Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/79/11 Rady Gminy Gródek

z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Gródek na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 10 ust. 2, art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz 675, 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych w 2011 r. z budżetu Gminy, zgodnie z poniższą tabelą:

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY W 2011 r. (w złotych)

Dla jednostek sektora finansach publicznych

Lp

Podmiot dotowany lub nazwa zadania

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1452B na odc. Zubry-Wiejki"

50 000

2

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B przejście przez m. Zubry (gm.Gródek)"

167 550

3

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - opracowanie dokumentacji projektowej na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1448B na odc. ulicy Białostockiej i Chodkiewiczów w Gródku"

50 000

4

Powiat Białostocki na zadanie inwestycyjne w zakresie dróg powiatowych - dofinansowanie zadania inwestycyjnego "Wzmocnienie nawierzchni jezdni drogi powiatowej Nr 1436B na odcinku droga 1437B - Radunin poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (gmina Gródek)"

142 450

5

Gmina Supraśl - refundacja przez Gminę Gródek kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Supraśl niepublicznemu przedszkolu na dziecko będące mieszkańcem Gminy Gródek

19 081

6

Publiczny zakład opieki zdrowotnej SP ZOZ Łapy na zakup aparatury i sprzętu medycznego

24 400

7

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku - dopłata w kwocie 1,80 zł do 1m3 ścieków wprowadzanych zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych

172 800

8

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji oczyszczalni ścieków w Gródku

66 000

9

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na wykonanie studni wierconej w Waliłach

120 000

10

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację przepompowni ścieków przy ul. Szkolnej w Gródku

13 032

11

Komunalny Zakład Budżetowy w Gródku na modernizację przepompowni ścieków na terenie oczyszczalni ścieków w Gródku

4 698

12

Gminne Centrum Kultury w Gródku

470 501

13

Biblioteka Publiczna w Gródku

130 000

14

Gminne Centrum Kultury w Gródku - zakup wyposażenia siłowni: sprzęt do ćwiczeń (brama wyciąg wielofunkcyjny ze stosami)

3 999

15

Gminne Centrum Kultury w Gródku - wykonanie kurtyny scenicznej na sali widowiskowej

35 500

RAZEM

696 710

600 501

172 800

Dla jednostek spoza sektora finansach publicznych

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Załukach

355 200

2

Stowarzyszenie "Załuki Nad Supraślą" na prowadzenie Oddziału Przedszkolnego w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Załukach

50 413

3

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w sferze ochrony i promocji zdrowia

18 000

4

Zadania w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i edukacyjnych, realizacja programów edukacyjno-wychowawczych, w tym z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży

4 000

5

Zadania obejmujące działania i inicjatywy promujące Gminę Gródek i jej dziedzictwo kulturowe w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

2 000

6

Zadania w zakresie popularyzacji, organizacji i prowadzenia zajęć sportowych

125 000

7

Parafia Kościoła Prawosławnego p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach na dofinansowanie prac budowlano-remontowych polegających na wymianie stolarki okiennej części ołtarzowej w zabytkowej cerkwi parafialnej p.w. Św. Ap. Jana Teologa w Mostowlanach

10 000

RAZEM

159 000

405 613

0

§ 2. Budżet gminy po dokonanych zmianach, o których mowa w § 1 wynosi:

1)dochody w kwocie 17.343.954 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.109.826 zł,

b) majątkowe w wysokości 3.234.128 zł,

2)wydatki w kwocie 19.071.136 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 14.703.786 zł,

b) majątkowe w wysokości 4.367.350 zł.

3)źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 1.727.182 zł są przychody pochodzące z:

a) planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 938.748 zł,

b) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 788.434 zł.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

W związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku nr PZD.II.ST/D-5540/75/2011 z dnia 09.08.2011 r. dokonuje się przeniesienia kwoty 7.550 zł dotacji celowej dla Powiatu Białostockiego z zadania "Wzmocnienie nawierzachni jezdni drogi powiatowej Nr 1436B na odc.droga nr 1437B - Radunin poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego (gm.Gródek)" (wysokość dotacji celowej na to zadanie po zmniejszeniu wynosi 142.450 zł) na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1452B przejście przez m.Zubry (gm.Gródek)" (wysokość dotacji celowej na to zadanie po zwiększeniu wynosi 167.550 zł). Wnioskowana zmiana konieczna jest do przystąpienia do realizacji zadania przez PZD w Białymstoku, ze względu na to, że w przetargu na "Przebudowę drogi powiatowej Nr 1452B przejście przez m.Zubry (gm.Gródek)" najkorzystniejsze oferty przewyższają posiadane przez PZD w Białymstoku środki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe