Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/80/11 Rady Gminy Radziłów

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie na 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675/, oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 - 3, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020/, uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 69.876,00 zł - zgodnie z zał. nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę69.876,00 zł - zgodnie z zał. nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesienia planu wydatków w ramach działów i rozdziałów na kwotę 51.159,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. plan dochodów21.246.886,00 zł z tego:

1) bieżące - 12.923.447,00 zł,

2) majątkowe - 8.323.439,00 zł

2. plan wydatków26.152.928,00 zł z tego:

1) bieżące - 12.754.884,00 zł,

2) majątkowe - 13.398.044,00 zł

§ 5. Deficyt budżetowy gminy w wysokości 4.906.042,00 zł planuje pokryć się pożyczką i kredytem bankowym.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA


Dział

Rozdział

§

Kwota w

Rodzaj zadania

Uwagi:

756

75615

2680

69 876,00

UG

Razem:

69 876,00

X

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zwiększenie dochodów w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na kwotę 69.876,00 zł następuje na podstawie decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w budżecie państwa na rok 2011 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA


Dział

Rozdział

§

Kwota w

Rodzaj zadania

Uwagi:

600

60016

4210

11 926,00

UG

4270

10 000,00

UG

4300

10 000,00

UG

750

75095

4010

7 000,00

UG

4110

800,00

UG

4120

150,00

UG

757

75702

4300

30 000,00

UG

Razem:

69 876,00

X

Objaśnienia do zmian w budżecie:

1. Zwiększenie wydatków w dziale 600 - Transport i łączność - na kwotę 31.926,00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie remontów i zakupu materiałów w celu utrzymania dróg gminnych.

2. Zwiększenie wydatków w dziale 750 - Administracja Publiczna - na kwotę 7.950 , 00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb w zakresie wynagrodzenia pracowników i pochodnych od wynagrodzenia.

3. Zwiększenie wydatków w dziale 757 - Obsługa długu publicznego - na kwotę 30.000 , 00 zł następuje w wyniku weryfikacji potrzeb zakupu pozostałych usług

Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/80/11
Rady Gminy Radziłów
z dnia 25 sierpnia 2011 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

Rodzaj zadania

Uwagi

Dział

Rozdział

§

Kwota w

Dział

Rozdział

§

Kwota w

010

01010

4530

5 000,00

010

01010

4260

10 000,00

ZK

4520

5 000,00

ZK

700

70005

4530

3 000,00

ZK

710

71095

4530

3 700,00

ZK

750

75022

4300

800,00

750

75022

4210

800,00

UG

75011

4210

600,00

75011

4170

600,00

UG

75075

4305

2,00

75075

4175

2,00

UG

4306

1,00

4176

1,00

UG

754

75421

4810

7 392,00

754

75421

4300

7 392,00

UG

801

80113

4210

70,00

801

80113

4280

70,00

ZK

80101

6057

14 165,00

80101

6050

18 289,00

UG

6059

4 124,00

UG

4210

2 500,00

4170

2 500,00

SP-S

852

85212

4210

30,00

852

85212

4280

30,00

GOPS

85219

4300

300,00

85219

4270

300,00

GOPS

900

90003

4530

4 475,00

900

90003

4520

11 175,00

ZK

Razem:

51 159,00

Razem:

51 159,00

Objaśnienia do zmian w budżecie

1. Przeniesienie wydatków w dziale 750 - Administracja Publiczna, 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, 801 - Oświata i Wychowanie, 852 - Opieka Społeczna na kwotę 51.159,00 zł następuje w wyniku zmiany szczegółowości klasyfikacji budżetowej, weryfikacji potrzeb w zakresie zakupu pozostałych usług i materiałów oraz badań pracowników.Przewodniczący Rady
Krzysztof Konopka

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe