Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/64/11 Rady Powiatu w Suwałkach

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 roku Nr 162, poz. 1568, z 2004 roku Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 roku Nr 173 poz. 1218 z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 roku Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620 i Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały:

1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 960.083 zł.

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 49.333 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały:

1. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 1.261.527 zł.

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 350.777 zł.

§ 3. Budżet powiatu na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 28.256.284 zł, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości - 2.146.251 zł

- dochody bieżące w wysokości - 26.110.033 zł

2. Wydatki ogółem - 30.028.999 zł, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości - 5.621.561 zł

- wydatki bieżące w wysokości - 24.407.438 zł

3. Ustala się deficyt budżetu powiatu w kwocie 1.772.715 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 4. Uzasadnienie dokonanych zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w kwocie 5.621.561 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się przychody i rozchody budżetu w 2011 roku zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się przychody i koszty Suwalskiego Ośrodka Wspierania Aktywności - przychody w kwocie 185.000 zł, koszty w kwocie 180.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielonych z budżetu powiatu w 2011 roku w kwocie 1.405.886 zł zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Suwałkach.

Przewodniczący Rady

Sławomir Małachowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Zał. Nr 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Zał. Nr 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.doc

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

Zał. Nr 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.xls

Zał. Nr 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.xls

Zał. Nr 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik7.xls

Zał. Nr 7

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/64/11
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 25 sierpnia 2011 r.
Zalacznik8.xls

Zał. Nr 8

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe