Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/37/11 Rady Gminy Puńsk

z dnia 10 sierpnia 2011r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku prowadzone przez Gminę Puńsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 , z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 5 ust. 5 i art. 14 ust.5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 , Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 144, poz.1043, Nr 208, poz. 1532 i Nr 227, poz. 1658, z 2007r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, poz. 991) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Usługi świadczone przez Przedszkole Samorządowe z Polskim i Litewskim Językiem Nauczania w Puńsku w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, o której mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17) są realizowane bezpłatnie w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Godziny realizacji podstawy programowej w przedszkolu określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora placówki.

§ 2. Świadczenia udzielane przez Przedszkole wraz z opieką wykraczające poza podstawę programową wychowania przedszkolnego, o których mowa w § 1, podlegają comiesięcznej opłacie rodziców/prawnych opiekunów dziecka i obejmują w szczególności:

1) fachową opiekę pedagogiczną;

2) adaptację dziecka w środowisku przedszkola;

3) opiekę nad dzieckiem podczas jego odpoczynku;

4) gry i zabawy korygujące wady wymowy dzieci z udziałem logopedy;

5) zajęcia rozwijające zdolności twórcze;

6) zajęcia wspomagające rozwój społeczny i emocjonalny dziecka;

7) zajęcia relaksacyjno - wyciszające;

8) gry i zabawy badawcze, rozwijające zainteresowanie otaczającym światem;

9) przygotowanie dzieci do udziału w uroczystościach i imprezach okolicznościowych, artystycznych z udziałem rodziców i przedstawicieli środowiska lokalnego, organizowanie wycieczek, przygotowanie dzieci do udziału w festiwalach i konkursach;

§ 3. 1. Ustala się opłatę za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń udzielanych przez przedszkole, o których w § 2, w wysokości 0,13% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej "minimalnym wynagrodzeniem"

2. Wysokość opłaty ustala się według stanu na pierwszy dzień września danego roku i w tej wysokości obowiązuje od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego.

3. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalona jest jako iloczyn:

- stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (opiekunów prawnych),

- liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad 5 godzin dziennie,

- liczby dni pobytu dziecka w przedszkolu.

4. Z chwilą rozpoczęcia uczęszczania dziecka do przedszkola, rodzice (opiekunowie prawni), deklarują liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń o których mowa w § 2. Zasady odpłatności za te świadczenia określi umowa cywilno - prawna zawarta pomiędzy dyrektorem przedszkola a rodzicami (opiekunami prawnymi) dziecka.

5. Zmiana deklaracji określonej w ust. 3 może nastąpić w każdym czasie w trakcie roku szkolnego ze skutkiem od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym poinformowano o zmianie dyrektora przedszkola.

6. Jeżeli dziecko korzysta z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji, o której mowa w ust. 3, opłata naliczana jest według faktycznej liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń. Jeżeli korzystanie przez dziecko z odpłatnych świadczeń ponad czas określony w deklaracji nie ma charakteru incydentalnego, rodzic ( opiekun prawny) składa niezwłocznie do dyrektora przedszkola korektę deklaracji (aneks do umowy).

§ 4. 1. Opłatę, o której mowa w § 3 pobiera przedszkole.

2. Opłata wnoszona jest przez rodziców (opiekunów prawnych) do dnia 15 każdego miesiąca, w którym udzielane są świadczenia.

§ 5. Opłata, o której mowa w § 3 nie obejmuje kosztów wyżywienia naliczanych odrębnym trybem.

§ 6. Traci moc uchwała Nr VI/20/98 Rady Gminy Puńsk z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty stałej za pobyt dziecka w Przedszkolu Samorządowym w Puńsku na 1999 rok, rozplakatowanej w dniu 30 grudnia 1998 r.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Puńsk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Waldemar Krakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe