reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/50/2011 Rady Gminy Milejczyce

z dnia 25 sierpnia 2011r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420,Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. N 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134, poz.777), art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 oraz art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, zm. Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz.689,Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1812; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227,poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97,poz. 800, Nr 213,poz.1650, Nr 219, poz.1706) Rada Gminy Milejczyce uchwala co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych i ustala się następujący wymiar godzin:

1) dyrektor szkoły liczącej do 10 oddziałów - 10 godzin,

2) dyrektor szkoły liczącej powyżej 10 oddziałów - 8 godzin,

3) wicedyrektor szkoły liczącej powyżej 12 oddziałów - 12 godzin,

2. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z postanowieniami ust.1 dotyczy również nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

3. W uzasadnionych potrzebami szkoły przypadkach ,można nauczyciela któremu powierzono stanowisko kierownicze, zwolnić z obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych , wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. 1. .Nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć według wzoru :

W = (X1+X2):[(X1:Y1)+(X2:Y2)], gdzie X1,X2 oznacza ilość godzin poszczególnych stanowisk przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacyjnym szkoły, Y1,Y2 oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony dla stanowisk w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela.

2. Godziny realizowane powyżej ustalonego zgodnie z ust.1 pensum, stanowią godziny ponadwymiarowe.

§ 3. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć:

1) pedagoga - 20 godzin,

2) logopedy - 20 godzin,

3) psychologa - 20 godzin,

4) doradcy zawodowego - 20 godzin.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VI/41/2011 Rady Gminy Milejczyce z dnia 14 czerwca 2011r oraz Uchwała Nr XI/67/08 Rady Gminy Milejczyce z dnia 25 września 2008r.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i ma zastosowanie do ustalenia wymiaru czasu pracy nauczycieli od dnia 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady


Adam Fiłoc


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 42 ust. 7 pkt 2 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycielowi pełniącemu funkcję kierowniczą przysługuje obniżony wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych stosownie do wielkości szkoły, placówki i warunków pracy. Ustalenie tych zniżek leży w kompetencjach organu prowadzącego szkoły, placówki. Podjęta w 2008r Uchwała Rady Gminy regulująca tę materię, ze względu na upływ czasu oraz zmieniające się warunki demograficzne- stała się nieaktualna.

Ponadto w art. 42 ust. 7 pkt. 3 Karty Nauczyciela ustawodawca upoważnił organy prowadzące szkoły do określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla stanowisk związanych ze świadczeniami pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach, tj. dla pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych. Dotychczas materia ta na terenie Gminy Milejczyce nie była uregulowana.

Zgodnie z przepisami art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) organ prowadzący określa tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin. W przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, a konieczność taka wynika ze zmniejszenia się liczby zatrudnionych nauczycieli w związku z utrzymującym się niżem demograficznym, w aktach prawa miejscowego możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie do łącznej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy -Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

Przykłady naliczania pensum:

1) nauczyciel realizuje łącznie 20 godzin , w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 11 godzin wg pensum 22 godzinnego:9/18 + 11/22 = 0,50 + 0,50 = 1,00 etat

- tygodniowy wymiar zajęć wynosi 20 godzin, brak godzin ponadwymiarowych

2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin , w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego:6/18 + 21/26 = 0,33 + 0,81 = 1,14 etatu

- jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin to 1 etat stanowi 23,68 godziny, po zaokrągleniu- 24 godziny, pozostałe 3 godziny to godziny ponadwymiarowe

3) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin wg pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego:10/18 + 5/26 + 12/30 = 0,56 + 0,19 + 0,40 = 1,15 etatu- jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie 1 etat stanowi 23,48 godziny, po zaokrągleniu - 23 godziny, pozostałe 4 godziny to godziny ponadwymiarowe.

Do łączenia w ramach etatu zajęć o różnym pensum dochodzi pod warunkiem posiadania przez nauczyciela wymaganych kwalifikacji.

Uchwała w tym zakresie została podjęta przez Radę Gminy Milejczyce w dniu 14 czerwca 2011r. W międzyczasie jednak, wynikła potrzeba doregulowania materii określonej w art.42 ust.7 pkt 2 i 3 Karty Nauczyciela. Stąd też propozycja połączenia dwóch uchwał w jedną. Wynika to z faktu, że dotyczą one jednej materii, tj. przepisów art 42 ust.7 Karty Nauczyciela, a funkcjonowanie w obrocie prawnym jednego aktu regulującego całość zagadnienia, przyczynia się do lepszej jego czytelności.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama