Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/54/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o: uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) w związku z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236,poz. 2008, 2006 r. Nr 144, poz. 1042, z 2008 r. Nr 223, poz. 1464, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 79, poz. 666, Nr 92, poz. 753, Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 106, poz. 622) Rada Gminy Nurzec-Stacja uchwala, co następuje :

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o :

1) uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stanowiące załącznik Nr 1 do uchwały,

2) prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt stanowiące załącznik Nr 2 do uchwały,

3) prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części stanowiące załącznik nr 3 do uchwały na terenie Gminy Nurzec-Stacja,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nurzec-Stacja.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/54/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

Wymagania dla podmiotu ubiegającego się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe