reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Kuźnica

z dnia 20 września 2011r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 rok


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591, zm. 2002 rok Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 roku Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 roku Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr. 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28 poz. 146, nr 123 poz. 835, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:
§ 1. Dokonać zmiany dochodów budżetowych gminy zgodnie z załącznikem nr 1. Plan dochodów po zmianach wynosi 9.672.182 zł, z tego:
- dochody majątkowe w wysokości - 795.985 zł, w tym:
- dochody majątkowe na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie - 699.976 zł.
- dochody bieżące w wysokości - 8.876.197 zł.
§ 2. Dokonać zmiany planu wydatków budżetowych gminy zgodnie z załącznikem nr 2. Plan wydatków po zmianach wynosi 10.168.738 zł, z tego:
- bieżące w wysokości - 8.941.351 zł,
- majątkowe w wysokości - 1.227.387 zł.
§ 3. 1. Dochody w kwocie 699.976 zł przeznacza się na spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie inwestycji.
2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1.196.532 zł zostanie pokryty planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym 699.976 zł, pożyczką na wyprzedzające finansowanie w wysokości 376.556 zł i wolnymi środkami 120.000 zł.
§ 4. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne realizowane w 2011 roku zgodnie z Załącznikiem Nr 3.
§ 5. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.665.178 zł, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.168.622 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.
§ 6. Ustala się limity kredytów na 2011 rok na:
1. pokrycie przejściowego deficytu budżetowego - 300.000 zł.
2. pokrycie deficytu budżetowego - 699.976 zł.
3. na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów - 468.646 zł.
4. pożyczka długoterminowa na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości - 376.556 zł.
§ 7. Zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu gminy zgodnie z Załącznikiem Nr 5.
§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:
- zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości określonych w § 6 uchwały;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym;
- lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działam, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kuźnica.
Przewodniczący Rady Gminy Kuźnica
mgr Bohdan Garkowski
Załącznik nr 1
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik1.doc

Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik2.doc

Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik3.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESYTYCYJNYCH I ŚRODKÓW NA ICH REALIZACJĘ W 2011 ROKU
Załącznik nr 4
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik4.doc

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW NA 2011 ROK
Załącznik nr 5
do uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Kuźnica
z dnia 20 września 2011 r.
Zalacznik5.doc

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA 2011 ROK
UZASADNIENIE
- Zmniejszono plan dochodów z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych ze środków europejskich przy realizacji zadania Nr 1 i 4 z wykazu zadań inwestycyjnych (załącznik Nr 3 do uchwały) . Planowane dotacje w kwocie 368.781 zł nie wpłyną w tym roku w związku z długą procedurą rozliczeniową projektów. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów w związku z wyższym niż planowano wykonaniem z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - 26.000 zł, wpływy z refundacji PUP w OJB - 4.000 zł oraz z tego samego tytułu w Przedszkolu - 8.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zmniejszono dochody z tytułu pomocy finansowej ze środków unijnych w związku z niekwalikowalnością nadzoru oraz niwelacji geologicznej w ramach realizacji operacji "Zamknięcie i rekultywacja gminnego składowiska odpadów w miejscowości Cimanie gm. Kuźnica - 5.950 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono dochody z tytułu opłat za wydobycie żwiru w związku z większym niż planowano wykonaniem - 5.950 zł. (zmiana Załącznik Nr 1)
- Zwiększono plan dochodów z tytułu refundacji z PUP za bezrobotnych w Urzędzie Gminy i zwiększono wydatki na wynagrodzenia - 12.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- Wprowadzono plan wydatków na dotację na pomoc finansową dla Powiatu Sokólskiego w związku wykonaniem dokumentacji wniosku na "Przebudowę ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych nr1257 B Kuźnica - Litwinki - Bieniasze -Śniczany, drogi powiatowej nr 1261 B Śniczany - Jurasze - Sidra i drogi powiatowej nr 1252 B Sidra - Słomianka - do drogi wojewódzkiej nr 673 jako usprawnienie połączenia do przejścia granicznego w Kuźnicy" - 6.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 5)
- Zmniejszono plan wydatków na zadaniu "Budowa odcinka ulicy Podlipskiej w Kuźnicy" wprowadzając zadanie "Zakup autobusu do dowozu uczniów do szkół" - 52.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono plan wydatków na wpłatę na fundusz celowy dla Straży Granicznej w związku z prośbą o wsparcie placówki w Kuźnicy - 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zwiększono plan wydatków w OJB - 4.000 zł oraz w Przedszkolu 8.000 zł w związku z wyższym wykonaniem planu dochodów. Dokonano zmiany między paragrafami 4010 oraz 4040 w Przedszkolu - 2.002 zł. (zmiana Załącznik Nr 2).
- Zmniejszono plan wydatków na prowizji sołtysom za pobór podatków - 4.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na odsetki od kredytów - 22.896 zł. (zmiana Załącznik Nr 2)
- Zmniejszono plan wydatków na wykonanie przepompowni wprowadzając plan wydatków na wykonanie dokumentacji kanalizacji na terenie miejscowości Kuźnica - 16.000 zł. (zmiana Załącznik Nr 2 i 3)
- Wprowadzono dotację z PUW pismo Nr FB-II.3111.86.2011.MS z dnia 12 sierpnia 2011 roku na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku, zwrot przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie gminy - 16.232 zł. (zmiana Załącznik Nr 1 i 2)
- Dokonano poprawki w Załączniku Nr 3 zgodnie z Uchwałą RIO w Białymstoku.
- W ogólnym rozliczeniu budżetu po dokonanych zmianach zmniejsza się dochody o kwotę 302.549 zł oraz zwiększa wydatki o kwotę 23.336 zł. Powoduje to zwiększenie się deficytu budżetowego o kwotę 325.885 zł, który zostanie sfinansowany zgodnie z zapisami z części normatywnej oraz Załącznika Nr 4 Plan przychodów i rozchodów.
reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Tax Care

Lider wśród biur księgowych dla mikro- i małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama