Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/46/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146 i Nr 40,poz.230) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. W § 3 uchwały Nr IX/42/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie z dnia 30 czerwca 2011r.dotychczasowy zapis"Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 400 000zł na zadanie p.n. "Przebudowa ulicy Ludowej w Wysokiem Mazowieckiem /rondo/ wraz z infrastrukturą " otrzymuje brzmienie: "Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek planowanych do zaciągniecia w 2011 roku przeznaczonych na spłatę zadłużenia w wysokości 2 400 000zł. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągniecia kredytu, zgodnie z ustalonym limitem"

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 30 927 746zł w tym: dochody bieżące 23 767 668zł, dochody majątkowe 7 160 078zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 008 441 zł w tym: wydatki bieżące 19 987 781zł, wydatki majątkowe 11 020 660zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł będą przychody z wolnych środków.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr X/46/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Zlecone

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 593,00

6 948,00

8 541,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

6 948,00

6 948,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0,00

6 948,00

6 948,00

Razem:

1 577 652,00

6 948,00

1 584 600,00

WYDATKI

Rodzaj:

Porozumienia

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

400 000,00

430 000,00

830 000,00

80195

Pozostała działalność

400 000,00

430 000,00

830 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

400 000,00

430 000,00

830 000,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

0,00

25 000,00

25 000,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

0,00

25 000,00

25 000,00

6620

Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

25 000,00

25 000,00

Razem:

1 851 000,00

455 000,00

2 306 000,00

Rodzaj:

Własne

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

2 220 700,00

140 000,00

2 360 700,00

60016

Drogi publiczne gminne

2 169 600,00

140 000,00

2 309 600,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

1 893 000,00

140 000,00

2 033 000,00

750

Administracja publiczna

2 187 808,00

- 100 000,00

2 087 808,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 665 908,00

- 100 000,00

1 565 908,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 100 000,00

- 100 000,00

1 000 000,00

801

Oświata i wychowanie

11 825 380,00

- 66 000,00

11 759 380,00

80104

Przedszkola

3 271 900,00

- 66 000,00

3 205 900,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

578 000,00

- 66 000,00

512 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

153 941,00

3 200,00

157 141,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

23 941,00

3 200,00

27 141,00

3240

Stypendia dla uczniów

12 547,00

3 200,00

15 747,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 829 728,00

- 452 200,00

6 377 528,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

4 460 700,00

- 184 200,00

4 276 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

4 345 400,00

- 184 200,00

4 161 200,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

840 000,00

- 268 000,00

572 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

500 000,00

- 268 000,00

232 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

894 000,00

20 000,00

914 000,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

729 000,00

20 000,00

749 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

529 000,00

20 000,00

549 000,00

Razem:

27 572 841,00

- 455 000,00

27 117 841,00

Rodzaj:

Zlecone

Dz.

Rozdz.

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

1 593,00

6 948,00

8 541,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0,00

6 948,00

6 948,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0,00

3 044,00

3 044,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

3 554,00

3 554,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

100,00

100,00

4410

Podróże służbowe krajowe

0,00

250,00

250,00

Razem:

1 577 652,00

6 948,00

1 584 600,00

Uzasadnienie do zmian:

I. Powyższe zmniejszenia dotyczą:

1. Opracowania dokumentacji na drogę w kierunku Bryk i korytowanie ulicy Świętego Andrzeja Boboli kwota 120 000 zł

2. Wynagrodzeń osobowych pracowników kwota 100 000 zł

3. Wydatków inwestycyjnych w Przedszkolu Miejskim Nr 2 kwota 66 000 zł

4. Budowy kanalizacji w ulicy Świętego Andrzeja Boboli oraz zmniejszenia wydatków z tytułu aportu kwota 434 200 zł

II. Powyższe zwiększenia dotyczą:

1. Budowy chodników na ulicach miejskich: Kochanowskiego i os. Kardynała Wyszyńskiego kwota 250 000 zł

2. Asfaltowania ulic kwota 10 000 zł

3. Budowy boiska ORLIK przy Zespole Szkół Zawodowych (porozumienie ze Starostą) kwota 280 000zł

4. Budowy boiska ORLIK BIAŁY przy Zespole Szkół Ogólnokształcących (porozumienie ze Starostą) kwota 150 000 zł

5. Pomocy materialnej dla uczniów /stypendia socjalne - wkład własny/ kwota 3 200 zł

6. Budowy kanału sanitarnego, deszczowego oraz wodociągu w ulicy Warszawskiej kwota 250 000 zł

7. Dotacji dla Miejskiego Ośrodka Kultury na festiwal "Podlaskie Spotkania" oraz dofinansowanie pobytu dzieci z Litwy w ramach wymiany młodzieży kwota 20 000 zł

8. Budowy kanału deszczowego w ulicy Ludowej /porozumienie ze Starostą/ kwota 25 000 zł

9. Otrzymanej dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP /DŁM 3101-28-5/11/ kwota 6 948zł

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe