Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 16/11 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy

z dnia 2 września 2011r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kobylin-Borzymy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055 i Nr 116, poz. 1203 oraz Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128 i Nr 181 poz. 1337 z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz.974 oraz Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Nr 180 poz.1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz 146) oraz art. 257 pkt 1 i art. 259, ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146 ) Wójt Gminy Kobylin-Borzymy postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków - zwiększenia w kwocie 10.000,00 zł - dział 600 rozdział 60016 paragraf 4270; zmniejszenia w kwocie 10.000,00 zł - dział 758 rozdział 75818 paragraf 4810.

§ 2. Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi ogółem 11.147.520,00 zł, dochody bieżące - 9.686.853,00 zł; dochody majątkowe - 1.460.667,00 zł; plan wydatków wynosi ogółem 11.214.846,00 zł, wydatki bieżące - 8.882.240,00 zł, wydatki majątkowe - 2.332.606,00 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
Wojciech Mojkowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe