Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/63/11 Rady Miasta Siemiatycze

z dnia 3 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167 poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 ) oraz art. 211, art. 212 oraz art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Dz. U. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 159 450 zł w tym:

- - dział 758, rozdział 75801 § 2920 o kwotę 159 450 zł zadania własne.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 160 000 zł w tym:

- dział 600, rozdział 60016 § 6060 o kwotę 60 000 zł zadanie własne,

- dział 900, rozdział 90019 § 6050 o kwotę 100 000 zł zadanie własne.

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 319 450 zł w tym:

- dział 700, rozdział 70005 § 4590 o kwotę 13 000 zł zadanie własne,

- - dział 757, rozdział 75702 § 8110 o kwotę 36 000 zł zadanie własne,

- dział 801, rozdział 80101 § 4270 o kwotę 129 450 zł zadanie własne,

- dział 801, rozdział 80104 § 6050 o kwotę 56 000 zł zadanie własne,

- dział 801, rozdział 80110 § 4270 o kwotę 30 000 zł zadanie własne,

- dział 921, rozdział 92109 § 2480 o kwotę 55 000 zł zadanie własne.

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 35 683 517 zł, w tym dochodów bieżących 33 336 041 zł, dochodów majątkowych - 2 347 476 zł, a plan wydatków budżetowych wynosi 36 607 217 zł, w tym: wydatków bieżących - 32 563 873 zł, wydatków majątkowych - 4 043 344 zł. Deficyt budżetowy w kwocie 923 700 zł zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym.

§ 5. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. W budżecie miasta na 2011 r. przyjętym Uchwałą Nr 5/20/11 z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie budżetu miasta na 2011 r. wprowadza się zmiany polegające na:

1) Załącznik Nr 3 pn. "Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 6 pn. "Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2011 r." otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta


Eugeniusz Mudel

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/63/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

Objaśnienia do zmian w budżecie w 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/63/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/63/11
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 3 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe