000,00

8 663 120,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

5 520 000,00

- 100 000,00

5 420 000,00

Poroz. z JST

5 520 000,00

- 100 000,00

5 420 000,00

750

Administracja publiczna

1 434 000,00

100 000,00

1 534 000,00

75020

Starostwa powiatowe

1 230 000,00

100 000,00

1 330 000,00

0420

Wpływy z opłaty komunikacyjnej

1 200 000,00

100 000,00

1 300 000,00

Własne

1 200 000,00

100 000,00

1 300 000,00

801

Oświata i wychowanie

3 309 901,00

550 000,00

3 859 901,00

80195

Pozostała działalność

3 264 236,00

550 000,00

3 814 236,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

583 500,00

250 000,00

833 500,00

Poroz. z JST

583 500,00

250 000,00

833 500,00

6430

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

333 000,00

300 000,00

633 000,00

Własne

333 000,00

300 000,00

633 000,00

Razem:

62 109 933,00

550 000,00

62 659 933,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

18 603 668,00

- 250 000,00

18 353 668,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

18 603 668,00

- 250 000,00

18 353 668,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 415 648,00

- 250 000,00

15 165 648,00

Własne

11 895 648,00

- 250 000,00

11 645 648,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

3 065 000,00

10 000,00

3 075 000,00

75405

Komendy powiatowe Policji

21 000,00

10 000,00

31 000,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

0,00

10 000,00

10 000,00

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

801

Oświata i wychowanie

20 600 183,00

800 000,00

21 400 183,00

80195

Pozostała działalność

4 905 918,00

800 000,00

5 705 918,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

3 006 789,00

800 000,00

3 806 789,00

Własne

2 586 789,00

800 000,00

3 386 789,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

90095

Pozostała działalność

120 000,00

- 10 000,00

110 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

109 000,00

- 10 000,00

99 000,00

Własne

109 000,00

- 10 000,00

99 000,00

Razem:

66 073 367,00

550 000,00

66 623 367,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 roku

Lp.

Dział

Rozdz.

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Wydatki poniesione do 2011 roku

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok 2011 (8+9+10)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

600

60014

Przebudowa ciągu drogowego Wysokie Mazowieckie - Kulesze Kościelne - Kobylin Borzymy - II etap

6 030 000,00

6 030 000,00

1 530 000,00

A.

3 000 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

B.

1 500 000,00

C.

2

600

60014

Modernizacja dróg powiatowych

7 435 648,00

7 435 648,00

3 935 648,00

A.

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

B.

3 500 000,00

C.

3

600

60014

Przebudowa mostu wraz z dojazdem w miejscowości Nowe Grodzkie

1 700 000,00

1 700 000,00

430 000,00

A.

850 000,00

Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem Mazowieckiem

B.

420 000,00

C.

4

750

75020

Opracowanie dokumentacji na remont budynków Starostwa Powiatowego

208 500,00

208 500,00

208 500,00

A.

Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie

B.

C.

5

750

75020

Zakup sprzętu informatycznego

75 000,00

75 000,00

75 000,00

A.

Starostwo Powiatowe w Wysokie Mazowieckie

B.

C.

6

754

75411

Zakup samochodu na potrzeby Komendy Powiatowej PSP

85 000,00

85 000,00

30 000,00

A.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

B.

55 000,00

C.

7

801

80195

Urządzenie centrum doskonalenia zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

1 493 578,00

1 493 578,00

754 111,00

A.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

B.

C.

739 467,00

8

801

80195

Budowa i wyposażenie warsztatowo-dydaktycznego budynku szkolenia praktycznego

1 200 000,00

1 200 000,00

540 000,00

A.

Centrum Kształcenia Zawodowego w Wysokiem Mazowieckiem

B.

C.

660 000,00

9

801

80195

Opracowanie dokumentacji na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

100 000,00

100 000,00

100 000,00

A.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

B.

C.

10

801

80120

Budowa ogrodzednia szkoły Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

80 000,00

80 000,00

80 000,00

A.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Ciechanowcu

B.

C.

11

801

80195

Budowa boiska sportowego "Moje boisko - ORLIK 2012" przy ZSZ w Wysokiem Maz.

1 700 000,00

1 700 000,00

683 500,00

A.

333 000,00

Zespół Szkół Zawodowych w Wysokiem Mazowieckiem

B.

683 500,00

C.

12

801

80195

Budowa lodowiska "Biały Orlik" przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem

600 000,00

600 000,00

150 000,00

A.

300 000,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Policealnych w Wysokiem Mazowieckiem

B.

150 000,00

C.

13

851

85111

Rozbudowa Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

3 000 000,00

3 000 000,00

3 000 000,00

A.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

B.

C.

14

851

85111

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

842 858,92

842 858,92

106 230,99

A.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

B.

C.

736 627,93

15

851

85111

Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie

13 886,70

13 886,70

2 083,01

A.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

B.

C.

11 803,69

Ogółem

24 564 471,62

0,00

24 564 471,62

11 625 073,00

0

A.

4 483 000,00

x

B.

6 308 500,00

C.

2 147 898,62

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/43/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 21 lipca 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 600 - Transport i łączność, polegające na:

a) zmniejszeniu dochodów o kwotę 100 000 zł w związku z przekazaniem dotacji przez Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na budowę boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem.

b) zmniejszenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 250 000 zł w związku z realizacją inwestycji oświatowych.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, polegające na zwiększeniu wydatków o 10 000 zł w związku z przekazaniem dotacji dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na:

a) zwiększeniu dochodów o kwotę 250 000 zł w związku z przekazaniem dotacji przez Urząd Miejski w Wysokiem Mazowieckiem na budowę:

- boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem- 100 000 zł

- lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem.

b) zwiększeniu dochodów o kwotę 300 000 zł w związku z przyznaniem dotacji z Ministerstwa Sportu na budowę lodowiska "Biały Orlik" przy ZSOiP w Wysokiem Mazowieckiem,

c) zwiększenie wydatków inwestycyjnych o kwotę 800.000 zł w związku ze zwiększeniem kosztów budowy boiska sportowego "Moje boisko - Orlik 2012" przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem (200 000 zł) oraz budowy lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem (600 000 zł),

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, polegające na zmniejszeniu wydatków o kwotę 10 000 zł w związku z przekazaniem dotacji dla KPP w Wysokiem Mazowieckiem z przeznaczeniem na zakup dwóch psów służbowych z wyposażeniem.

5. Zmiany załącznika zadań inwestycyjnych dotyczą zmniejszenia wydatków na modernizację dróg powiatowych, oraz zwiększenia wydatków na budowę boiska sportowego " Moje boisko - ORLIK 2012 przy ZSZ w Wysokiem Mazowieckiem" o kwotę 200 000 zł. oraz budowy lodowiska "Biały Orlik" przy ZSO i P w Wysokiem Mazowieckiem ogólny koszt 600 000 zł.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Joanna Rudzka Kancelaria Doradcy Podatkowego

Kancelaria posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podatkowo-prawnej dużych i średnich polskich firm, międzynarodowych korporacji oraz podmiotów publicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama