Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Ogłoszenie Starosty Hajnowskiego

z dnia 13 lipca 2011r.

w sprawie ogłoszenia naboru członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych działającej na terenie powiatu hajnowskiego

Tekst pierwotny

W związku z upływem II kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Starosta Hajnowski na podstawie art.44b ust.1 i art. 44c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz.1578) oraz § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2003r. Nr 62, poz.560) ogłasza nabór członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych działającej na terenie powiatu hajnowskiego ( po jednym kandydacie z każdej organizacji).

Spośród zgłoszonych kandydatów Starosta Hajnowski powoła 5 ( pięciu) członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, której kadencja trwa 4 lata.

Zgłoszenia mogą składać: organizacje pozarządowe, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego działające na terenie powiatu hajnowskiego.

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) nazwę i adres zgłaszającego;

b) imię, nazwisko i adres zamieszkania kandydata;

c) pieczęcie i podpisy osób uprawnionych do reprezentowania organizacji, organu zgłaszającego.

Zgłoszenie kandydata należy złożyć w siedzibie Starostwa Powiatowego w Hajnówce przy ul. A. Zina 1, w terminie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Starosta Hajnowski


Włodzimierz Pietroczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe