Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/61/2011 Rady Gminy Nurzec-Stacja

z dnia 7 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9, lit c, d, e, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591; z 2002r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz.984, Nr153 poz 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003r. Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568; z 2004r. Nr 102 poz.1055 , Nr 116 poz 1203 , Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17, poz. 128/ oraz art.211, art. 212 art.214, art.215,art. 235, art.236, art.237 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2009r. Nr 157 poz. 1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146. / Rada Gminy Nurzec Stacja uchwala co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz zadań inwestycyjnych po zmianach na 2011 rok - załącznik nr 3 do uchwały Rady Gminy.

§ 4. Plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych po zmianach :dochody - 171 000 zł; wydatki - 171 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

- Plan dochodów ogółem - 12 392 512 zł, w tym majątkowe- 2 602 807 zł,

- Plan wydatków ogółem - 13 248 315 zł, w tym majątkowe - 3 477 758 zł. Deficyt budżetowy, po uwzględnieniu spłaty pożyczki pomostowej w kwocie 667 197 zł z dochodów budżetowych, zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego pn: " Rozbudowa wodociągu wiejskiego i modernizacja stacji uzdatniania wody w Nurcu-Stacji wraz z budową przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku świetlicy wiejskiej w Zabłociu" , wynosi 1 523 000 zł . Źródłem finansowania deficytu będą:

- zaciągane kredyty w kwocie - 1 410 000 zł,

- wolne środki, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 113 000 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczacy Rady


Zenon Podbielski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/61/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik1.shs

Zmiany w planie dochodów na 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/61/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik2.shs

Zmiany w planie wydatków na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/61/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik3.shs

Zadania inwestycyjne w 2011r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VII/61/2011
Rady Gminy Nurzec-Stacja
z dnia 7 września 2011 r.
Zalacznik4.shs

Plan na 2011 rok dochodów i wydatków dla wyodrębnionych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-09-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe