reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/54/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675)1) ) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2) ), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Stwierdza się zgodność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, o którym mowa w ust. 2 z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Goniądz, uchwalonym uchwałą Nr 94/XIX/2000 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2000 r., zmienionym uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 czerwca 2011 r.

2. Uchwala się zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, uchwalonego uchwałą Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098, zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088), w skład którego wchodzą:

1) część tekstowa zmiany planu stanowiąca treść niniejszej uchwały;

2) załączniki do niniejszej uchwały, tj.:

a) część graficzna w postaci rysunku zmiany planu w skali 1: 1 000 - zał. 1 (1a, 1b, 1c, 1d, 1e, 1f),

b) rozstrzygniecie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych w trakcie wyłożenia projektu zmiany planu do publicznego wglądu - zał. 2,

c) rozstrzygniecie o sposobie realizacji zapisanych w zmianie planu inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych - zał. 3.

Rozdział 1.
PRZEPISY OGÓLNE

§ 2. 1. Zmianą planu obejmuje się część obszaru miasta Goniądz, w skład którego wchodzą działki lub ich części nr geodezyjny: 12, 434/1, 435/1, 436/1, 433, 434/2, 435/2, 436/2, 320/2, 322, 383, 1284, 883 oraz korektę części tekstowej, dotyczącej zmiany linii zabudowy ul. Różanej oraz zmiany parametrów ul. Jagiellońskiej.

2. Podstawę opracowania zmiany planu stanowią:

1) uchwała Rady Miejskiej w Goniądzu Nr XLIV/248/10 z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz, zmieniona uchwałą Nr IV/24/11 z dnia 2 lutego 2011 r.;

2) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Goniądz uchwalone Nr 94/XIX/2000 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 30 marca 2000 r., zmienionym uchwałą Nr VII/46/11 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 czerwca 2011 r.

3. Zakres zmiany planu obejmuje zagadnienia obowiązujące, zawarte w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z póżn. zm.3) ), określone w sposób następujący:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania:

a) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNU,

b) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem letniskowej, ozna-czone na rysunku zmiany planu symbolem MNL,

c) tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem MNW,

d) tereny zabudowy usługowej, turystyczno-wypoczynkowej, sportowej, pensjonatowej i rzemieślniczej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UT,

e) tereny zabudowy przemysłowej, magazynowo-składowej, usługowej, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem PU,

f) tereny z zakazem zabudowy, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem ZZ,

g) trasy linii energetycznych: średniego napięcia - eSN, niskiego napięcia - eNN oraz stacje transformatorowe,

h) zasięg fali powodziowej - FP;

2) zasady i warunki zagospodarowania terenów:

a) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego,

b) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego,

c) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej,

d) wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych,

e) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy, zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej,

f) granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także narażonych na niebezpieczeństwo powodzi oraz zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych,

g) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych zmianą planu,

h) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy,

i) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów,

j) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.4) );

3) ustalenia pozostałe:

a) ustalenia dotyczące potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa,

b) zasady ochrony przeciwpożarowej,

c) przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze.

4) Ustalenia zmiany planu nie przypisane określonemu symbolowi dotyczą całego obszaru opracowania.

§ 3. 1. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku zmiany planu są obowiązującymi ustaleniami:

1) granice obszaru objętego zmianą planu,

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu, bądź różnych zasadach zagospodarowania;

3) symbole określające przeznaczenie terenów,

4) nieprzekraczalne linie zabudowy.

2. Pozostałe oznaczenia graficzne mają charakter informacyjny i postulatywny.

§ 4. 1. Przeznaczenie terenów pod zabudowę inną niż rolniczą odbywa się na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod różnego rodzaju zabudowę, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.5) ).

2. W przypadku nieścisłości pomiędzy określonymi na rysunku zmiany planu liniami roz-graniczającymi terenu a jego przeznaczeniem opisanym w tekście zmiany planu, decydują ustalenia tekstu zmiany planu.

§ 5. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

1) planie - należy przez to rozumieć ustalenia (tekstowe i rysunkowe) planu uchwalonego uchwałą Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098. zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088);

2) zmianie planu - należy przez to rozumieć ustalenia zmiany planu (tekstowe i graficzne) określone w §§ 1 i 2 uchwały, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

3) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę Rady Miejskiej, o ile z treści przepisu nie wynika inaczej;

4) przepisach odrębnych i szczególnych - należy przez to rozumieć przepisy ustaw z przepisami wykonawczymi;

5) rysunku zmiany planu - należy przez to rozumieć rysunek przedstawiony na mapie w skali 1: 1 000, stanowiący załącznik 1 do niniejszej uchwały;

6) przeznaczeniu podstawowym - należy przez to rozumieć takie przeznaczenie, które powinno przeważać na danym terenie, wyznaczonym liniami rozgraniczającymi;

7) przeznaczeniu dopuszczalnym - należy przez to rozumieć rodzaje przeznaczenia inne niż podstawowe, które uzupełniają lub wzbogacają przeznaczenie podstawowe;

8) terenie - należy przez to rozumieć teren o określonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, opisanego w tekście zmiany planu oraz wyznaczonego na rysunku zmiany planu liniami rozgraniczającymi;

9) zabudowie jednorodzinnej - należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.6) );

10) powierzchni terenu biologicznie czynnego - należy przez to rozumieć definicję zawartą w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.7) );

11) nieprzekraczalnych liniach zabudowy - należy przez to rozumieć linie, których nie mogą przekroczyć ściany budynków w kierunku ulicy (nie dotyczy ganków, wykuszy, pilastrów, itp., zajmujących nie więcej niż 20% powierzchni ściany);

12) wskaźniku powierzchni zabudowy - należy przez to rozumieć udział powierzchni zabudowy (suma powierzchni wszystkich budynków na działce) w powierzchni całkowitej działki;

13) urządzeniach infrastruktury technicznej - należy przez to rozumieć urządzenia z zakresu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków, elektroenergetyki, gazownictwa, ciepłownictwa i inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej;

14) usługach i rzemiośle nieuciążliwym - należy przez to rozumieć przedsięwzięcia, które nie wymagają opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.8) );

15) infrastrukturze telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu - należy przez to rozumieć definicję zawartą w artykule 2, ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. Nr 106, poz. 675).

Rozdział 2.
PRZEZNACZENIE TERENÓW I ICH FUNKCJE

§ 6. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 24 MNU, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, z dopuszczeniem usług i rzemiosła nieuciążliwego, obejmujący działkę nr geodezyjny 383 przy ul. Piotra z Goniądza, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1a).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych - niezbędnych do obsługi obszaru.

§ 7. 1. Ustala się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 25 MNW, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną, obejmujący działki nr geodezyjny 883 przy ul. św. Rozalii, przeznaczony dotychczas w planie pod zabudowę usługową, handlową, gastronomiczną i rzemiosło nieuciążliwe, oznaczoną symbolem 25 UHR (zał. 1b).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych - niezbędnych do obsługi obszaru;

3) zabudowy usługowej i rzemieślniczej nieuciążliwej, wbudowanej i wolnostojącej;

4) inwestycji celu publicznego z zakresu łaczności publicznej.

§ 8. 1. Ustala się teren, oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 26 MNL, położony przy ul. Demokratycznej, obejmujący działki nr geodezyjny 12, będący dotychczas w planie terenem rolnym, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem letniskowej (zał. 1c).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej, w tym telekomunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych - niezbędnych do obsługi obszaru.

§ 9. 1. Ustala się tereny, oznaczone na rysunku zmiany planu symbolem UT, z podstawowym przeznaczeniem pod zabudowę usługową, turystyczno-wypoczynkową i pensjonatową, w skład których wchodzą:

1) teren 34 UT położony przy ul. ul. Konstytucji 3 Maja, obejmujący działki nr geodezyjny 320/2, 322, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1d);

2) teren 35 UT położony przy ul. Demokratycznej, obejmujący działki nr geodezyjny 434/1, 435/1, 436/1, 433, 434/2, 435/2, 436/2, przeznaczony dotychczas w planie pod działalność usługową z zakresu turystyki i wypoczynku, z zakazem zabudowy na części terenu, oznaczony symbolem 10 UT (zał. 1e).

2. Na terenach, o których mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych - niezbędnych do obsługi obszaru;

3) na terenie 34 UT dopuszcza się ponadto zabudowę rekreacyjną, a na terenie 35 UT spor-tową i rzemieślniczą nieuciążliwą oraz zakazuje się zabudowy na terenach oznaczonych symbolem ZZ, położonych w zasięgu fali powodziowej - na tych terenach dopuszcza się zagospodarowanie turystyczne bez prawa trwałej zabudowy kubaturowej;

4) inwestycji celu publicznego z zakresu łaczności publicznej.

§ 10. 1. Ustala się teren oznaczony na rysunku zmiany planu symbolem 10 PU, położony przy ul. Wojska Polskiego, z przeznaczeniem pod zabudowę przemysłową, magazynowo-składową i usługową, obejmujący działkę nr geodezyjny 1284, będący dotychczas w planie terenem rolnym (zał. 1f).

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1 dopuszcza się ponadto lokalizowanie:

1) urządzeń infrastruktury technicznej;

2) dróg dojazdowych, parkingów i garaży oraz budynków gospodarczych - niezbędnych do obsługi obszaru;

3) inwestycji celu publicznego z zakresu łaczności publicznej.

Rozdział 3.
PARAMETRY I WSKAŹNIKI KSZTAŁTOWANIA ZABUDOWY ORAZ ZAGOSPODAROWANIA TERENU, W TYM LINIE ZABUDOWY, GABARYTY OBIEKTÓW I WSKAŹNIKI INTENSYWNOŚCI ZABUDOWY. ZASADY MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW KOMUNIKACJI I INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

§ 11. Na terenach przeznaczonych w zmianie planu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, letniskową, turystyczną, usługową, przemysłowa, magazynowo-składową i rzemieślniczą ustala się parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy oraz zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej, w sposób następujący:

1) dojazdy do terenów jak niżej od najbliższych dróg publicznych i wewnętrznych, zaś miejsce i warunki włączenia się do tych dróg należy uzgodnić z ich zarządcami:

a) 24 MNU - od ul. Piotra z Goniądza,

b) 25 MNW - od ul. św. Rozalii,

c) 26 MNL - od ul. Bednarskiej,

d) 34 UT - od ul. Konstytucji 3 Maja,

e) 35 UT - od ul. Demokratycznej,

f) 10 PU - od ul. Wojska Polskiego;

2) nieprzekraczalne linie zabudowy od dróg w odległościach nie mniejszych jak niżej okre-ślone:

a) 24 MNU - min. 5 m od linii rozgraniczającej ulicy i 7 m od osi linii eSN 15 kV, jak na rysunku planu,

b) 25 MNW - 5 m od linii rozgraniczającej,

c) 26 MNL - 5 m od linii rozgraniczającej,

d) 34 UT - 12 m od krawędzi jezdni ul. Konstytucji 3 Maja dla nowej zabudowy, obiekty istniejące mogą funkcjonować, być remontowane i modernizowane w istniejącej linii zabudowy, z obowiązkiem zastosowania w budynkach rozwiązań technicznych niwe-lujących hałas komunikacyjny,

e) 35 UT - 7 m od osi linii eSN 15 kV,

f) 10 PU - 5 m od linii rozgraniczającej ul. Wojska Polskiego;

3) określone linie zabudowy odnoszą się do nowobudowanej lub modernizowanej zabudowy;

4) ustala się następujące zasady w zakresie odległości sytuowania budynków od granicy działek sąsiednich:

a) najmniejsza odległość sytuowania zabudowy od granicy działki sąsiedniej wynosi:

- 4 m dla budynków z otworami okiennymi lub drzwiowymi zwróconymi w stronę działki sąsiedniej,

- 3 m dla budynków zwróconych w stronę działki sąsiedniej ścianą bez otworów okiennych i drzwiowych;

b) dopuszcza się usytuowanie budynku skierowanego w stronę działki sąsiedniej ścianą zewnętrzną bez otworów drzwiowych i okiennych w odległości 1,5 m lub mniejszej od granicy działki oraz bezpośrednio przy jej granicy;

5) ustala się dla terenów 26 MNL i 34 UT obowiązek sytuowania zabudowy w odległości nie mniejszej niż 25 m od istniejących cieków wodnych;

6) wskaźniki intensywności i gabaryty zabudowy:

a) podstawową formą zabudowy mieszkaniowej są budynki jednorodzinne wolnostojące; dopuszcza się budynki bliźniacze i szeregowe; dopuszcza się podpiwniczenia budynków (z wyjątkiem terenu 26 MNL); dopuszcza się usługi i rzemiosło w budynku mieszkalnym (do 30% powierzchni budynku) oraz oddzielną zabudowę usługową i rzemieślniczą na działce budowlanej,

b) posadowienie podłogi parteru budynku na wysokości nie większej niż 0,9 m od poziomu terenu od frontu budynku mieszkalnego i 0,6 m dla innych form zabudowy,

c) szerokość elewacji frontowej budynku mieszkaniowego oraz z usługami i rzemiosłem nie może być mniejsza niż 8 m,

d) główna kalenica budynków mieszkaniowych oraz z usługami i rzemiosłem nieuciążliwym, równoległa do frontu działki (do ulicy stanowiącej dojazd do działki); wysokość kalenicy zależna od przyjętego kąta nachylenia dachu i gabarytu budynku,

e) gabaryty i inne cechy zabudowy turystycznej, usługowej, rzemieślniczej i gospodarczej mogą być dostosowane do potrzeb,

f) wskaźnik wielkości powierzchni zabudowy do 40% powierzchni działki dla wszystkich form zabudowy,

g) wskaźnik wielkości powierzchni biologicznie czynnej nie mniej niż 30% powierzchni dla wszystkich form zabudowy,

h) wysokość dla wszystkich form zabudowy - 1 kondygnacja nadziemna oraz użytkowe poddasze,

i) dachy dla wszystkich form zabudowy symetryczne dwuspadowe, a także dachy wielospadowe - wszystkie o nachyleniu połaci dachowej nie mniejszym niż 35 i nie większym niż 45o, również inne, których kształty wywodzą się z tradycji miejscowego budownictwa ludowego i dworkowego, dachy dla zabudowy usługowo-rzemieślniczej należy dostosować do wymagań technologicznych;

7) zaopatrzenie w wodę:

a) ustala się dla poszczególnych terenów następujący sposób zaopatrzenia w wodę do ce-lów komunalnych i przeciwpożarowych:

- 24 MNU - z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Piotra z Goniądza,

- 25 MNW - z projektowanej sieci wodociągowej w ul. św. Rozalii, z włączeniem się do istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego - dopuszcza się włączenie do przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego po uzyskaniu zgody właściciela działki przy tej ulicy, przez którą będzie prowadzić przyłącze wodociągowe,

- 26 MNL - z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Bednarskiej,

- 34 UT - z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Konstytucji 3 Maja,

- 35 UT - z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Demokratycznej,

- 10 PU - z istniejącego przewodu wodociągowego w ul. Wojska Polskiego;

b) realizacja przyłączy poszczególnych obiektów do sieci wodociągowej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń wodociągowych,

c) do czasu zrealizowania projektowanej sieci wodociągowej, dopuszcza się zaopatrzenie w wodę z lokalnych, indywidualnych ujęć wody, wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych - po wybudowaniu wodociągu, ujęcia te będą mogły być wykorzystane do celów gospodarczych;

8) odprowadzanie ścieków i usuwanie odpadów:

a) ustala się odprowadzanie ścieków komunalnych do miejskiej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w Goniądzu, przyjmując dla poszczególnych terenów następujący sposób rozwiązania:

- 24 MNU - do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Piotra z Goniądza,

- 25 MNW - do istniejącego kanału sanitarnego w ul. św. Rozalii,

- 26 MNL -do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Bednarskiej i ul. Demokratycznej, z włączeniem się do istniejącego kanału sanitarnego w tej ulicy, poza terenem opracowania,

- 34 UT - do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Konstytucji 3 Maja, z włączeniem się w układzie pompowym do istniejącego kanału sanitarnego w tej ulicy,

- 35 UT - do istniejącego na działce kanału sanitarnego lub włączenie się do kanału sanitarnego w ul. Rybackiej; strefa techniczna do kanału dla obiektów budowlanych wynosi 2 m od osi sieci,

- 10 PU - do projektowanego kanału sanitarnego w ul. Wojska Polskiego, z włączeniem się w układzie grawitacyjno-pompowym do istniejącego kanału sanitarnego w ul. Wojska Polskiego lub ul. Nadbiebrzańskiej, poza ternem opracowania;

b) do czasu realizacji w ulicach projektowanych kanałów sanitarnych, wymienionych w pkt a), dopuszcza się możliwość odprowadzania ścieków:

- z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, letniskowej i usługowej, do szczelnych zbiorników bezodpływowych (z wywożeniem do punktu zlewnego w miejskiej oczyszczalni ścieków) lub przydomowych oczyszczalni ścieków, z lokalizacją w obrębie własnej działki (jeżeli parametry działki na to pozwalają) i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych,

- z terenów zabudowy turystycznej i usługowej (o ilości wytwarzanych ścieków większej od przepustowości przydomowej oczyszczalni) i rzemiosła nieuciążliwego - do oczyszczalni ścieków z lokalizacją urządzeń w obrębie własnej działki i wykonanych zgodnie z warunkami określonymi w obowiązujących w tym zakresie przepisach szczególnych;

c) po wykonaniu kanałów sanitarnych w ulicach, zbiorniki szczelne i oczyszczalnie przydomowe należy zlikwidować, a obiekty podłączyć do tych kanałów,

d) realizacja przyłączy poszczególnych obiektów do kanalizacji sanitarnej, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarządcę urządzeń kanalizacyjnych,

e) odprowadzanie wód opadowych i roztopowych:

- wody opadowe i roztopowe z utwardzonych, szczelnych powierzchni terenów przemysłowych, usługowych, dróg, ulic i parkingów, o znacznym stopniu zanieczyszczenia zawiesiną i substancjami ropopochodnymi, ujęte w szczelne, otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej powinny być oczyszczone przed wprowadzeniem do wód lub do ziemi, w taki sposób, aby spełniały wymogi ochrony środowiska, określone w odrębnych przepisach szczególnych,

- wody opadowe i roztopowe z dachów obiektów oraz terenów o małym stopniu zanieczyszczenia mogą być odprowadzane powierzchniowo bezpośrednio do gruntu na własny, nieutwardzony teren, w sposób uniemożliwiający spływ tych wód na grunty sąsiednie poprzez odpowiednie ukształtowanie terenu, zastosowanie rozwiązań technicznych, takich jak np. mały zbiornik retencyjny, wykorzystanie wód deszczowych do celów gospodarczych,

f) ustala się zakaz wprowadzania do wód lub do ziemi ścieków i wód opadowych nie spełniających obowiązujących norm,

g) ustala się usuwanie odpadów stałych systemem zorganizowanym, do pojemników bądź kontenerów ustawionych na posesjach z lokalizacją spełniającą warunki określone w odrębnych przepisach szczególnych dotyczących miejsc gromadzenia odpadów stałych, z wprowadzeniem selektywnej zbiórki odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych i azbestu według rozstrzygnięć Burmistrza Goniądza;

9) zaopatrzenie w energię elektryczną:

a) ustala się dla poszczególnych terenów następujący sposób zaopatrzenia w energię elektryczną:

- 24 MNU - z istniejącej w ul. Piotra z Goniądza linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- 25 MNW - z istniejącej w ul. św. Rozalii, linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- 26 MNL - z istniejącej w ul. Demokratycznej linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi; w przypadku kolizji istniejących linii eNN na przedmiotowym terenie z projektowanym zagospodarowaniem terenu, istniejącą linię należy przebudować (propozycja przebudowy na rysunku planu),

- 34 UT - z istniejącej w ul. Konstytucji 3 Maja linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi,

- 35 UT - w zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy: z istniejącej w ul. De-mokratycznej linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi lub oddzielnym projektowanym obwodem linii eNN kablowej ze stacji transformatorowej przy ul. Rybackiej do miejsca odbioru; należy uwzględnić obecność na przedmiotowym terenie linii SN 15 kV napowietrznej, dostosowując ją do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi.

- 10 PU - w zależności od wielkości zapotrzebowanej mocy: z istniejącej w ul. Wojska Polskiego linii eNN napowietrznej, po dostosowaniu jej do nowych warunków pracy, zgodnie z przepisami szczególnymi lub oddzielnym projektowanym obwodem linii eNN kablowej ze stacji transformatorowej przy ul. Wojska Polskiego Nr 11-1020 do miejsca odbioru;

b) budowa, rozbudowa, i dostosowanie linii SN lub NN do nowych warunków pracy na warunkach wydanych przez gestora sieci,

c) odległość sytuowania zabudowy od istniejącej linii SN 15 kV - 7 m od osi linii przy liniach wykonanych przewodami nieizolowanymi lub 5 m przy liniach z przewodami izolowanymi, z wyjątkiem urządzeń łączności publicznej,

d) odległość nasadzenia drzew:

- od linii elektroenergetycznych napowietrznych eNN - 2 m,

- od linii elektroenergetycznych eSN 15 kV - 5 m (od osi linii),

- od linii kablowych - co najmniej 1,5 m od osi pni istniejących lub projektowanych nasadzeń drzew,

- na obszarach przeznaczonych pod zalesienie, gdzie zlokalizowane są urządzenia energetyczne, nie należy prowadzić nasadzeń pod tymi liniami;

e) dopuszcza się zmianę sposobu zasilania poszczególnych terenów, pod warunkiem, że będzie to zgodne z przepisami szczególnymi,

f) przebudowa istniejących urządzeń elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia, kolidujących z projektowanym zagospodarowaniem terenu, realizacja nowych inwestycji energetycznych oraz przystosowanie istniejących sieci do nowych warunków pracy - w oparciu o ustawę z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.9) ), aktami wykonawczymi do tej ustawy oraz innymi stosownymi przepisami szczególnymi;

10) zaopatrzenie w łączność z istniejących lub projektowanych sieci w liniach rozgraniczających ulic lub poza pasem drogowym na terenach niezabudowanych - przy projektowanym zagospodarowaniu terenu należy uwzględnić istniejące urządzenia telekomunikacyjne, lub przebudować na koszt inwestora inwestycji podstawowej na warunkach gestora sieci;

11) zaopatrzenia w ciepło według własnych rozwiązań przy preferencji ekologicznych nośni-ków energii (gaz, olej opałowy, energia elektryczna, biomasa);

12) zaopatrzenie w gaz gazociągami średniego i niskiego ciśnienia, po zrealizowaniu stacji redukcyjno-pomiarowej Io w Goniądzu, według odrębnych przepisów szczególnych, przy zachowaniu linii zabudowy, sadzenia drzew oraz urządzania stałych składów i magazynów od gazociągów średniego i niskiego ciśnienia w odległości 1 m od osi gazociągu;

13) w razie natrafienia w trakcie prowadzenia prac ziemnych na przedmioty lub obiekty archeologiczne należy przerwać prace i powiadomić Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku;

14) ustala się następujące wskaźniki i zasady zabezpieczenia miejsc postojowych:

a) na terenach przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, letniskową i turystyczną - miejsca postojowe na własnych działkach,

b) na terenach przeznaczonych pod zabudowę usługową i rzemieślniczą 14-16 miejsc postojowych na 100 zatrudnionych, w granicach działek wyznaczonych na ten cel;

15) na etapie projektowania inwestycji należy uwzględnić wymagania ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.10) ).;

16) w przypadku działalności gospodarczej należy zastosować dostępne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne w celu dotrzymania standardów jakości środowiska poza terenem inwestora;

17) przy podziale terenu na działki budowlane wyznaczone na rysunku zmiany planu drogi wewnętrzne (KDW) mogą być wyznaczone w innych miejscach z zachowaniem ich gabarytów;

18) przy zagospodarowaniu terenów należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość występowania tu obiektów dziedzictwa kulturowego - zasady ochrony dziedzictwa kulturowego określa § 15 uchwały;

19) przy zagospodarowaniu terenu 35 UT, należy zwrócić uwagę, iż jego część położona jest na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; zasięg fali powodziowej oznaczono symbolem FP; zabudowa nie może być lokalizowana poniżej zasięgu fali powodziowej; obowiązują przepisy art. 82 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.11) );

20) określone na rysunku zmiany planu nieprzekraczalne linie zabudowy odnoszą się do odległości zabudowy od dróg i wód; przy lokalizacji zabudowy należy także uwzględnić odległości sytuowania budynków od innych elementów infrastruktury technicznej, jak linie energetyczne, sieci wodociągowo-kanalizacyjne, gazownicze, telekomunikacyjne, określone w przepisach szczególnych - a także zasięgu fali powodziowej.

§ 12. Wprowadza się zmianę tekstu obowiązującego planu:

1) w § 18, ust. 2, w tabeli w pkt 14 dla ulicy 15 KD-10/5 (ul. Jagiellońska) ustala się jej szerokość w liniach rozgraniczających 10 m i szerokość jezdni do 6 m;

2) w § 18, ust. 3, pkt 2, otrzymuje następujące brzmienie:

"2) nieprzekraczalną linię zabudowy mieszkaniowej 8 m oraz dla pozostałych obiektów 6 m od krawędzi jezdni, z wyjątkiem ul. Różanej, gdzie nieprzekraczalna linia zabudowy mieszkaniowej i innych obiektów wynosi 6 m."

Rozdział 4.
ZASADY OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO

§ 13. Ustala się następujące zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1) źródłem inspiracji dla kształtowania architektury zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej powinna być dawna architektura dworków szlacheckich i kmiecych reprezentowana do niedawna w rodzimym budownictwie na terenie gminy;

2) do prac wykończeniowych i elewacyjnych zaleca się stosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, np. kamień, drewno, cegła;

3) określone na rysunku planu linie zabudowy dotyczą zabudowy nowoprojektowanej i rozbudowy budynków istniejących, nie dotyczą przebudowy lub nadbudowy budynków istniejących w ich dotychczasowych obrysach;

4) budynki należy projektować i lokalizować na działkach budowlanych zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, z zachowaniem odległości od granic działek sąsiednich (jeżeli ustalenia planu nie mówią inaczej), zgodnie z warunkami technicznymi budownictwa, w tym przepisami przeciwpożarowymi;

5) forma architektoniczna, rodzaj wykończenia, kolorystyka budynków powinny tworzyć jednorodną całość z budynkami mieszkalnymi zlokalizowanymi na działkach sąsiednich;

6) pokrycie dachów budynków powinno być wykonane z materiałów jednorodnych kolorystycznie (dachówka lub inne materiały dachówkopodobne) dla wszystkich budynków zlokalizowanych na poszczególnych działkach budowlanych; kolorystka pokrycia dachowego neutralna, wpisująca się w krajobraz; dopuszczalna kolorystyka to: brąz, czerwień, zieleń, szarość, kolor naturalnej cegły; kolorystyka kominów i innych elementów występujących na dachu powinna być dostosowana do barwy dachu;

7) barwy elewacji powinny być zharmonizowane z dachem (nie kontrastujące z tłem krajobrazu); dopuszczalna kolorystyka elewacji: szary, beżowy, jasno-żółty, jasno-zielony (zakaz stosowania jaskrawych kolorów);

8) ogrodzenia działek od strony ulic powinny być w miarę jednorodne, w dostosowaniu do ogrodzeń sąsiednich; ogrodzenia należy wykonać starannie i estetycznie, wysokość ogrodzenia powinna wynosić nie więcej niż 1,7 m od poziomu terenu ulicy.

Rozdział 5.
ZASADY OCHRONY ŚRODOWISKA, PRZYRODY I KRAJOBRAZU KULTUROWEGO

§ 14. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) dopuszczalne poziomy hałasu:

a) 55 dB - pora dzienna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia),

b) 45 dB - pora nocna (równy 8 najmniej korzystnym godzinom nocy);

2) dopuszczalne poziomy niektórych substancji w powietrzu, alarmowe poziomy niektórych substancji w powietrzu oraz marginesy tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji, według odrębnych przepisów szczególnych;

3) zakaz wprowadzania do wód lub ziemi ścieków nie spełniających warunków określonych w odrębnych przepisach szczególnych;

4) wszystkie tereny objęte zmianą planu położone są w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego, dlatego wszelkie działania inwestycyjne i zagospodarowanie terenu nie mogą negatywnie wpływać na walory przyrodnicze Parku; teren 35 UT położony jest w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; w związku z tym, zakazuje się wznoszenia w tej części działki obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew; ponadto tereny te położone są w obszarze NATURA 2000 (OSO) "Ostoja Biebrzańska" (kod obszaru PLB 200006) wyznaczonym rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków NATURA 2000 (Dz. U. Nr 229, poz. 2313, zm. z 2007 r. Nr 179, poz. 1275, z 2008 r. Nr 198, poz. 1226) oraz w SOO "Dolina Biebrzy" (kod obszaru PLH 200008); działania podejmowane na tym terenie nie mogą wpływać negatywnie na gatunki lub siedliska, dla których ochrony został wyznaczony obszar NATURA 2000;

5) obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska, o których mowa w szczególności w art. 72 i 73 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.12) ) oraz ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.5);

6) stosować system gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów stałych gwarantujący ochronę środowiska.

2. W zakresie ochrony krajobrazu kulturowego należy stosować:

1) ustalenia dotyczące parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów zawarte w rozdziale 3 niniejszej uchwały;

2) tradycyjne formy architektoniczne i gabaryty przestrzenne obiektów zabudowy mieszkaniowej nawiązujące do dawnych wzorów tradycyjnej architektury, jak też do zabudowy na terenach sąsiednich.

Rozdział 6.
ZASADY OCHRONY DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I ZABYTKÓW ORAZ DÓBR KULTURY WSPÓŁCZESNEJ

§ 15. 1. Tereny będące przedmiotem zmiany planu położone są na obszarze stanowiska archeologicznego m. Goniądz - st. 2 AZP (30-82/2) na całym obszarze objętym zmianą planu wszelkie działania inwestycyjne mogą być prowadzone wyłącznie pod nadzorem archeolo-gicznym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku.

2. W przypadku odkrycia - podczas prowadzenia robót budowlanych lub ziemnych - przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot, zabezpieczyć ten przedmiot i miejsce jego odkrycia przy pomocy dostępnych środków i niezwłocznie zawiadomić o tym Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku i Burmistrza Goniądza.

Rozdział 7.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z POTRZEB KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI PUBLICZNYCH

§ 16. Na obszarze objętym zmianą planu funkcje publiczne nie występują.

Rozdział 8.
GRANICE I SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW LUB OBIEKTÓW PODLEGAJĄCYCH OCHRONIE, USTALONYCH NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW, W TYM TERENÓW GÓRNICZYCH, A TAKŻE NARAŻONYCH NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI ORAZ ZAGROŻONYCH OSUWANIEM SIĘ MAS ZIEMNYCH

§ 17. 1. Wszystkie tereny objęte zmianą planu położone są w otulinie Biebrzańskiego Parku Narodowego.

2. Teren 35 UT położony jest w części na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią; w związku z tym, zakazuje się w tej części wznoszenia obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew i krzewów.

3. Tereny 26 MNL i 35 UT położone są w obszarach NATURA 2000 OSO "Ostoja Biebrzańska" i SOO "Dolina Biebrzy".

4. Obowiązują ustalenia zawarte w § 14, ust. 1, pkt 4.

Rozdział 9.
SZCZEGÓŁOWE ZASADY I WARUNKI SCALANIA I PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI OBJĘTYCH ZMIANĄ PLANU MIEJSCOWEGO

§ 18. Na obszarze objętym zmianą planu ustala się następujące zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości: najmniejsza powierzchnia działki budowlanej nie może być mniejsza niż 800 m2 , szerokość frontu działki nie mniejsza niż 18 m, kąt położenia granic działek 90o w stosunku do pasa drogowego z tolerancją +- 30 o.

Rozdział 10.
SZCZEGÓLNE WARUNKI ZAGOSPODAROWANIA TERENÓW ORAZ OGRANICZENIA W ICH UŻYTKOWANIU, W TYM ZAKAZ ZABUDOWY

§ 19. 1. Część terenu 35 UT położona jest na obszarze bezpośredniego zagrożenia powodzią, na którym zakazuje się wznoszenia obiektów budowlanych, zmiany ukształtowania terenu, składowania materiałów oraz sadzenia drzew i krzewów.

2. Przy zagospodarowywaniu terenów 26 MNL i 34 UT należy mieć na uwadze przepływającą po granicy terenów rzekę Czarna Struga. Niedopuszczalne jest naruszanie koryta rzeki i terenów przyległych do tego cieku. Ustala się linię zabudowy na tych terenach w odległości nie mniejszej niż 25 m od cieku.

Rozdział 11.
SPOSÓB I TERMIN TYMCZASOWEGO ZAGOSPODAROWANIA, URZĄDZANIA I UŻYTKOWANIA TERENÓW

§ 20. Do czasu rozpoczęcia realizacji projektowanego zagospodarowania obszar objęty zmianą planu pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania.

Rozdział 12.
STAWKI PROCENTOWE, NA PODSTAWIE KTÓRYCH USTALA SIĘ JEDNORAZOWE OPŁATY Z TYTUŁU WZROSTU WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z UCHWALENIEM ZMIANY PLANU

§ 21. Ustala się stawkę procentową służącą naliczaniu jednorazowej opłaty w związku ze wzrostem wartości nieruchomości będących przedmiotem zmiany planu w wysokości 30% (słownie: trzydzieści procent).

Rozdział 13.
USTALENIA DOTYCZĄCE POTRZEB OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

§ 22. Ustala się następujące przedsięwzięcia w zakresie potrzeb obronności i bezpieczeństwa państwa:

1) w budynkach, w których przewiduje się działalność usługową i rzemieślniczą o zatrudnieniu powyżej 15 osób należy przewidzieć możliwość wykonania ukryć w okresie podwyższonej gotowości obronnej RP;

2) na etapie opracowywania projektów budowlanych, dokumentację obiektów wymienionych w pkt 1 należy uzgadniać z Szefem Obrony Cywilnej Województwa;

3) stacje transformatorowe należy dostosować do systemu wygaszania oświetlenia zewnętrznego;

4) awaryjne studnie wody pitnej o wydajności nie mniejszej niż 7,5 l na osobę/dobę planować w odległości do 800 m od budynków;

5) układ projektowanych oraz modernizowanych ulic winien spełniać następujące kryteria:

a) posiadać odpowiednią szerokość uniemożliwiając ewentualne zagruzowanie,

b) połączenie z traktami przelotowymi zapewniającymi sprawną ewakuację ludności.

c) ustalać bezpieczne trasy przejazdów pojazdów z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi.

§ 23. Ustala się ogólne warunki ochrony przeciwpożarowej, m.in.:

1) projektować zabudowę zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;

2) zapewnić zaopatrzenie wodne na cele przeciwpożarowe oraz drogi pożarowe, umożliwiające dojazd i dostęp dla jednostek ratowniczo-gaśniczych straży pożarnej, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;

3) zapewnić właściwą ochronę przeciwpożarową i zabezpieczenie przeciwpożarowe budynków, zgodnie z odrębnymi przepisami szczególnymi;

4) dokonywać uzgodnień projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej na podstawie odrębnych przepisów szczególnych.

Rozdział 14.
PRZEZNACZENIE GRUNTÓW ROLNYCH NA CELE NIEROLNICZE

§ 24. § 24. Przeznacza się grunty rolne, wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego na cele nierolnicze, określone w niniejszej uchwale, na podstawie wyznaczonych funkcji terenów z ich przeznaczeniem pod zagospodarowanie, które nie wymagają uzyskiwania zgody organów, o których mowa w art. 7, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266, z późn. zm.13) ).

Rozdział 15.
PRZEPISY KOŃCOWE

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 26. W zakresie ustalonym niniejszą uchwałą traci moc uchwała Nr XIX/75/04 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 28 kwietnia 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 64, poz. 1098, zm. z 2008 r. Nr 301, poz. 3088).

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413, z 2010 r. Nr 24, poz. 124, Nr 75, poz. 474, Nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 130, poz. 871, Nr 149, poz. 996, Nr 155, poz. 1043, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241.

6) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514, z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

7) Zmiany tekstu wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270, z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, z 2008 r. Nr 201, poz. 1238, Nr 228, poz. 1514, z 2009 r. Nr 56, poz. 461.

8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, nr 106, poz. 675, Nr 119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228.

9) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

10) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 69, poz. 586, Nr 165, poz. 1316, Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104 i Nr 81, poz. 530.

11) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286, Nr 231, poz. 1704.

12) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 104, Nr 28, poz. 145, Nr 40, poz. 227 i Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018 i 1019, Nr 229, poz. 1498, Nr 249, poz. 1657, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1462, z 2006 r. Nr 12, poz. 63, z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 80, poz. 541, Nr 191, poz. 1374, z 2008 r. Nr 237, poz. 1657, z 2009 r. Nr 1, poz. 3, Nr 115, poz. 967, Nr 157, poz. 1241.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/54/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

CZĘŚĆ GRAFICZNA - RYSUNEK

ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GONIĄDZ

SKALA 1: 1 000

Zespół autorski:

1. Tadeusz Januszewski - główny projektant

2. Elżbieta Kępska - energetyka i telekomunikacja

3. Jan Kruszewski - komunikacja

4. Czesława Kruszewska - wodociągi, kanalizacja, usuwanie nieczystości

5. Bożena Gajewska - prognoza oddziaływania na środowisko

6. Jerzy Łukaszyński - prognoza skutków finansowych uchwalenia zmiany planu

7. Paweł Babul - opracowanie techniczne

8. Paweł Januszewski - opracowanie techniczne

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziobrowski

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama