Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/93/2011 Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Tykocin na rok 2011

Tekst pierwotny

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych w dz. 758 rozdz. 75814 § 2030 o kwotę 12.168 zł.

§ 2. Zmienić plan wydatków budżetowych:

1. zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 341.802 zł,

2. zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 329.634 zł, zgodnie Załącznikiem Nr 1.

§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 17.113.839 zł

2. Wydatki ogółem - 19.547.253 zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2.433.414 zł zostanie sfinansowany przychodami z kredytu i pożyczki.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3.291.080 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 857.666 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Plan przychodów i kosztów dla:

a) samorządowego zakładu budżetowego: przychody - 1.904.987 zł, koszty - 1.931.318 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 6.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacjiw Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZMIANA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2011

Rodzaj: zadania własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

100

Górnictwo i kopalnictwo

30 500,00

- 4 000,00

26 500,00

10095

Pozostała działalność

30 500,00

- 4 000,00

26 500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

18 000,00

- 8 000,00

10 000,00

4430

Różne opłaty i składki

8 000,00

4 000,00

12 000,00

600

Transport i łączność

615 840,00

99 980,00

715 820,00

60016

Drogi publiczne gminne

599 340,00

99 980,00

699 320,00

4270

Zakup usług remontowych

154 000,00

100 000,00

254 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

222 340,00

- 20,00

222 320,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

233 387,00

87 700,00

321 087,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

233 387,00

87 700,00

321 087,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39 300,00

20 700,00

60 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

141 190,00

67 000,00

208 190,00

750

Administracja publiczna

2 093 637,00

72 952,00

2 166 589,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 929 607,00

72 952,00

2 002 559,00

4260

Zakup energii

11 000,00

3 000,00

14 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

94 774,00

5 226,00

100 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

14 881,00

4 726,00

19 607,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

460 000,00

60 000,00

520 000,00

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

1 021 936,00

- 29 850,00

992 086,00

75404

Komendy wojewódzkie Policji

5 000,00

150,00

5 150,00

3000

Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

5 000,00

150,00

5 150,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

1 009 644,00

- 30 000,00

979 644,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

30 000,00

- 30 000,00

0,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 117 975,00

- 214 614,00

903 361,00

90001

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

13 500,00

7 000,00

20 500,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 000,00

7 000,00

18 000,00

90002

Gospodarka odpadami

295 614,00

- 271 614,00

24 000,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

20 000,00

20 000,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

291 614,00

- 291 614,00

0,00

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

168 500,00

30 000,00

198 500,00

4260

Zakup energii

135 000,00

30 000,00

165 000,00

90017

Zakłady gospodarki komunalnej

427 000,00

20 000,00

447 000,00

6210

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych

425 000,00

20 000,00

445 000,00

Razem:

16 860 805,00

12 168,00

16 872 973,00

Razem zadania zlecone

2 326 077,00

0,00

2 326 077,00

Wydatki na zadania w ramach porozumień z jst

348 203,00

0,00

348 203,00

Razem wydatki

19 535 085,00

12 168,00

19 547 253,00

w tym wydatki majątkowe

5 234 171,00

-147 634,00

5 086 537,00

wydatki bieżące

14 300 914,00

159 802,00

14 460 716,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł - Powiat Białostocki

Środki unijne EFRR w ramach RPOWP i PROW

Środki planowane do pozyskania z EFRR w ramach RPOWP i PROW

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

010

01010

6050

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy - dokumentacja

24 000

24 000

24 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

2

600

60014

6050

Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1374 B na odcinku Słomianka - Zajki poprzez zwiększenie grubości jezdni oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu przy pomocy wyrównania poboczy kruszywem

240 000

240 000

120 000

0

A.
B.
C.

120 000

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

3

600

60016

6050

Przebudowa dróg gminnych - utwardzenie kruszywem naturalnym

192 980

192 980

192 980

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

4

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej - ulica Browarna w Tykocinie (dokumentacja)

20 740

20 740

20 740

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

5

600

60014 60016

6050

Przebudowa drogi powiatowej i odcinków dróg gminnych we wsi Radule (dokumentacja)

37 600

37 600

37 600

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

6

700

70005

6050

Budowa wiaty na składowanie drewna

69 666

65 190

65 190

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

7

700

70005

6050

Montaż windy dla osób niepełnosprawnych przy budynku Ośrodka Zdrowia w Tykocinie

33 000

33 000

33 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

8

700

70005

6050

Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym

110 000

110 000

110 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

9

750

75023

6050

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN - przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie

830 000

460 000

460 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

10

750

75023

6050

Przebudowa budynków Urzędu Miejskiego w Tykocinie - roboty wewnątrz budynków

60 000

60 000

60 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

11

900

90001

6050

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja)

18 000

18 000

18 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

12

900

90002

6050

Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid.geod. 756 w Tykocinie

620 000

20 000

20 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

13

921

92109

6050

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Leśnikach

30 000

30 000

30 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

14

921

92109

6050

Przebudowa świetlicy wiejskiej w Łaziukach

60 000

60 000

60 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

15

926

92601

6050

Budowa zespołu boisk w Stelmachowie - "Orlik" - dokumentacja

515 000

15 000

15 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

16

926

92601

6050

System automatycznego nawadniania stadionu piłkarskiego w Tykocinie

78 075

17 000

17 000

0

A.
B.
C.

0

0

0

Urząd Miejski w Tykocinie

17

926

92601

6050 6057 6059

Budowa infrastruktury sportowo-turystycznej w Tykocinie, gmina Tykocin - stadion piłkarski z zespołem boisk

2 991 180

2 594 756

1 173 140

0

A.
B.
C.

0

1 421 616

0

Urząd Miejski w Tykocinie

3 924

5 930 241

3 998 266

2 456 650

0

0

120 000

1 425 540

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY W 2011 ROKU

Lp.

Treść

Klasyfikacja
§

Kwota

1

2

3

4

Przychody ogółem:

3 291 080

1

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (długoterminowe)

952

2 650 000

2

Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym (krótkoterminowe)

952

200 000

3

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

950

441 080

Rozchody ogółem:

857 666

1

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (długotermonowe)

992

657 666

2

Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów (krótkoterminowe)

992

200 000


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY TYKOCIN NA 2011 ROK

Dotacje

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Miasto Białystok

4 816

1

Dofinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

127 551

2

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

445 000

2 000

2

Realizacja zadań w zakresie rozwijania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

110 000

3

Centrum Kultury, Sportu i Turystyki Ziemi Tykocińskiej w Tykocinie

320 000

3

Zadania wynikające z ustawy Prawo Wodne - Spółki wodne

25 000

4

Gminna Biblioteka Publiczna w Tykocinie

88 000

Razem

449 816

408 000

2 000

Razem

262 551

0

0


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego

w złotych

Lp.

Wyszczególnienie

Stan środków obrotowych** na początek roku

Przychody*

Koszty / Wydatki

Stan środków obrotowych** na koniec roku

Rozliczenia
z budżetem
z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2010 r.

ogółem

w tym:

ogółem

w tym: wpłata do budżetu

dotacje
z budżetu***

w tym:

§ 2650

na inwestycje

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

I.

Samorządowy zakład budżetowy

136 257

1 904 987

447 000

2 000

445 000

1 931 318

0

109 926

x

z tego:

1.Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tykocinie

136 257

1 904 987

447 000

2 000

445 000

1 931 318

0

109 926

x

W odniesieniu do dochodów własnych jednostek budżetowych:

* dochody

** stan środków pieniężnych

*** źródła dochodów wskazanych przez Radę


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr X/93/2011
Rady Miejskiej w Tykocinie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6

do Uchwały Nr X / 93 / 2011

Rady Miejskiej w Tykocinie

z dnia 31 sierpnia 2011 roku

Zwiększa się plan dochodów o 12.168 zł o dotację przeznaczoną na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, zgodnie z pismem z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.86.2011.MS z dnia 12.08.2011 r.

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 337.802 zł i zmniejsza o 325.634 zł.

Zmiany dotyczą:

- zmniejsza się plan wydatków o 8.000 zł stanowiących wynagrodzenie kierownika kopalni odkrywkowej (żwirownia), wydatki nie zostaną zrealizowane i zwiększa się o 4.000 zł wydatki przeznaczone na opłaty eksploatacyjne,

- zwiększa się wydatki na remonty dróg żwirowych o 100.000 zł i zmniejsza o 20 zł wydatki na inwestycje drogowe,

- zwiększa się o 20.700 zł wydatki na zakup opału do ogrzania budynków ośrodków zdrowia w Jeżewie Starym i Tykocinie, a także zwiększa się o 67.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Jeżewie Starym, za kwotę 110.000 zł planuje się wymienić dach, ocieplić i wykonać elewację oraz wymienić okna na piętrze budynku,

- zwiększa się o 12.952 zł wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków urzędu oraz o 60.000 zł zwiększa się wydatki na remont pomieszczeń w budynkach urzędu,

- zwiększa się o 150 zł wydatki na dofinansowanie policji, na zakup odblasków dla uczniów,

- zmniejsza się o 30.000 zł wydatki na inwestycję pn. Przebudowa remizy OSP w Jeżewie Starym, środki przenosi się na przebudowę budynku ośrodka zdrowia w Jeżewie Starym, remiza będzie remontowana w 2012 roku,

- zwiększa się o 7.000 zł wydatki na inwestycję pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Tykocina (dokumentacja), w związku z większym zakresem robót,

- zmniejsza się o 291.614 zł wydatki inwestycyjne dotyczące inwestycji pn. Zamknięcie i rekultywacja Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Tykocinie, gm. Tykocin na działce o numerze ewid. geod. 756 w Tykocinie, planowane środki stanowiły wkład własny do realizacji inwestycji z udziałem środków unijnych, złożony wniosek nie uzyskał dofinansowania, w związku z tym inwestycja będzie realizowana ze środków własnych i na 2011 rok planuje się kwotę 20.000 zł,

- zwiększa się o 30.000 zł wydatki na zakup energii do oświetlenia ulicznego,

- zwiększa się o 20.000 zł dotację celową na inwestycję dla Zakładu Gospodarki Komunalnej z przeznaczeniem na budowę odcinka sieci kanalizacyjnej w Tykocinie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe