| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/47/2011 Rady Gminy Krypno

z dnia 31 sierpnia 2011r.

w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz 777) oraz art.81 ust. 1 stawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) uchwala się, co następuje:

§ 1 . 1. Z budżetu Gminy Krypno może być udzielona dotacja celowa na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach ruchomych i nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków znajdujących się na obszarze Gminy Krypno, w dakszej części uchwały zwana dotacją, jeżeli zabytek:

1) znajduje się w złym stanie technicznym;

2) jest dostępny publicznie;

3) posiada istotne znaczenie historyczne, artystyczne lub kulturowe dla mieszkańców Gminy Krypno;

2.. O dotację może ubiegać się każdy podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku, a także podmiot, który posiada do zabytku tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego, trwałego zarządu z uwzględnieniem zapisu ust. 1, w dalszej części uchwały zwany beneficjentem.

3.. Celem dotacji jest wspieranie i uzupełnianie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków, a także podmiotów posiadających do zabytku tytuł prawny wynikający z użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego i trwałego zarządu, dla zapewnienia ochrony i konserwacji wartościowych elementów substancji zabytkowej, z uwzględnieniem obiektów sakralnych.

§ 2. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1) sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

2) przeprowadzenie badań konserwatorskich, architektonicznych lub archeologicznych;

3) wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4) opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5) wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami prawa budowlanego;

6) sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7) zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8) stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9) odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo na ich całkowite odtworzenie z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10) odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11) odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12) modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14) zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-12;

15) zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

§ 3 . 1. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie prac konserwatorskich, retauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku.

2.. Jeżeli zabytek posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub kulturową albo wymaga przeprowadzenia złożonym pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości 100% ogółu nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

3.. W przypadku, gdy stan techniczny zabytku wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100% nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robót.

§ 4 . 1. Wniosek o udzielenie dotacji, beneficjent składa do Wójta Gminy w terminie do dnia 15 października każdego roku poprzedzającego rok, na który udzielania jest dotacja.

2.. Wniosek o przyznanie dotacji Wójt przedstawia do zaopiniowania właściwej stałej Komisji Rady Gminy.

§ 5 . 1. Wniosek powinien zawierać:

1) imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy będącego jednstką organizacyjną;

2) wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;

3) wskazanie tytułu prawnego do zabytku;

4) określenie prac, na które ma być udzielona dotacja i termin i wykonania;

5) określenie wysokości dotacji, o którą ubiega się wnioskodawca;

6) informację o tym, czy wnioskodawca ubiega się o dotację na prace objęte wnioskiem od innego organu;

7) informację o wysokości zaangażowanych środków własnych;

8) harmonogram i kosztorys przewidzianych prac lub robót budowlanych ze wskazaniem źródeł ich finansowania.

2.. Do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć:

1) decyzję potwierdzającą wpis zabytku do rejestru zabytków;

2) pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac, na które ma być udzielona dotacja;

3) pozwolenie na budowę, jezeli prace wymagają takiego pozwolenia;

4) dokumentację fotograficzną zabytku.

3.. W przypadku, gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą do wniosku o udzielenie dotacji należy dołączyć informację o pomocy publicznej otrzymanej przed dniem złożenia wniosku, sporządzoną w zakresie i według zasad określonych w art. 37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 z póź. zm.)

4.. Udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane podmiotowi, o którym mowa w ust. 3 dokonywane jest zgodnie z przepisami niniejszej uchwały z uwzględnieniem zasad określonych w przepisach przawa regulujących udzielanie pomocy publicznej dla przedsiębiorców.

5.. Formularz wniosku o udzielenie dotacji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6 . 1. Dotacje przyznaje Rada Gminy Krypno w uchwale określającej:

1) nazwę podmiotu otrzymującego dotację;

2) prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku, na wykonanie których przyznano dotację;

3) kwotę dotacji do przekazania w roku budżetowym, a w przypadku, o którym mowa w ust. 3 kwotę do przekazania w roku następnym.

2.. Z zastrzeżeniem ust. 3, przy ustalaniu wysokości przyznanej dotacji Rada Gminy uwzględnia kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie Gminy.

3.. Przyznając dotację, Rada Gminy może postanowić, że część kwoty dotacji, nie więcej niż ........%, zostanie przekazana beneficjentowi w następnym roku budżetowym.

§ 7. Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Wójtem i beneficjentem, określającej w szczególności:

1) opis prac lub robót i termin ich wykonania;

2) kwotę udzielonej dotacji oraz termin i tryb jej przekazania;

3) tryb kontroli wykonywania umowy;

4) sposób i termin rozliczenia dotacji;

5) warunki, sposób i termin zwrotu niewykorzystanej dotacji albo dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem;

6) poczucie o zakresie odpowiedzialności karnej skarbowej beneficjenta i odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy wydatkowaniu środków z otrzymanej dotacji.

§ 8 . 1. W celu rozliczenia dotacji beneficjent w sposób i w terminach określonych w umowie składa Wójtowi sprawozdanie.

2.. Sprawozdanie określa:

1) całkowity koszt zadania, w tym nakłady pokryte z innych środków publicznych;

2) zestawienie rachunków dołączonych do sprawozdania, określenie wydatku oraz jego kwotę z określeniem wysokości środków z dotacji finansujących dany rachunek;

3) kserokopie faktur i rachunków;

4) protokół odbioru przez właściwe służby konserwatorskie przeprowadzonych prac lub robót;

5) protokół z wyboru wykonawcy sporządzony zgodnie z wymogami ustawy - Prawo zamówień publicznych, a w przypadkach, do których ustawa Prawo zamówień publicznych nie ma zastosowania, dokumenty potwierdzające wybór wykonawcy z zastosowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości.

§ 9. Wójt prowadzi zestawienie danych o udzielonych dotacjach.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz

Załącznik do Uchwały Nr IX/47/2011
Rady Gminy Krypno
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

zał.do Uchwały Nr IX/47/2011

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »