reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Janów

z dnia 21 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 , z 2005r. Nr 72, poz. 1141 i Nr 175, poz. 1457 i z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 , z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173 , poz. 1218 , z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458 , z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230 i Nr 106, poz.675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134 poz. 777 i Nr 140 poz. 887) oraz art. 211, art. 212 , art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Dz. U. Nr 28 poz. 146 i Nr 96 , poz.620, Nr 123 , poz.835 , Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578 i Nr 257 , poz.1726) Rada Gminy Janów postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w budżecie gminy:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 34 106 zł , w tym:

1) na zadania bieżące- 34 106 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 192 930 zł , w tym:

1) na zadania bieżące - 82 430 zł,

2) na zadania majątkowe - 110 500zł - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 158 824 zł, w tym:

1) na zadania bieżące - 34 075 zł,

2) na zadania majątkowe - 124 749 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 3 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2011 rok dotyczący zadań inwestycyjnych na 2011 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3 niniejszej uchwały.

§ 3. Zmienia się załącznik Nr 6 do uchwały Rady Gminy Janów w sprawie budżetu na 2011 rok dotyczący dotacji udzielonych w 2011 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Budżet po zmianach wynosi:

1) plan dochodów budżetu gminy - 13 110 501 zł tego:

- bieżące w wysokości - 11 224 521 zł

- majątkowe w wysokości -1 885 980 zł

2) plan wydatków budżetu gminy - 15 001 475 zł , z tego:

- bieżące w wysokości - 10 357 956 zł

- majątkowe w wysokości - 4 643 519 zł

2. Deficyt budżetu gminy w wysokości 1 890 974 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 890 974 zł.

§ 5. Objaśnienia do zmian w budżecie Gminy Janów na 2011 rok stanowi załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Bakun


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2011 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2011 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2011 r.

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2011 ROKU


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy w sprawie budżetu gminy na 2011 rok

DOTACJE UDZIELONE W 2011 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział

Rozdział

Treść

Kwota dotacji

podmiotowej

przedmiotowej

celowej

1

2

3

4

5

6

Jednostki sektora finansów publicznych

Nazwa jednostki

600

60014

Powiat Sokólski

780 029

921

92109

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Janowie

175 433

921

92116

Biblioteka w Janowie

68 172

Razem

218 605

780 029

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

Nazwa zadania

RAZEM

243 605

0

780 029

W ramach dotacji dla Powiatu Sokólskiego zaplanowano następujące inwestycje drogowe na terenie gminy Janów:

1) Modernizacja drogi Białousy- Długi Ług- 228 816 zł

2) Modernizacja drogi Trofimówka - Krasne- 256 213 zł

3) Modernizacja drogi Wasilówka - Marchelówka - 150 000 zł

4) Modernizacja drogi Białousy - Sitkowo - 105 000 zł

5) Opracowanie dokumentacji na modernizację drogi Przystawka - Długi Ług. - 40 000 zł


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/39/11
Rady Gminy Janów
z dnia 21 września 2011 r.

WYJAŚNIENIA DO UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY

1) Zwiększono dochody z tytułu odsetek od zaległości podatkowych

2) Wprowadzono do planu dochodówi wydatków dotację z Ministerstwa Gospodarki na dofinansowanie zadania "Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Janów"

3) Pismo z KBW dotyczące dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP

4) Zwiększono wydatki na "wyprawkę szkolną" dodając 20% środków własnych

5) Zwiekszono wydatki na zakup węgla do Szkoły P4odstawowej w Białousach

6) Dokonano przesunięć między rozdziałami w Opiece Społecznej

7) Zwiększono dotację dla Powiatu Sokólskiego na wspólną inwestycję drogową we wsi Sitkowo

8) Zwiększono wydatki na inwestycję przebudowy drogi gminnej Teolin- Ostrynka

9) Wprowadzono środki na wykonanie dokumentacji remontu Izby Tkactwa Dwuosnowowego

10) Dokonano przesunięć między paragrafami w Administracji

11) Dokonano przesunięć między paragrafami w rozdziale Dowożenie uczniów do szkół

12) Zmniejszono rezerwę ogólną

13) Zmniejszono środki na inwestycję budowy przyzagrodowych oczyszczalni ścieków

14) Wycofano środki na wykonanie dokumentacji na chodnik jednostronny we wsi Kizielany i dokumentację poprawy nawierzchni drogi Ostrynka- Sosnowe Bagno.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Grabowski

Prawnik.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama