reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/58/11 Rady Miasta Bielsk Podlaski

z dnia 30 sierpnia 2011r.

w sprawie wyróżnień i nagród za osiągnięte wyniki sportowe oraz osiągnięcia w działalności sportowej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) oraz art. 31 ust. 1 i 3, art. 35 ust.5 i 6 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustanawia się wyróżnienia i nagrody finansowane z budżetu miasta Bielsk Podlaski przyznawane zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

§ 2. Szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień oraz nagród określa regulamin stanowiący załącznik do uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr LV/275/06 Rady Miasta z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie rodzajów wyróżnień i wysokości nagród za osiągnięcia wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym oraz szczegółowych zasad i trybu ich przyznawania (Dz.Urz. Woj. Podl. Nr 183, poz. 174).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Bielsk Podlaski.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Uchwały Nr XI/58/11
Rady Miasta Bielsk Podlaski
z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Regulamin przyznawania wyróżnień i nagród finansowanych z budżetu miasta Bielsk Podlaski za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady i tryb przyznawania wyróżnień i nagród finansowanych z budżetu miasta Bielsk Podlaski dla zawodników reprezentujących miasto Bielsk Podlaski, którzy osiągnęli w danym roku budżetowym wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

2. Wyróżnienia i nagrody stanowią wyraz uznania władz samorządowych miasta Bielsk Podlaski dla środowisk sportowych za ich wkład we współtworzeniu i podnoszeniu poziomu sportu w Bielsku Podlaskim.

§ 2. 1. Wyróżnienia i nagrody za osiągnięcia sportowe dla zawodników, trenerów oraz innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej przyznaje Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski z inicjatywy własnej lub na wniosek zarządu klubu sportowego mającego siedzibę w Bielsku Podlaskim.

2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 może również złożyć właściwa komisja do spraw sportu Rady Miasta Bielsk Podlaski, 3 radnych Rady Miasta Bielsk Podlaski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bielsku Podlaskim, dyrektor Pływalni Miejskiej "Wodnik" lub dyrektorzy szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Bielsk Podlaski.

3. Wzór wniosku określa załącznik do regulaminu.

4. Wniosek o przyznanie wyróżnienia lub nagrody składa się w roku kalendarzowym, w którym wysoki wynik sportowy został uzyskany przez zawodnika lub w terminie 3 miesięcy od uzyskania wysokiego wyniku.

5. W razie stwierdzenia braków formalnych, wzywa się wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 7 dni.

6. Wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia w przypadku:

1) złożenia po terminie;

2) rezygnacji wnioskodawcy z występowania o nagrodę.

7. Wnioski podlegają zaopiniowaniu przez Komisję powołaną zarządzeniem Burmistrza Miasta.

8. Komisja opiniująca wnioski uwzględnia rangę osiągnięcia sportowego, jego znaczenie dla społeczności lokalnej oraz proponuje rodzaj i wysokość nagrody lub przyznanie wyróżnienia.

9. Nagrody i wyróżnienia są finansowane w ramach budżetu miasta Bielsk Podlaski, określonego uchwałą na dany rok dla dz. 926.

§ 3. 1. Za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe przyznawane mogą być wyróżnienia, nagrody pieniężne lub rzeczowe.

2. Wyróżnieniami są: statuetki, puchary, medale, dyplomy, listy gratulacyjne, grawertony.

3. Podstawę ustalenia wysokości nagrody pieniężnej stanowi kwota 1.000 zł, zwana dalej "podstawą".

4. Nagroda pieniężna dla zawodnika moze być przyznana za:

1) zajęcie do 20 miejsca indywidualnie lub zespołowo w Igrzyskach Olimpijskich lub Paraolimpijskich, Mistrzostwach Świata lub Mistrzostwach Europy - w wysokości do dziesięciokrotności podstawy;

2) zajęcie do 15 miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych rangi międzynarodowej - w wysokości do pięciokrotności podstawy;

3) zajęcie do 10 miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych rangi krajowej - w wysokości dwukrotności podstawy;

4) zajęcie do 3 miejsca indywidualnie lub zespołowo w zawodach sportowych rangi wojewódzkiej - w wysokości jednokrotności podstawy.

5. Nagrodę w wysokości do jednokrotnosci podstawy może także otrzymać zawodnik sportowych gier zespołowych, reprezentujący zespół, którego drużyna awansowała do III i wyższej ligi lub zajęła co najmniej III miejsce w rozgrywkach ligowych.

6. Wartość nagrody rzeczowej, o której mowa w ust. 1, przyznanej zawodnikowi nie może przekroczyć kwoty podstawy nagrody pieniężnej.

§ 4. Przepisy § 3 stosuje się odpowiednio do wyróżnień i nagród przyznawanych trenerom i innym osobom wyróżniającym się osiągnięciami w działalności sportowej.

Przewodniczący Rady


Kazimierz Henryk Leszczyński


Załącznik do Regulaminu

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski za wysokie wyniki sportowe uzyskane w roku............. w kategorii......................

I. Dane osobowe kandydata

1. Imię i nazwisko ……………………………………………………………….

2. Data i miejsce urodzenia ……………………………………………………..

3. Imiona rodziców ………………………………………………………………

4. Miejsce zamieszkania ………………………………………………………...

5. Telefon kontaktowy kandydata ……………………………………………...

6. PESEL …………………………………………………………………………

7. Urząd Skarbowy ………………………………………………………………

8. NIP …………………………………………………………………………….

9. Numer rachunku bankowego …………………………………………………

10. Miejsce nauki, pracy (stanowisko) lub rodzaj wykonywanej działalności .......................................

..................................................................................................................................................................

II. Uzasadnienie (opis osiągnięć sportowych kandydata, upowszechniania działalności sportowej, za którą nagroda ma być przyznana lub dane dotyczące całokształtu działalności sportowej, szkoleniowej na terenie miasta Bielsk Podlaski).

……………………………………………………………………………………………………………………...........................................................................................................................................……………………..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do procedury związanej z przyznaniem nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe, zgodne z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz..U. Nr 133 z późn. zm)

………………………………………
(podpis kandydata)

................................................
(miejscowość, data)

...................................
(podpis wnioskodawcy)

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Karolina Muzyczka

Doktor nauk prawnych1

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama