reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Zarządzenie nr 53/11 Wójta Gminy Narewka

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 r

Na podstawie art.257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr123, poz.835, Nr152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) oraz § 11Uchwały Nr III/7/10 Rady Gminy Narewka z dnia 30.12.2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Narewka na rok 2011, zarządzam co następuje :

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków w ramach działu zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi :

1) dochody ogółem : 14.850.228 zł w tym:

- dochody bieżące : 10.859.859 zł

- dochody majątkowe: 3.990.369 zł

2) wydatki ogółem : 16.470.110 zł w tym:

- bieżące : 10.362.118 zł

- majątkowe: 6.107.992 zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy
mgr Mikołaj Pawilcz


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy na 2011 r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

bieżące razem:

9 826 596

0

9 826 596

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

142 987

0

142 987

majątkowe

majątkowe razem:

3 990 369

0

3 990 369

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 464 729

0

2 464 729

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zwiększenie

Plan po zmianach

bieżące

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

725

4 130

4 855

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0

4 130

4 130

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

0

4 130

4 130

852

Pomoc społeczna

815 000

85 000

900 000

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

802 000

85 000

887 000

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

802 000

85 000

887 000

bieżące razem:

944 133

89 130

1 033 263

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0

0

0

Ogółem:

14 761 098

89 130

14 850 228

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 607 716

0

2 607 716

Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy realizowanych w ramach zadań zleconych o kwotę 89.130 zł w tym:

- 4.130 zł na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-4-2/46/11 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku zwiększającego dotacje na Wybory do Sejmu i Senatu

- 85.000 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FB-II.3111.271.2011.MC z dnia 15.09.2011r, zwiększającego dotację celową z przeznaczeniem na finansowanie zadań w zakresie świadczeń rodzinnych.


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/11
Wójta Gminy Narewka
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2011r.

Rodzaj zadania: Własne

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

1 344 027

0

1 344 027

60004

Lokalny transport zbiorowy

5 000

3 400

8 400

4300

Zakup usług pozostałych

5 000

3 400

8 400

60016

Drogi publiczne gminne

1 203 778

-3 400

1 200 378

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

108 000

-3 400

104 600

750

Administracja publiczna

1 891 270

0

1 891 270

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 552 144

0

1 552 144

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

927 000

-11 200

915 800

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

32 000

11 200

43 200

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

134 000

-5 500

128 500

4280

Zakup usług zdrowotnych

500

500

1 000

4300

Zakup usług pozostałych

75 000

5 000

80 000

75095

Pozostała działalność

99 764

0

99 764

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

25 000

1 000

26 000

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

21 137

1 000

22 137

4430

Różne opłaty i składki

35 000

-2 000

33 000

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

223 864

0

223 864

75412

Ochotnicze straże pożarne

208 964

-190

208 774

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

35 000

-5 190

29 810

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

29 657

5 000

34 657

75495

Pozostała działalność

12 500

190

12 690

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

12 500

190

12 690

801

Oświata i wychowanie

3 517 008

0

3 517 008

80113

Dowożenie uczniów do szkół

383 257

0

383 257

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

1 000

4 000

5 000

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

142 700

-5 100

137 600

4280

Zakup usług zdrowotnych

400

100

500

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

1 000

1 500

852

Pomoc społeczna

774 643

0

774 643

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

197 500

-13 505

183 995

3110

Świadczenia społeczne

197 500

-13 505

183 995

85219

Ośrodki pomocy społecznej

175 359

-1 000

174 359

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 500

-1 500

5 000

4410

Podróże służbowe krajowe

700

500

1 200

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

57 076

1 000

58 076

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

1 034

1 000

2 034

85295

Pozostała działalność

57 220

13 505

70 725

3110

Świadczenia społeczne

56 724

13 505

70 229

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1 264 172

0

1 264 172

90015

Oświetlenie ulic, placów i dróg

114 000

12 000

126 000

4270

Zakup usług remontowych

18 000

12 000

30 000

90095

Pozostała działalność

965 010

-12 000

953 010

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

178 607

-15 000

163 607

4270

Zakup usług remontowych

6 000

3 000

9 000

926

Kultura fizyczna

117 300

0

117 300

92695

Pozostała działalność

47 000

0

47 000

3040

Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń

2 000

-1 700

300

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000

1 700

5 700

Razem własne:

15 436 847

0

15 436 847

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział

Rozdział

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

725

4 130

4 855

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

0

4 130

4 130

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

282

282

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

46

46

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

1 865

1 865

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 187

1 187

4300

Zakup usług pozostałych

0

500

500

4410

Podróże służbowe krajowe

0

250

250

852

Pomoc społeczna

1 589 643

85 000

1 674 643

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

819 488

85 000

904 488

3110

Świadczenia społeczne

754 321

76 345

830 666

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 890

1 298

31 188

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

28 892

6 669

35 561

4120

Składki na Fundusz Pracy

795

28

823

4300

Zakup usług pozostałych

1 682

660

2 342

Razem zlecone:

944 133

89 130

1 033 263

Ogółem:

16 380 980

89 130

16 470 110

Zwiększa się o 89.130zł plan wydatków budżetowych w związku z otrzymanymi dotacjami oraz w celu właściwej realizacji zadań dokonuje się niezbędnych zmian w planie wydatków w ramach działu.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama