Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 25/92/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 222 ust 4 i art. 257 pkt. 1)
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2011,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie dochodów budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.000 zł.,

2) zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 28.000 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.667 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 38.667 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 53.765.671 zł.,

2) plan wydatków ogółem 56.808.441zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.042.770 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.424.626 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 1.618.144 zł.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/92/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Dochody razem

28 000

28 000

Grupa 030

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub

28 000

28 000

porozumień między jst

Dział 852

Pomoc społeczna

28 000

28 000

Rozdz.85204

Rodziny zastępcze

28 000

28 000

§ 2310

Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane

0

28 000

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego

§ 2320

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane

28 000

0

na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 25/92/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Wydatki razem

38 667

38 667

Grupa 010

Wydatki na zadania własne

38 667

38 667

Dział 758

Różne rozliczenia

34 465

0

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe

34 465

0

§ 4810

Rezerwy

34 465

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

0

34 465

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

0

365

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

365

Rozdz.80130

Szkoły zawodowe

0

34 100

§ 4270

Zakup usług remontowych

0

30 000

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

4 100

Dział 852

Pomoc społeczna

1 202

1 202

Rozdz.85202

Domy pomocy społecznej

1 202

1 202

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 202

0

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 202

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

3 000

3 000

Rozdz.85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie

3 000

3 000

specjalistyczne

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3 000

0

§ 4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

0

3 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe