reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/56/11 Rady Miejskiej w Goniądzu

z dnia 27 lipca 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 7 ust.3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ,z 2006 r. Nr144, poz. 1042, z 2008r. Nr 223, poz. 1464,z 2009 r. Nr 18, poz.97, Nr 79, poz. 666,Nr 92, poz. 753, Nr215, poz. 1664, z 2010r. Nr 47, poz. 278, z2011 r. Nr 5, poz. 13) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań , jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz. U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goniądz, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Piotr Gabriel Haffke


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Goniądz

§ 1. Przedsiębiorca powinien złożyć wniosek do Burmistrza Goniądza o udzielenie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zawierający dane określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.) oraz prowadzić działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisem do ewidencji działalności gospodarczej.

§ 2. Przedsiębiorca ponadto powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

a) pojazdy używane do odbioru odpadów komunalnych muszą posiadać aktualne badania techniczne, potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem (ustawa z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 208 z późn. zm.)

b) przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien dysponować lub posiadać co najmniej dwa pojazdy, w tym do odbierania:

- niesegregowanych odpadów komunalnych - samochód bezpylny lub pojazd z dźwignikiem hakowym,

- odpadów selektywnie zbieranych - samochód z dźwignikiem hakowym lub pojazd skrzyniowy,

- odpadów z trudno dostępnych miejsc - śmieciarka małogabarytowa lub mały pojazd skrzyniowy,

c) pojazdy powinny być oznakowane w widoczny i czytelny sposób poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu, numeru telefonu,

d) usuwanie odpadów komunalnych drobnych na terenie gminy Goniądz może odbywać się przy użyciu pojazdów bezpylnych. Dopuszcza się usuwanie odpadów komunalnych samochodami kontenerowymi. Do usuwania odpadów wielkogabarytowych i zebranych z koszy ulicznych oraz z porządkowania terenów publicznych (drogi, tereny zieleni wiejskiej) dopuszcza się samochody skrzyniowe pod warunkiem uniemożliwienia wydostawania się odpadów na zewnątrz pojazdu (np. poprzez założenie siatki lub plandeki),

e) w przypadku przedsiębiorców, których działalność będzie polegać wyłącznie na utrzymaniu czystości placów, dróg, opróżnianiu koszy ulicznych, konserwacji terenów zieleni- odstępuje się od spełnienia wymogu posiadania pojazdów określonych w ust. 1 pkt 1 lit b, muszą się jednak wykazać posiadaniem samochodów do prowadzenia tego typu działalności spełniając pozostałe wymagania z ust. 1,

f) pojazdy mają być dostosowane do warunków - miejsca prowadzonej działalności tak, aby nie powodować uszkodzenia infrastruktury technicznej.

2) pojemników:

a) pojemniki oferowane przez przedsiębiorcę, zarówno do odbioru odpadów zmieszanych, segregowanych i wielkogabarytowych powinny spełniać następujące warunki:

- zapewniać gwarancję bezpieczeństwa dla użytkowników,

- powinny być oznakowane w czytelny i widoczny sposób nazwą przedsiębiorcy,

b) przedsiębiorca powinien posiadać ilość i różnorodność pojemników dostosowanych do ilości wytwarzanych odpadów, ich rodzaju i częstotliwości i wywozu, która zapewni usługobiorcom możliwość ich zakupu bądź dzierżawy,

3) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca musi dysponować bazą spełniającą wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska. Przedsiębiorca winien przedłożyć dokumenty stwierdzające zachowanie tych wymogów, np. pozwolenie na użytkowanie,

b) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się baza transportowa.

2. Wymagania sanitarno-porządkowe:

1) pojazdy do odbierania odpadów komunalnych powinny być utrzymywane w czystości - myte z zewnątrz i wewnątrz oraz odkażane - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów lub złożyć potwierdzenie o możliwości korzystania z myjni w wyżej wymienionym zakresie, należącej do innego podmiotu gospodarczego,

3) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu odpadów,

4) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób niepowodujący hałasu, zapylenia,

5) przedsiębiorca powinien myć i odkażać pojemniki nie rzadziej niż raz w miesiącu oraz na indywidualne zlecenie właściciela nieruchomości,

6) odpady przewożone w kontenerach otwartych i pojazdach skrzyniowych, które mogą być wywiane, muszą być zabezpieczone siatką lub plandeką.

3. Wymagania w zakresie miejsc odzysku i unieszkodliwiania odpadów :

1) przedstawienie możliwości dostarczania zebranych odpadów zmieszanych zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późń. zm.) do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być poddane odzyskowi lub unieszkodliwieniu z uwzględnieniem najlepszej dostępnej techniki lub technologii lub na inne składowiska spełniające wymóg z art. 9 ust. 3 i 4 ustawy o odpadach i art. 7 ust. 3a pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. na składowiska bądź w instalacjach wynikających Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego.

2) przedstawienie możliwości przekazania wysegregowanych odpadów roślinnych, z selektywnej zbiórki, odpadów wielkogabarytowych, z remontów do odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 3. 1. Spełnienie powyższych wymagań powinno zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno - biurowe,

2) umowa kupna-sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 wraz z ich opisem technicznym,

3) dokumenty potwierdzające gotowość przyjęcia odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2, przez przedsiębiorcę/przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania (poza składowaniem na składowisku odpadów) odpadów komunalnych.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/11
Rady Miejskiej w Goniądzu
z dnia 27 lipca 2011 r.

Wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Goniądz

§ 1. Przedsiębiorca powinien prowadzić działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych zgodnie z zapisem w Krajowym Rejestrze Sądowym bądź wpisem do ewidencji działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz złożyć wniosek do Burmistrza Goniądza o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie z danymi określonymi w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008, z późn. zm.).

§ 2. Przedsiębiorca powinien spełniać następujące wymagania:

1. Wymagania w zakresie wyposażenia technicznego:

1) pojazdów:

a) pojazdy używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych muszą posiadać aktualne badania techniczne potwierdzone wpisem w dowodzie rejestracyjnym oraz homologacją lub ważnym zaświadczeniem zgodnie z ustawą z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.,

b) pojazdy, o których mowa w pkt 1 lit. a powinny spełniać standardy techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r.,Nr 193, poz. 1617),

c) pojazdy powinny być oznakowane w sposób widoczny i czytelny poprzez umieszczenie na nich nazwy firmy, adresu i numeru telefonu.

2) bazy transportowej:

a) przedsiębiorca musi posiadać teren, na którym znajduje się baza transportowa spełniająca wymogi techniczne, bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowe, sanitarne oraz wyposażoną w stanowisko do mycia oraz odkażania pojazdów i pojemników, spełniającą wymogi ochrony środowiska, do której posiada tytuł prawny, wyposażoną w:

- miejsca postojowe dla pojazdów, które powinny być zabezpieczone przed dostępem dla osób trzecich,

- punktu napraw (w przypadku, gdy nieruchomość nie spełnia tego wymagania, przedsiębiorca zobowiązany jest udokumentować prawo do korzystania z urządzeń, których dotyczy to wymaganie, należących do innych przedsiębiorców poprzez przedłożenie stosownej umowy).

2. Wymagania w zakresie zabiegów sanitarnych i porządkowych:

1) pojazdy do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinny być utrzymywane systematycznie w czystości - myte po zakończeniu pracy, a część spustowa odkażana po zakończeniu opróżnienia zbiornika,

2) przedsiębiorca powinien posiadać tytuł prawny do myjni przeznaczonej do mycia i dezynfekcji pojazdów,

3) w przypadku braku miejsca do mycia i dezynfekcji pojazdów na terenie bazy technicznej, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przedsiębiorca zobowiązany jest posiadać dokumentację potwierdzającą możliwość mycia i dezynfekcji pojazdów w miejscach do tego przeznaczonych,

4) przedsiębiorca zobowiązany jest prowadzić działalność w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie miejsc odbioru i trasy przewozu nieczystości ciekłych,

5) przedsiębiorca zobowiązany jest do prowadzenia działalności w sposób nie powodujący hałasu,

3. Wymagania w zakresie miejsc przekazywania nieczystości ciekłych:

- przedsiębiorca ma obowiązek posiadać dokumentację potwierdzającą gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez oczyszczalnię ścieków lub stację zlewną.

§ 3. 1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

2. Dokumentami, o których mowa w ust. 1, są w szczególności:

1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno biurowe,

2) kserokopie dowodów rejestracyjnych pojazdów, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a ( w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w rubryce "przeznaczenie" musi być zamieszczony wpis o treści: "asenizacyjny").


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) Rada Gminy w drodze uchwały określi wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. W myśl obowiązujących obecnie przepisów prawnych Rada Gminy przy określaniu wymagań uwzględnia opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji zadania oraz miejsca odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podlaskiego. Wymagania określone w niniejszej uchwale są zgodne z zapisami ustawy oraz z zapisami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wymagania nie ograniczają i nie dyskryminują konkurencji na rynku przedmiotowych usług. W związku z powyższym podjęcie powyższej uchwały jest uzasadnione.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama