Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Monieckiego

z dnia 24 czerwca 2011r.

w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

Tekst pierwotny

Na podstawie § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) w związku z art. 44 c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407 z późn. zm.) Starosta Moniecki informuje o możliwości zgłaszania przez uprawnione podmioty po jednym kandydacie na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych.

Zgłoszenia mogą składać organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, działające na terenie powiatu monieckiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres zgłaszającego;

2) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata;

3) pieczęć i podpis osoby uprawnionej do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego kandydata.

Zgłoszenie kandydata w formie pisemnej należy składać w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Mońkach, ul. Słowackiego 5A, 19-100 Mońki, w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

wz. Starosty Monieckiego
Wicestarosta Moniecki


mgr Robert Sidorski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe