Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 14/2011 Wójta Gminy Rudka

z dnia 28 marca 2011r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Wójt Gminy Rudka postanawia:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Rudka i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku :

1) sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2010 r. zgodnie z załącznikami od Nr 1 do Nr 8

2) sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 9.

3) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka, zgodnie z załącznikami Nr 10, 10a, 10b, 10c

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Rudka za 2010 rok

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - dochody na dzień 31 grudnia 2010 roku

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Zbiorcze wykonanie budżetu - wydatki na dzień 31 grudnia 2010 roku.
Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Zadania inwestycyjne

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Dotacje na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Zbiorcze sprawozdanie z udzielonych ulg i umorzeń wierzytelności Gminy Rudka o charakterze cywilnoprawnym za 2010 rok

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2010 rok

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Rudka

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 10a do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Wykaz gruntów stanowiących własność Gminy Rudka

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 10b do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Wykaz mienia komunalnego i jego zagospodarowanie w latach 2010 i 2011

Wójt


Andrzej Anusiewicz


Załącznik Nr 10c do Zarządzenia Nr 14/2011
Wójta Gminy Rudka
z dnia 28 marca 2011 r.

Dochody uzyskane z mienia komunalnego

Wójt


Andrzej Anusiewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe