Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK.II.4131.2.99.2011.ZCH Wojewody Podlaskiego

z dnia 28 lipca 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, po z. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 24 pkt 3, § 25 pkt 6, § 26 pkt 6, § 28 pkt 4 i 5, § 32 pkt 4 i 5 uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach.

UZASADNIENIE

W dniu 21 czerwca 2011 r. Rada Miejska w Suwałkach podjęła uchwałę Nr XI/88/2011, która w dniu 29 czerwca 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część zapisów wskazanej wyżej uchwały zostało podjętych z naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 22 lipca 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Miejska w Suwałkach w § 6 ust. 2 pkt 1 przedmiotowej uchwały ustaliła, iż jednym z elementów dokumentacji planu niepodlegającym uchwaleniu jest rysunek ideogramu branżowego sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych.

Jednocześnie w § 24 pkt 3, § 25 pkt 6, § 26 pkt 6, § 28 pkt 4 i 5, § 32 pkt 4 i 5 Rada Miejska zawarła odwołania do w/w rysunku ideogramu, który nie jest częścią kwestionowanej uchwały.

W ocenie organu nadzoru taka regulacja jest regulacją wadliwą. Przyjęte rozwiązanie oznacza, że ideogram nie jest elementem uchwały, a co za tym idzie nie jest prawnie wiążący, tak jak inne elementy podlegające uchwaleniu i opublikowaniu.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) w planie miejscowym określa się obowiązkowo zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

Rada Miejska ustalając w/w zasady, umieściła wśród nich, dodatkowo, zapisy § 24 pkt 3, § 25 pkt 6, § 26 pkt 6, § 28 pkt 4 i 5, § 32 pkt 4 i 5, co w ocenie organu nadzoru jest niedopuszczalne. Kwestionowane zapisy nie mogą stanowić zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, ponieważ poprzez odwołania do rysunku ideogramu, który nie jest częścią kwestionowanej uchwały, nie można określić tychże zasad w sposób prawnie wiążący.

Należy podkreślić, iż przyjęcie w uchwale, że rysunek ideogramu sieci wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych jest elementem dokumentacji planu nie podlegającym uchwaleniu, czyli elementem nie będącym częścią przedmiotowej uchwały skutkuje tym, że wszelkie odniesienia w tekście uchwały do w/w rysunku ideogramu są nieobowiązujące ponieważ dotyczą elementu, który nie obowiązuje, co stanowi naruszenie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587).

Ponadto zgodnie z § 7 pkt 1 cyt. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego projekt rysunku planu miejscowego powinien zawierać m. in. wyrys ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy z oznaczeniem granic obszaru objętego projektem planu miejscowego oraz granice obszaru objętego planem.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż w przedmiotowej uchwale brak jest na rysunku planu wyrysu ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Suwałki. W związku z powyższym organ nadzoru nie stwierdził jednak nieważności uchwały, a jedynie ograniczył się do wskazania, iż uchwałę podjęto z naruszeniem prawa.

Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzenie nieważności § 24 pkt 3, § 25 pkt 6, § 26 pkt 6, § 28 pkt 4 i 5, § 32 pkt 4 i 5 uchwały Nr XI/88/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla Emilii Plater położonego pomiędzy ulicami M. Skłodowskiej-Curie, T. Kościuszki, gen. W. Sikorskiego i W. Gałaja w Suwałkach, jest zasadne.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Dyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli


Lidia Stupak

Otrzymuje: Rada Miejska w Suwałkach

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe