reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VI/47/2011 Rady Gminy Krasnopol

z dnia 18 lipca 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach na terenie Gminy Krasnopol oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin

Na podstawie art. 42, ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.647, Nr 170, poz. 1218, i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r, Nr17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża sie tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 7, pkt. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę między obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem zajęć a wymiarem określonym w poniższej tabeli:

1) Dyrektorzy szkół

Lp

Liczba oddziałów

Tygodniowy wymiar godzin

1

do 4 oddziałów

12

2

5 - 6 oddziałów

10

3

7 - 10 oddziałów

8

4

11 - 16 oddziałów

5

2) Wicedyrektorzy szkół obowiązani są do prowadzenia zajęć w wymiarze wyższym o 4 godziny do wymiaru ustalonego dla dyrektorów szkół.

§ 2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1, odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, z tym, że obowiązuje on tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono nauczycielowi zastępstwo.

§ 3. 1. Wójt Gminy w ramach posiadanych środków finansowych może w uzasadnionych przypadkach częściowo lub całkowicie zwolnić dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela w całości lub w części, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

2. Zwolnienie dyrektora szkoły od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć następuje na pisemny wniosek dyrektora szkoły.

§ 4. 1. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 7, pkt. 3 Karty Nauczyciela, zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zajęć, ustala się według następującej normy:

Lp

Stanowisko

Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin

1

pedagodzy zatrudnieni w szkołach każdego typu

22

2

logopedzi zatrudnieni w szkołach każdego typu

20

2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z dziećmi i młodzieżą oraz na rzecz dzieci i ich rodzin przez nauczycieli wymienionych w ust. 1 , należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.

§ 5. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, ustala się poroprcjonalnie w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 6. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w § 5 wylicza się według następujacego wzoru: W=(X1+X2+....):(X1:Y1+X2:Y2+...), gdzie:

1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć,

2) X1,X2....oznacza ilość godzin tygodniowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły,

3) Y1,Y2.... oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla danych stanowisk określonych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela,

4) ilorazy X1:Y1, X2:Y2... określone w ust. 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych,

5) wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach w ten sposób, że do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 7. Różnica między tygodniowym wymiarem godzin przydzielonych w arkuszu organizacyjnym szkoły a ustalonym zgodnie z § 6 tygodniowym obowiązkowym wymiarem godzin zajęć stanowi liczbę godzin ponadwymiarowych.

§ 8. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych nauczycieli, o których mowa w § 5 zobowiązanych do pracy w innej szkole w celu uzupełnienia obowiązkowego wymiaru zajęć ustala się według zasad określonych w § 5 i 6 .

§ 9. Tracą moc:

1) uchwała Nr XLIV/217/02 Rady Gminy Krasnopol z dnia 25 czerwca 2002 r w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenie tygodniowego wymiaru zajęć tych nauczycieli, których nie ma w karcie nauczyciela w szkołach podstawowych i gimnazjum w gminie Krasnopol,

2) uchwała Nr XXX/154/05 Rady Gminy Krasnopol z dnia 31 października 2005 r w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli logopedów.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Józef Malinowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

HADY KANCELARIA PRAWA GOSPODARCZEGO I PRAWA PRACY

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama