Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Przerośl

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zniesienia pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001, Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010, Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777) w związku z art.44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220, Nr 157, poz. 1241, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804; z 2011r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549) w oparciu o uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, Rada Gminy w Przerośli uchwala, co następuje:

§ 1. 1.Ze względu na utratę wartości przyrodniczej i zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego znosi się formę ochrony wiązu polnego, uznanego za pomnik przyrody Orzeczeniem Nr 41/78 z 04.11.1978 r. (Dz. Urz. WRN w Suwałkach z 1978r. Nr 11, poz. 46) wpisanego do wojewódzkiej ewidencji pomników przyrody pod nr 220.2 S, o obwodzie pnia 3.17 m rosnącego na terenie Suwalskiego Parku Krajobrazowego, działka nr ewid. 188/1, obręb Przełomka.

2. Zniesienie formy ochrony przedmiotowego pomnika przyrody, następuje z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, gdyż zły stan zdrowotny drzewa powoduje zagrożenie dla życia i mienia na powiatowej drodze publicznej oraz mieszkańcom posesji.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przerośl.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Uzasadnienie

W dniu 25 lipca 2011 roku wpłynęło do Wójta Gminy Przerośl podanie oraz apele ustne mieszkańców, z prośbą o jak najszybszą interwencje w w/w sprawie. W dniu 5 sierpnia 2011 roku pracownicy Urzędu Gminy Przerośl przeprowadzili wizję lokalną. Podczas dokonanych oględzin stwierdzono, że wiąz polny jest obumarły. Drzewo te stwarza bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom drogi gminnej jak i mieszkańcom posesji. Zniesienie formy ochrony przedmiotowego drzewa jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego. W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. Projekt niniejszej uchwały został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Białymstoku, zgodnie z art. 44 ust. 3a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2009 Nr 151, poz.1220, z póź.zm.).

Przewodniczący Rady Gminy


Wiesław Radzewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe