Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/54/11 Rady Gminy Przerośl

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu punktów przedszkolnych w Gminie Przerośl

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777), art. 14a, ust.1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370 i Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206 i Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250 i Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 157, poz. 1241; z 2011r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/48/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 lipca 2011r. (Dz.Urzęd.Woj.Podl. Nr 207, poz. 2513), § 1, pkt. 1 i 2 otrzymuje brzmienie: "1) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki, przy ul. Rynek 11, 16-427 Przerośl, działający przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Przerosli, 2) Punkt Przedszkolny zlokalizowany w Szkole Podstawowej w Pawłówce, 16-427 Przerośl, działający przy Szkole Podstawowej w Pawłówce,"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe