Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 120/11 Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 11 sierpnia 2011r.

w sprawie dokonania zmian w budżecie miasta na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717 oraz Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 222 ust.4, art. 257 pkt 3 i pkt 4 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie przyjętym uchwałą Nr III/10/10 Rady Miasta Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Bielsk Podlaski na rok 2011 (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2011 r. Nr 10, poz. 148, Nr 47, poz. 605, Nr 63, poz. 730, Nr 101, poz. 1178, Nr 106, poz. 1205, Nr 130, poz. 1480, Nr 139, poz. 1602, Nr 142, poz. 1667, Nr 161, poz. 1866, Nr 164, poz. 1918, Nr 178, poz. 2126, Nr 184, poz. 2224, Nr 198, poz. 2414) wprowadza się następujące zmiany:

1) dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia;

3) plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 60.201.912 zł, w tym:

a) dochody bieżące stanowią kwotę 54.234.039 zł (z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0 zł, dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 31.997 zł),

b) dochody majątkowe stanowią kwotę 5.967.873 zł (z czego: dochody dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 400.003 zł);

4) plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi ogółem kwotę 64.951.269 zł , w tym:

a) wydatki bieżące stanowią kwotę 52.795.429 zł (z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone j.s.t. odrębnymi ustawami - 6.093.753 zł, wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 10.740 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 312.997 zł),

b) wydatki majątkowe stanowią kwotę 12.155.840 zł (z czego: wydatki dotyczące zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 431.118 zł, wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.- 350.000 zł);

5) źródło pokrycia deficytu w kwocie 4.749.357 zł stanowią:

a) kredyt bankowy w kwocie 4.188.526 zł;

b) wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 560.831 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Miasta


Eugeniusz Berezowiec


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Dochody razem (A+B+C+D)

0

77 812

A

Dochody własne

0

44 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

44 000

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

44 000

§ 2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

0

44 000

B

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

33 812

Dział 750

Administracja publiczna

0

21 812

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

0

21 812

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

21 812

Dział 852

Pomoc społeczna

0

12 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

12 000

§ 2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

12 000

C

Dochody związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Dochody związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 120/11
Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 11 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków

w złotych

Dział/rozdział/paragraf

Wyszczególnienie

Zmniejszenia

Zwiększenia

1

2

3

4

Wydatki razem (A+B+C+D)

27 000

104 812

A

Wydatki na zadania własne

27 000

71 000

Dział 710

Działalność usługowa

0

12 000

Rozdział 71035

Cmentarze

0

12 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

12 000

Dział 758

Różne rozliczenia

20 500

0

Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe

20 500

0

§ 4810

Rezerwy

20 500

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

6 500

15 000

Rozdział 80104

Przedszkola

3 500

12 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 500

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

0

11 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

1 000

Rozdział 80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

3 000

3 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 000

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

2 000

Dział 852

Pomoc społeczna

0

44 000

Rozdział 85295

Pozostała działalność

0

44 000

§ 3110

Świadczenia społeczne

0

44 000

B

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

0

33 812

Dział 750

Administracja publiczna

0

21 812

Rozdział 75056

Spis powszechny i inne

0

21 812

§ 3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

0

18 412

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

439

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

71

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 890

Dział 852

Pomoc społeczna

0

12 000

Rozdział 85203

Ośrodki wsparcia

0

12 000

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

1 000

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

4 600

§ 4220

Zakup środków żywności

0

2 000

§ 4260

Zakup energii

0

2 000

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

1 000

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

0

500

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

400

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

500

C

Wydatki związane z wykonywaniem zadań na mocy porozumień z organami administracji rządowej

0

0

D

Wydatki związane z wykonywaniem zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między j.s.t.

0

0

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe