Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/80/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 1 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 164 ust. 5 c ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, Nr 267, poz. 2255; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 21, poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286; z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323, z 2011r. Nr 32, poz. 159 ) Rada Gminy Juchnowiec Kościelny uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się zasady udzielania dotacji celowej, tryb postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Juchnowiec Kościelny dla spółek wodnych na działania związane z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XLVI/325/10 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bożena Ewa Jakończuk

Załącznik do Uchwały Nr VIII/80/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 1 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.docx

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 80-11

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe