Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 58/2011 Burmistrza Krynek

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) zarządzam co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia w planach dochodów na kwotę - 5.070,-zł:

Zadania zlecone

1) dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 2010 - 5.070,-zł.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia w planach wydatków na kwotę - 15.018,-zł :

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 4210 - 3,-zł,

2) dział 751 rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu § 4170 - 1.486,-zł, § 4210 -1.860,-zł, § 4300 - 740,-zł, § 4410 - 984,-zł.

Zadania własne

1) dział 754 rozdział 75412 Ochotmicze straże pożarne § 4210 - 260,-zł,

2) dział 801 rozdział 80101 Szkoły podstawowe § 4010 - 9.515,-zł,

3) dział 926 rozdział 92695 Pozostała dziłalność § 4210 - 170,-zł.

§ 3. Dokonuje się zmniejszenia w planach wydatków na kwotę - 9.948,-zł:

Zadania zlecone

1) dział 750 rozdział 75056 Spis powszechny i inne § 4110 - 3,-zł.

Zadania własne

1) dział 754 rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne § 4260 - 260,-zł,

2) dział 758 rozdział 75818 Rezerwy (celowa - oświata) § 4810 - 9.515,-zł,

3) dział 926 rozdział 92695 Pozostała działalność § 4280 - 170,-zł.

§ 4. Budżet po zmianach wynosi :

1) plan dochodów wynosi 9.352.520,- zł,

2) plan wydatków wynosi 10.197.146,- zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Uzasadnienie

Dokonano zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę 5.070,-zł. w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu. Są to zadania zlecone gminie. Dokonano zwiększenia wydatków budżetowych na kwotę 5.070,-zł. Są to środki na realizację zadań zleconych związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu. Zwiększono także wydatki w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe o kwotę 9.515,-zł na nagrody jubileuszowe nauczycielom, zmniejszając tym samym rezerwę celową. Dokonano także przeniesień między paragrafami wydatków w obrębie tych samych rozdziałów.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe