Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/85/2011 Rady Gminy Sztabin

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy Sztabin wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr III/8/2010 Rady Gminy Sztabin z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sztabin na 2011 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 1:

- zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 55.603 zł

- zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 20.403 zł

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych, zgodnie z załącznikiem Nr 2:

- zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 71.303 zł

- zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 36.103 zł

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia do zmian dokonanych w uchwale budżetowej stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetowych ogółem 14.740.070 zł;

w tym: dochody bieżące 13.291.054 zł

dochody majątkowe 1.449.016 zł

2) plan wydatków budżetowych ogółem 13.905.118 zł

w tym: wydatki bieżące 12.613.750 zł

wydatki majątkowe 1.291.368 zł

3) nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 834.952 zł, przeznacza się na:

a) planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 169.075 zł

b) planowaną spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 665.877 zł

4) dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych 2.292.417 zł,

5) wydatki dla zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 8.778 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Paweł Karp


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

0,00

23 842,00

23 842,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

0,00

23 842,00

23 842,00

2700

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

9 644,00

9 644,00

Własne

0,00

9 644,00

9 644,00

6290

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

0,00

4 198,00

4 198,00

Własne

0,00

4 198,00

4 198,00

6300

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych

0,00

10 000,00

10 000,00

Własne

0,00

10 000,00

10 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

2 522 364,00

31 761,00

2 554 125,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

907 650,00

31 761,00

939 411,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

50,00

31 761,00

31 811,00

Własne

50,00

31 761,00

31 811,00

926

Kultura fizyczna

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

92695

Pozostała działalność

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

6207

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

Własne

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

Razem:

14 704 870,00

35 200,00

14 740 070,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

496 951,00

5 300,00

502 251,00

60016

Drogi publiczne gminne

496 951,00

5 300,00

502 251,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

43 000,00

15 000,00

58 000,00

Własne

43 000,00

15 000,00

58 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

149 494,00

- 9 700,00

139 794,00

Własne

149 494,00

- 9 700,00

139 794,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

176 680,00

26 550,00

203 230,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

174 780,00

26 550,00

201 330,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

21 268,00

10 000,00

31 268,00

Własne

21 268,00

10 000,00

31 268,00

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

16 550,00

16 550,00

Własne

0,00

16 550,00

16 550,00

852

Pomoc społeczna

2 725 457,00

18 300,00

2 743 757,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

7 000,00

900,00

7 900,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 000,00

900,00

7 900,00

Własne

5 000,00

900,00

5 900,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

227 620,00

4 900,00

232 520,00

3110

Świadczenia społeczne

227 620,00

4 900,00

232 520,00

Własne

227 620,00

4 900,00

232 520,00

85216

Zasiłki stałe

53 000,00

12 500,00

65 500,00

3110

Świadczenia społeczne

53 000,00

12 500,00

65 500,00

Własne

53 000,00

12 500,00

65 500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

756 141,00

4 000,00

760 141,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

124 091,00

4 000,00

128 091,00

4260

Zakup energii

67 000,00

5 000,00

72 000,00

Własne

67 000,00

5 000,00

72 000,00

4270

Zakup usług remontowych

27 091,00

5 000,00

32 091,00

Własne

27 091,00

5 000,00

32 091,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 6 000,00

24 000,00

Własne

30 000,00

- 6 000,00

24 000,00

926

Kultura fizyczna

406 321,00

- 18 950,00

387 371,00

92695

Pozostała działalność

406 321,00

- 18 950,00

387 371,00

6057

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

Własne

243 633,00

- 20 403,00

223 230,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

154 288,00

1 453,00

155 741,00

Własne

154 288,00

1 453,00

155 741,00

Razem:

13 869 918,00

35 200,00

13 905 118,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne na 2011 rok w zł.

Lp

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące z innych źródeł

środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej we wsi Jaminy

120.114

120.114

120.114

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

2.

900

90015

6050

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie

24.000

24.000

24.000

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

3.

900

90001

6057
6059

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji

1.127.994

563.950

217.260

-

-

346.690
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

4.

921

92109

6057
6059

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo

168.103

168.103

65.602

-

-

102.501
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

5.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Kamień-Krasnoborki dokumentacja

19.680

19.680

19.680

-

-

-

Urząd Gminy Sztabin

6.

926

92695

6057
6059

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie

378.971

378.971

155.741

-

-

223.230
środki UE

Urząd Gminy Sztabin

7.

754

75412

6060

Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Sztabin

10.000

10.000

-

-

10.000 dotacja Urząd Marszałkowski

-

Urząd Gminy Sztabin

8.

754

75412

6060

Zakup pompy szlamowej dla OSP Jastrzębna Pierwsza

6.550

6.550

2.352

-

4.198

-

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

1.855.412

1.291.368

604.749

0

14.198

672.421

x


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na lata 2011-2013 w

L.p.

Program Priorytet Działanie

Nazwa Projektu

Całkowita wartość projektu

2011 r.
w tym:
dochody wł.
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2012 r.
w tym:
dochody wł.
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

2013 r.
w tym:
dochody wł.
Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca realizację prog.

I Rozwój infrastruktury z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego i sportu

1.

PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Polkowo

168.103

168.103, w tym:
65.602
102.501

-

-

Urząd Gminy Sztabin

2.

PROW OŚ: 4 Działanie: 4, 1/413

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jaziewo

199.944

-

199.944 w tym:
85.615
114.329

-

Urząd Gminy Sztabin

3.

PROW OŚ: 3 Działanie: 322

Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej we wsi Jastrzębna Druga

199.963

-

-

199.963 w tym:
85.624
114.339

Urząd Gminy Sztabin

4.

PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie

378.971

378.971, w tym:
155.741
223.230

-

-

Urząd Gminy Sztabin

5.

PROW OŚ: 3 Działanie: 313, 322, 323

Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Krasnymborze

325.583

-

325.583 w tym:
127.048
198.535

-

Urząd Gminy Sztabin

II Rozwój infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej

6.

RPO WP Oś: V lub Oś. III Dział. 321

Modernizacja oczyszczalni ścieków w Sztabinie wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej

1.127.994

563.950, w tym:
217.260
346.690

-

-

Urząd Gminy Sztabin

III Społeczeństwo informacyjne

7.

RPO WP Oś: IV

Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa

160.700

-

-

160.700 w tym:
24.105
136.595

Urząd Gminy Sztabin

Ogółem

2.561.258

1.111.024 w tym:
438.603
672.421

525.527 w tym:
212.663
312.864

360.663 w tym:
109.729
250.934

x


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/85/2011
Rady Gminy Sztabin
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Objaśnienia zmian uchwały budżetowej

Dział 600

Zwiększenie planu wydatków w kwocie 15.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania dróg gminnych.

W ramach zadań inwestycyjnych następuje zmniejszenie o kwotę 20.320 środków na dokumentację drogi Kamień-Krasnoborki, z jednoczesnym zwiększeniem o 10.620 zł wydatków na przebudowę drogi we wsi Jaminy ( po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych).

Dział 751

Zwiększenie planu dochodów o kwotę 31.761 zł dotyczy odsetek od zaległości podatkowych osób prawnych.

Dział 754

Zwiększenie planu dochodów dotyczy uzyskania dotacji w wysokości 23.824 zł na utrzymanie gotowości bojowej jednostek działających w Krajowym Systemie Ratownictwa Drogowego.

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 10.000 zł dotyczy bieżącego utrzymania jednostek OSP. W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się zakupić agregat prądotwórczy dla OSP w Sztabinie za kwotę 10.000 zł oraz pompę szlamową za kwotę 6.550 zł dla OSP Jastrzębna Pierwsza.

Dział 852

Zwiększenie planu wydatków o kwotę 18.300 zł dotyczy konieczności posiadania wkładu własnego w wysokości 20% wypłacanych zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne tych zasiłków, w związku ze zmianą ustawy w powyższym zakresie.

Dział 900

Zwiększenie planu wydatków o 10.000 zł dotyczy oświetlenia ulicznego.

W ramach zadań inwestycyjnych dokonano zmniejszenia o 6.000 zł wydatków na wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Jasionowo Dębowskie, po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

Dział 926

Zmiany planu dochodów i wydatków dotyczą zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego "Budowa boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni w Sztabinie" o kwotę 18.950 zł po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym.

W załączniku Nr 4 wprowadza się zadanie inwestycyjne pod nazwą "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa". Wartość zadania ogółem wyniesie 160.700 zł, w tym udział własny 24.105 zł. Realizacja nastąpi w roku 2013.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe