Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.109.2011.KK Wojewody Podlaskiego

z dnia 14 września 2011r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 54/XI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679 i Nr 134, poz. 777)

stwierdzam nieważność

§ 6 w części: "…z mocą od dnia 1 września 2011 roku" uchwały Nr 54/XI/11 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dnia 19 sierpnia 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Rada Miejska w Szczuczynie podjęła uchwałę Nr 54/XI/11 w sprawie ustalenia opłat za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn, która w dniu 29 sierpnia 2011 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona kontrola legalności wykazała, iż część zapisów § 6 uchwały zostało podjętych z istotnym naruszeniem prawa, w związku czym w dniu 30 sierpnia 2011 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Miejska w Szczuczynie działając na podstawie art. 14 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) ustaliła opłaty za świadczenia przedszkola publicznego prowadzonego przez Gminę Szczuczyn.

W § 6 uchwały Rada Miejska określiła, iż wchodzi ona w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą od 1 września 2011 roku.

W ocenie organu nadzoru, taka regulacja stoi w sprzeczności z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 z późn. zm.), zgodnie z którym akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że dany akt normatywny określi termin dłuższy.

Zgodnie z dyspozycją art. 4 ust. 1wyżej wymienionej ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych, akty normatywne, zawierające przepisy powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych, mogą wchodzić w życie po upływie 14 dni od dnia ich ogłoszenia, mogą również wejść w życie w terminie późniejszym, jeżeli dany akt normatywny w swych przepisach taki termin określi - minimalne vacatio legis wynosi 14 dni. Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że postanowienia art. 4 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy nie przewidują możliwości wejścia w życie i stosowania aktu normatywnego przed upływem 14 - stu dni od dnia jego ogłoszenia w dzienniku urzędowym.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż zarówno w doktrynie jak i w orzecznictwie ugruntował się pogląd, iż wykładnia norm o charakterze kompetencyjnym powinna być interpretowana w sposób ścisły i literalny. Jednocześnie zakazuje się dokonywania wykładni rozszerzającej przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogii (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 28 czerwca 2000r., K25/00, OTK 2000/5/141).

Biorąc powyższe pod uwagę, należy uznać, że Rada Miejska w Szczuczynie podjęła kwestionowaną uchwałę, w części wskazanej w sentencji, z istotnym naruszeniem prawa.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy gminie prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

Otrzymuje:

Rada Miejska w Szczuczynie.

z up. Wojewody PodlaskiegoDyrektor Wydziału Nadzoru i Kontroli Lidia Stupak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe