Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/109/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Miejska w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach stanowiącym załącznik do uchwały nr LII/580/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, zmienionego uchwałą nr LI/466/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1:

a) w pkt 1 po wyrażeniu "prowadzenia gospodarki finansowej"dodaje się wyrażenie ,,zmienionej uchwałą nr LII/580/06 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 października 2006 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach oraz uchwałą nr LI/466/2010 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Suwałkach;",

b) pkt 4 otrzymuje brzmienie: "4) ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. Nr 127, poz. 857 z późn. zm.);";

2) w § 3:

a) w ust. 2:

- w pkt 1 litera a otrzymuje brzmienie: "a) świadczenia usług transportowych, noclegowych i gastronomicznych,",

- dodaje się lit. d o brzmieniu: "d) udostępniania powierzchni reklamowych;",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie: "2) Realizuje inne zadania zlecone przez Prezydenta Miasta Suwałk.",

b) w ust. 3 po wyrazach "jednostkami administracji" dodaje się wyrazy "samorządowej i";

3) w § 4:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka przy pomocy Zastępcy Dyrektora.",

b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu: "Stosunek pracy z Zastępcą Dyrektora na podstawie umowy o pracę, nawiązuje Dyrektor, po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatury przez Prezydenta Miasta Suwałk.",

c) w ust. 7 po wyrazach: "zespoły obiektów" dodaje się wyrazy: "samodzielne stanowiska",

d) w ust. 8 po wyrazach: "zespołów obiektów" dodaje się wyrazy: "samodzielnych stanowisk";

4) w § 5:

a) dodaje się pkt 9a w brzmieniu: "9a) Eurocamp przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach;",

b) pkt 13 otrzymuje brzmienie: "13) Aquapark przy ul. Papieża Jana Pawła II 7 w Suwałkach.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe