reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 47/VIII/11 Rady Powiatu w Augustowie

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 i pkt 8 d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity w Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm. w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241 i z 2010 r. Nr 29, poz. 142), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 698.924 zł i zmniejsza się o kwotę 4.051.514 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 528.284 zł i zmniejsza się o kwotę 5.860.874 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet powiatu na 2011 r. po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem 65.642.328 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, w tym:

- dochody majątkowe w wysokości 8.018.486 zł,

- dochody bieżące w wysokości 57.623.842 zł.

2. Wydatki ogółem 67.386.659 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, w tym:

- wydatki majątkowe w wysokości 11.738.187 zł,

- wydatki bieżące w wysokości 55.648.472 zł.

§ 4. Ustala się:

1. Wykaz zadań inwestycyjnych na 2011 rok w wysokości 8.690.502 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz funduszy przedakcesyjnych w 2011 r. w wysokości 9.602.982 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

3. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Powiatu w 2011 roku w wysokości 11.386.073 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

4. Łączną kwotę przychodów budżetu Powiatu w wysokości 2.968.305 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu Powiatu w wysokości 1.223.974 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

5. Plan dochodów w wysokości 297.880 zł i plan wydatków wysokości 297.880 zł dla wyodrębnionych rachunków dochodów jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu Powiatu w wysokości 1.744.331 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. Zaciągniętych kredytów w kwocie 1.508.705 zł,

2. Wolnych środków pochodzących z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 235.675 zł.

§ 6. W uchwale nr 15/III/11 Rady Powiatu w Augustowie z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie budżetu Powiatu Augustowskiego na 2011 rok w § 7 pkt 2 kwotę "4.100.000 zł" zastępuje się kwotą "2.120.000 zł".

§ 7. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 8 do uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Augustowie.

Przewodniczący Rady Powiatu


Roman Krzyżopolski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 47/VIII/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Uchwała Nr 47/VIII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dn. 31.08.2011 r.; zał. Nr 1-7

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 47/VIII/11
Rady Powiatu w Augustowie
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

Uchwała Nr 47/VIII/11 Rady Powiatu w Augustowie z dn. 31.08.2011 r.; zał. Nr 8 objaśn. dokonanych zmian

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Echaust-Przybytniak

Deputy Legal Director, RK RODO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama