Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/58/11 Rady Miasta Hajnówka

z dnia 17 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759, z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz.113) oraz art.211, art.217 ust.2 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz.146, Nr 96 poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152 poz.1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257 poz.1726) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów oraz wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonać aktualizacji zadań inwestycyjnych w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonać zmian kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2011 roku, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody budżetowe: - 48.450.766 zł,z tego:

a) bieżące w wysokości 44.470.563zł,

b) majątkowe w wysokości 3.980.203zł.

2) wydatki budżetowe: - 51.382.051zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 43.749.474zł,

b) majątkowe w wysokości 7.632.577zł.

3) deficyt budżetowy gminy w kwocie 2.931.285zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2011 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Eugeniusz Saczko

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/58/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik nr 1 do uchwały 58

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/58/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.odt

załącznik nr 2 do uchwały 58

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/58/11
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 17 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.odt

Załącznik nr 3 do uchwały 58

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe