Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/39/11 Rady Gminy Turośl

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, warunków udzielania bonifikat oraz wysokości stawek procentowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a, art. 40 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 153 poz. 1271; Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717; Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr 102 poz. 1055; Nr 116 poz. 1203; Nr 167 poz. 1759; z 2005 r Nr 172 poz.1441; Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz.327; Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146,Nr 40,poz.230,Nr 106,poz.675,z 2011r. Nr 21,poz.113) w związku z art. 68 ust 1,pkt.7,ust.1a i ust1b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651, Nr 106 poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz. 1307 i Nr 200, poz. 1323 oraz z 2011 r. Nr 64, poz. 341 , Nr 106, poz. 622, Nr 129, poz. 732) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje zasady sprzedaży bez przetargu, lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu gminy Turośl i określa warunki udzielenia bonifikaty oraz wysokość stawki procentowej.

§ 2. Lokale mieszkalne będące zasobem mieszkaniowym Gminy Turośl mogą być sprzedawane najemcom na ich wniosek, bądź na wniosek Wójta Gminy Turośl o przeznaczeniu lokalu(i) do sprzedaży.

§ 3. Lokale mieszkalne mogą być sprzedawane najemcom posiadającym umowy najmu na czas nieoznaczony, bez zaległości czynszowych.

§ 4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy Turośl, następuje wraz ze sprzedażą ułamkowej części gruntu jako prawa związanego z odrębną własnością lokalu mieszkalnego.

§ 5. Ustala się przy sprzedaży lokali mieszkalnych bonifikatę w wysokości 30% od ceny sprzedaży ustalonej w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 6. Bonifikata udzielona od ceny lokalu obejmuje wszystkie składniki sprzedaży w jednakowej wysokości.

§ 7. Warunki zwrotu bonifikaty określa ustawa o gospodarce nieruchomościami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośl.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Milewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe