Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/85/11 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny

z dnia 29 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie 2011 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r., Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz 1441 i Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218 z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 21 poz. 113) oraz art. 211, art.212, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Dz.U. Nr 238, poz. 1578, Dz.U. Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zmienia się plan wydatków budżetu, zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2011 rok jest następujący:

1) plan dochodów budżetu ogółem: 40.369.569 zł, z tego 353.000 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie.

2) plan wydatków budżetu ogółem: 44.375.918 zł.

3) planowany deficyt budżetu: 4.359.349 zł.

4) planowany deficyt zostanie pokryty następującymi przychodami:

- kredyt 3.706.398 zł

- wolne środki 652.951 zł

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady

Bożena Ewa Jakończuk


Załącznik do Uchwały Nr IX/85/11
Rady Gminy Juchnowiec Kościelny
z dnia 29 sierpnia 2011 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW na 2011 r.


1. Przeniesienia:

W dziale Transport i łączność - dotację celową dla Powiatu przenosi się środki w kwocie 40.048 zł z inwestycji p.n. "Przebudowa mostu na przepust wraz z dojazdami na rzece Niewodnica k/m Koplany w km 2+254,35 w ciągu drogi powiatowej Nr 1500 B na odcinku Księżyno-Ignatki-Koplany Folwark" na inwestycję "Wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1497 B na odcinku droga 1500 B - Koplany Folwark poprzez wykonanie nakładki z betonu asfaltowego".

Po zmianach:

- dotacja na przebudowę mostu na przepust wraz z dojazdami na rzece Niewodnica k/m Koplany w ciągu drogi Nr 1500 B na odcinku Księżyno-Ignatki-Koplany Folwark wynosi - 351.952 zł

- dotacja na wzmocnienie nawierzchni drogi powiatowej Nr 1497B na odcinku droga Nr 1500B - Koplany Folwark wynosi - 48.048 zł

Przewodniczący Rady
Bożena Ewa Jakończuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe