Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/74/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 art. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008r. Nr.180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142 i poz.146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675;z 2011r. Nr 117, poz.679) art. 27 i art.28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. Nr. 127, poz. 857, Nr 151, poz.1014) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala,co następuje:

Rozdział 1.
Przepisy ogólne

§ 1. 1. Niniejsza uchwała określa:

1) warunki i tryb finansowania zadania własnego Gminy Juchnowiec Kościelny w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu, wykonywanego w drodze zalecania realizacji zadania celu publicznego sprzyjającego rozwojowi sportu, w tym: a) tryb postępowania o udzielenie dotacji celowej; b) sposób rozliczania udzielonej dotacji celowej; c) sposób kontroli wykonywanego zadania celu publicznego.

2) cel publiczny z zakresu sportu, który Gmina Juchnowiec Kościelny zamierza osiągnąć.

2. Przepisów niniejszej uchwały nie stosuje do dotacji na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej udzielanych na warunkach i w trybie z ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz.1536).

3. Wspieranie rzeczowe rozwoju sportu może nastąpić w formie udostępnienia klubom sportowym bazy sportowej na podstawie umowy użyczenia zawartej z podmiotem uzyskującym takie wsparcie.

4. O dotację, o której mowa w ust. 1 może ubiegać się podmiot, o którym mowa w art.3 oraz art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010r. Nr. 127, poz.857, Nr 151, poz.1014) nie należący do sektora finansów publicznych i niedziałający w celu osiągnięcia zysku, który na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny prowadzi działalność sportową.

5. Procentowy udział dotacji, o której mowa w ust.1 w całkowitym koszcie zadania celu publicznego powinien wynosić nie więcej niż 85%.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

1) dotacji - należy przez to rozumieć udzieloną na warunkach i trybie przewidzianym w niniejszej uchwale dotację celową z art. 126 i art. 221 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z późn. zm.), która jest przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu służącego realizacji celu publicznego określonego w § 3;

2) sporcie - należy przez to rozumieć określone w art. 2 ust.1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857) wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach;

3) projekcie - należy przez to rozumieć przedsięwzięcie realizowane przez beneficjenta dotacji, stanowiące wydatki bieżące lub majątkowe, które w sposób bezpośredni przyczynia się do realizacji celu publicznego określonego w §3;

4) wnioskodawcy - należy przez to rozumieć podmiot, który na warunkach i w trybie niniejszej uchwały złoży wniosek o udzielanie dotacji na projekt;

5) beneficjencie - należy przez to rozumieć podmiot, któremu w trybie niniejszej uchwały przyznano dotację na sfinansowanie lub dofinansowanie projektu;

6) umowie - należy przez to rozumieć umowę o dotację zawieraną między Wójtem Gminy Juchnowiec Kościelny i beneficjentem, której treści reguluje przepis art.221 ust.3 ustawy określonej w pkt 1 i postanowienia niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Przyjmuje się, że sprzyjanie rozwojowi sportu w Gminie Juchnowiec Kościelny będzie służyło realizacji celu publicznego, w zakresie:

1) poprawy warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny;

2) zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Juchnowiec Kościelny do działalności sportowej.

Rozdział 2.
Warunki otrzymania wsparcia

§ 4. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, udzielana dotacja może zgodnie z art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie, w szczególności być przeznaczona na sfinansowanie lub dofinansowanie:

1) realizacji programów szkolenia sportowego;

2) zakup sprzętu sportowego;

3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w takich zawodach (transport, ubezpieczenie, badania lekarskie, obsługę lekarską, koszt sędziów, zakup wody mineralnej, zakup dyplomów, pucharów uczestnikom);

4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego (koszt wynajmu boiska, sali gimnastycznej);

5) finansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;

6) kosztów obsługi zadania (obsługa księgowa, koordynator projektu utrzymanie rachunku bankowego,) związanych z realizacją przedsięwzięcia stanowiące maksymalnie 10% wysokości dofinansowania.

2. Z dotacji z ust. 1 nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:

1) zapłaty kar, mandatów i innych kar sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub na zawodnika tego klubu;

2) zobowiązania klubu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek, kosztów obsługi zadłużenia, itp.;

3) koszty, które wnioskodawca poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy dotacji;

4) wypłaty stypendiów, wynagrodzeń zawodnikom i działaczom klubu sportowego;

5) koszty transferu zawodnika z innego kluby sportowego;

6) innych wydatków niezwiązanych bezpośrednio z zadaniami określonymi w § 4 ust. 1 niniejszej uchwały.

Rozdział 3.
Tryb udzielania dotacji

§ 5. 1. Wnioski wraz z załącznikami o których mowa w §2 winny być złożone w terminie do 30 października poprzedzającym rok budżetowy, w którym przedsięwzięcie ma być realizowane.

2. Wniosek, o którym mowa w § 2 stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. W przypadku stwierdzenia uchybień formalno - prawnych lub innych wad wniosku, Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny wyznacza termin i wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni.

2. Wniosek, którego wad nie usunięto lub który nie został uzupełniony nie jest rozpatrywany.

§ 7. 1. Pracownicy Urzędu Gminy powołani przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny do komisji oceniającej wnioski o realizację przedsięwzięcia uwzględniają w szczególności:

1) znaczenie wnioskowanego projektu dla realizacji celu publicznego określonego w §3;

2) uwzględnia wysokość środków finansowych przewidzianych w budżecie gminy na dotacje;

3) przedstawioną we wniosku kalkulację kosztów realizacji projektu w odniesieniu do zakresu rzeczowego i celu przedsięwzięcia;

4) proponowaną przez klub sportowy jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale, których będą realizowane zadanie;

5) dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, w zakresie rzetelności i terminowości ich realizacji oraz rozliczenia otrzymanych na ten cel środków;

6) ocenia możliwości realizacji zadania przez wnioskodawcę;

7) udział środków finansowych klubu sportowego w planowanym przedsięwzięciu, jak również wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków klubu;

§ 8. 1. Komisja po dokonaniu oceny ofert przedkłada Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny propozycję przyznania wsparcia finansowego, bądź odmowy przyznania wsparcia finansowego,w terminie 30 dni od dnia upływu terminu składania do składania ofert.

2. Wyłonienia wykonawców otrzymujących wsparcie finansowe dokonuje Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny z jednoczesnym określeniem kwoty dotacji na każde wybrane przedsięwzięcie w terminie 45 dni od upływu terminu do składania ofert.

§ 9. 1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zawiadamia zainteresowane podmioty o wynikach przeprowadzonego postępowania, tj. o przedsięwzięciach i kwotach dotacji na ich realizację, ustalonych w budżecie.

2. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawia informacje o wysokości dotacji na poszczególne przedsięwzięcia na tablicy ogłoszeń i na stronie BIP.

Rozdział 4.
Umowa o dotację

§ 10. 1. Z beneficjentem dotacji Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny zawiera umowę o realizację projektu, której podstawowe treści określa przepis art. 221 ust. 3 ustawy określonej w § 2 pkt 1 w terminie 30 dni od dnia uzyskania informacji, o której mowa w § 9 ust.1, nie wcześniej niż uchwalenie budżetu gminy.Wzór umowy wprowadza załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Integralnym elementem umowy jest załączony do niej wniosek o realizację przedsięwzięcia wybrany przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny wraz z zaktualizowanym harmonogramem.

3. W treściach umowy o dofinansowaniu dotacją kosztów projektu, zamieszcza się postanowienie przewidujące proporcjonalne pomniejszenie kwoty dotacji należnej, w przypadku zrealizowania projektu przy pomniejszonym zaangażowaniu pozostałych środków zakładanych na jego finansowanie.

4. W treści umowy można zamieścić postanowienia dopuszczające jej zmianę w drodze dwustronnego aneksu pisemnego, z zastrzeżeniem, że zmiana umowy nie może powodować zwiększenia kwoty przyznanej dotacji, ani istotnego odstępstwa od założeń projektu z ust. 2.

5. W uzasadnionych przypadkach w umowie można zawrzeć postanowienie dopuszczające dokonanie przez beneficjenta przesunięć pomiędzy finansowanymi dotacją pozycjami kosztorysu projektu do 10% istniejącej pozycji kosztorysowej. Dla skuteczności każda zmiana kosztorysu wymaga powiadomienia Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od jej dokonania przez beneficjenta.

Rozdział 5.
Kontrola realizacji wykonania zadania

§ 11. 1. Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny poprzez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy może kontrolować realizację projektu, w szczególności:

1) stan realizacji projektu;

2) efektywność i rzetelność jego wykonania;

3) prawidłowość wykorzystania środków z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny;

4) prowadzenie dokumentacji księgowo- rachunkowej w zakresie wykorzystania środków Gminy Juchnowiec Kościelny.

Rozdział 6.
Rozliczenie dotacji

§ 12. 1. Dotacja podlega szczegółowemu rozliczeniu finansowemu i rzeczowemu w sprawozdaniu zawierającym elementy zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Podmiot otrzymujący dotację zobowiązany jest do przedłożenia sprawozdania końcowego z realizacji przedsięwzięcia w terminie 30 dni od dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia oraz może zostać zobowiązany w umowie do złożenia sprawozdań częściowych.

3. W przypadku wykorzystania na realizację przedsięwzięcia tylko części przekazanej kwoty dotacji, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w ciągu 14 dni od określonego w umowie dotacji dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

4. Podmiot otrzymujący dotację nie może wykorzystać środków przeznaczonych na realizację przedsięwzięcia na cele inne niż określone w umowie.

5. Sprawozdanie obejmuje informacje opisujące osiągnięcie celów i zakładanych rezultatów.

Rozdział 7.
Przepisy końcowe

§ 13. Informację o wykorzystaniu dotacji celowych udzielonych podmiotom wykonującym przedsięwzięcia z zakresu sportu Wójt Gminy Juchnowiec Kościelny przedstawi w sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy.

§ 14. Traci moc Uchwała Nr XXIV/164/08 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 24 września 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego rozwoju sportu kwalifikowanego.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/74/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 74-11

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/74/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.docx

Załącznik Nr 2 do Uchwały 74-11

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/74/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.docx

Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 74-11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe