Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Decyzja nr OLB-4210-10(9)/2011/1251/XII/MSZ Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

z dnia 28 lipca 2011r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła przedsiębiorstwa energetycznego Elektrociepłownia Białystok Spółka Akcyjna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 1 i 2 oraz art. 23 ust. 2 pkt 2 i 3 w związku z art. 30 ust. 1 i art. 45 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123, Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790, Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 81, poz. 530) oraz w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181. poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1131, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700 oraz z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173 i Nr 106, poz. 622),

po rozpatrzeniu wniosku

z dnia 5 maja 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła
przedsiębiorstwa energetycznego

Elektrociepłownia Białystok Spółka Akcyjna,

posiadającego:

1) numer w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS): 0000023369,

2) numer identyfikacji podatkowej (NIP): 5420201966,

zwanego w dalszej części decyzji "Przedsiębiorstwem",

postanawiam

1) zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo taryfę dla ciepła, stanowiącą załącznik do niniejszej decyzji,

2) ustalić okres obowiązywania w/w taryfy na jeden rok od dnia jej wprowadzenia do stosowania.


UZASADNIENIE

Na podstawie art. 61 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, na wniosek Przedsiębiorstwa posiadającego koncesje udzielone decyzjami Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (zwanego dalej "Prezesem URE"): na wytwarzanie ciepła z dnia 14 października 1998 r. nr WCC/281/1251/U/3/98/RW z późn. zm. oraz na przesyłanie i dystrybucję ciepła z dnia 27 lipca 2006 r. nr PCC/1251/W/OLB/2006/MSZ z późn. zm., w dniu 6 maja 2011 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla ciepła, ustalonej przez Przedsiębiorstwo.

Stosownie do art. 47 ust. 1 i 2 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesje ustalają taryfy dla ciepła oraz proponują okres ich obowiązywania. Przedłożona taryfa podlega zatwierdzeniu przez Prezesa URE, o ile jest zgodna z zasadami i przepisami, o których mowa w tej ustawie.

W trakcie postępowania administracyjnego, na podstawie zgromadzonej dokumentacji ustalono, że Przedsiębiorstwo opracowało taryfę zgodnie z zasadami określonymi w art. 44 i 45 ustawy - Prawo energetyczne oraz przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z 2010 r. Nr 194, poz. 1291), zwanego w dalszej części decyzji "rozporządzeniem taryfowym".

Zgodnie z treścią art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne planowane przychody ze sprzedaży ciepła przyjmowane do kalkulacji cen w taryfie dla ciepła dla jednostek kogeneracji, oblicza się przy zastosowaniu wskaźnika referencyjnego ustalanego przez Prezesa URE zgodnie z metodologią określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 5 i 6 i średnich cen sprzedaży ciepła, o których mowa w art. 23 ust. 2 pkt 18 lit. c.

Mając na uwadze fakt, iż Przedsiębiorstwo wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła w jednostce kogeneracji, przedłożona taryfa dla ciepła w zakresie cen wytwarzania ustalona została z uwzględnieniem przepisu art. 47 ust. 2f ustawy - Prawo energetyczne oraz w oparciu o § 13 rozporządzenia taryfowego. Stawki opłat za usługi przesyłania i dystrybucji ciepła zostały skalkulowane przez Przedsiębiorstwo na podstawie kosztów uzasadnionych prowadzenia działalności gospodarczej, zaplanowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy. Ocena kosztów przesyłania i dystrybucji ciepła została dokonana na podstawie porównania, wynikających z nich, jednostkowych kosztów planowanych dla pierwszego roku stosowania taryfy z uzasadnionymi jednostkowymi kosztami wynikającymi z kosztów poniesionych w roku kalendarzowym poprzedzającym pierwszy rok stosowania taryfy (§ 12 ust. 2 rozporzadzenia taryfowego).

W trakcie postępowania administracyjnego w sprawie określonej przedmiotowym wnioskiem w celu stwierdzenia, czy przedłożona taryfa dla ciepła została ustalona zgodnie z powyższymi przepisami, Prezes URE wezwał Przedsiębiorstwo do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia wniosku, pismami: z dnia 7 czerwca 2011 r. nr OLB-4210-10(2)/2011/1251/XII/MSZ, z dnia 16 czerwca 2011 r. OLB-4210-10(3)/2011/1251/XII/MSZ i z dnia 30 czerwca 2011 r. OLB-4210-10(5)/2011/1251/XII/MSZ.

Przedsiębiorstwo skorygowało i uzupełniło przedmiotowy wniosek, przedstawiając jednocześnie Prezesowi URE, zgodnie z § 12 ust. 2 rozporządzenia taryfowego, uzasadnienie kalkulacji bazowych cen i stawek opłat, następującymi pismami: z dnia 22 czerwca 2011 r. (znak: FC/4013/2011) i z dnia 11 lipca 2011 r. (znak: FC/4371/2011).

Okres obowiązywania taryfy ustalono zgodnie z treścią § 13 ust. 8 rozporządzenia taryfowego.

W tym stanie rzeczy orzeczono, jak w sentencji.

POUCZENIE

1. Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, za pośrednictwem Prezesa URE, w terminie dwutygodniowym od dnia jej doręczenia (art. 30 ust. 2 i 3 ustawy - Prawo energetyczne oraz art. 47946 pkt 1 i art. 47947 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego).

2. Odwołanie od decyzji powinno czynić zadość wymaganiom przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części (art. 47949 Kodeksu postępowania cywilnego). Odwołanie należy przesłać na adres Urzędu Regulacji Energetyki - Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie - ul. Garbarska 20, 20-340 Lublin.

3. Stosownie do art. 47 ust. 3 pkt 2 w związku z art. 31 ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, decyzja zostanie skierowana do ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

4. Stosownie do art. 47 ust. 4 ustawy - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
Dyrektor Wschodniego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki z siedzibą w Lublinie


Tomasz Adamczyk

Otrzymują:

1. Elektrociepłownia Białystok S.A., ul. gen. W. Andersa 3, 15-124 Białystok;

2. Wojewoda Podlaski;

3. a/a

Uiszczono opłatę skarbową w wysokości 10 zł w dniu 4 maja 2011 r. na rachunek 54103015080000000550036045.

Małgorzata Szczepańska - starszy specjalista

Załącznik do Decyzji Nr OLB-4210-10(9)/2011/1251/XII/MSZ
Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
z dnia 28 lipca 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe