Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 126/11 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 29 lipca 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257, pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011 zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 81.600,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w ramach rozdziału w planie wydatków budżetu gminy na kwotę 1.357,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 16.942.667,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.592.067,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.897.818,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706.644,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 350.600,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.257.207,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.550.567,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.897.818,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.504,00 zł,

2)wydatki majątkowe kwota 706.640,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 70.640,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

z up. Wójta
Z-ca Wójta


Kazimierz Grabowski


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 126/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 lipca 2011 r.

D O C H O D Y - zwiększenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianach

852

85278

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

17.600,00

17 600,00

852

85295

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

własne

64.000,00

266.000,00

RAZEM

81.600,00

W Y D A T K I - zwiększenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

852

85278

3110

Świadczenia społeczne

zlecone

17.600,00

17.600,00

852

85295

3110

Świadczenia społeczne

własne

64.000,00

342.000,00

RAZEM

81.600,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 126/11
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 lipca 2011 r.

W Y D A T K I - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianach

750

75095

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

własne

1,00

2.102,00

750

75095

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

- 546,00

1.798,00

750

75095

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

- 96,00

318,00

750

75095

4127

Składki na Fundusz Pracy

własne

- 88,00

151,00

750

75095

4129

Składki na Fundusz Pracy

własne

- 15,00

27,00

750

75095

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

635,00

4.250,00

750

75095

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

112,00

750,00

750

75095

4307

Zakup usług pozostałych

własne

- 1,00

57.204,00

750

75095

4309

Zakup usług pozostałych

własne

- 2,00

10.093,00

853

85395

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

512,00

6.915,00

853

85395

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

własne

13,00

181,00

853

85395

4127

Składki na Fundusz Pracy

własne

79,00

1.068,00

853

85395

4129

Składki na Fundusz Pracy

własne

3,00

29,00

853

85395

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

- 591,00

11.645,00

853

85395

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

własne

- 16,00

299,00

Razem:

0,00


Uzasadnienie

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2011 rok w związku z otrzymanymi decyzjami zwiększajacymi dotację na:
- dofinansowanie realizacji programu "pomoc państwa w zakresie dożywiania" kwota 64.000,00 zł;
- wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku burz i huraganów kwota 17.600,00 zł.

Dokonuje się przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami w związku realizacją i rozliczeniem przez jednostki projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, i tak:
1) projekt p.n. "Pomysł na wieś" zwiększa się wydatki w § 4019 - kwota 1,00 zł; § 4119 - kwota 1,00 zł; § 4127 - kwota 1,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4307 - kwota 1,00 zł; § 4309 - kwota 2,00 zł;
2) projekt p.n. "Nowe umiejętności - nowe możliwości" zwiększa się wydatki w § 4177 - kowta 635,00 zł; § 4179 - kwota 112,00 zł, a zmniejsza się wydatki w § 4117 - kwota 546,00 zł; § 4119 - kwota 97,00 zł; § 4127 - kwota 89,00 zł; § 4129 - kwota 15,00 zł;
3) projekt p.n. "Program wsparcia społeczno-zawodowego aktywizacja zawodowa osób objętych pomocą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej nw Grajewie" zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy o kwotę 607,00 zł, a zmniejsza się na wynagrodzenia bezosobowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe