reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 12/III/10 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 28 grudnia 2010r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Perlejewo na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020) Rada Gminy uchwala co następuje :

§ 1. Dochody budżetu w wysokości 12 570 588 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 6 612 167 zł,

- majątkowe w wysokości 5 958 421 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu w wysokości 16 482 898 zł. z tego :

- bieżące w wysokości 6 833 135 zł.

- majątkowe w wysokości 9 649 763 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy :

1) ogólną w wysokości - 50 000 zł,

2) celową w wysokości 18 400 zł, z przeznaczeniem na :

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 18 400 zł.

§ 4. 1. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2011 w wysokości 9 149 763 zł. zgodnie z Załącznikirm nr 3.

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 8 132 269 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 4.

§ 5. Deficyt budżetu w wysokości 3 912 310 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie 3 040 315 zł.

2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającym z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 871 995 zł.

§ 6. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 4 155 334 zł. oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 243 024 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 040 315 zł.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 12 000 zł. z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 12 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 500 zł. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz 500 zł. na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

3. Ustala się środki pochodzące z opłaty produktowej w kwocie 600 zl. na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

4. Ustala się dochody w kwocie 15 828 zł. i wydatki w kwocie 33 328 zł. związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo ochrony środowiska.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu Gminy na 2011 rok, zgodnie z Załącznikiem nr 6.

§ 10. Ustala się plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 11. Ustala się plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na :

a) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 040 315 zl.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacjia w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytulu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4. Dokonania zmian w planie wydatków w zakresie działów, rozdziałów i paragrafów.

5. Dokonanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych, polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia ich zakresu rzeczowego oraz wprowadzania nowych zadań.

6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków.

7. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Plan dochodów budżetowych na rok 2011

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

Plan wydatków budżetowych na 2011 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Limity wadatków na zadania inwestycyjne na 2011 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik4.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2011 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik5.doc

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik6.doc

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2011 rok

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik7.doc

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2011 r.

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 12/III/10
Rady Gminy w Perlejewie
z dnia 28 grudnia 2010 r.
Zalacznik8.doc

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2011 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Radkiewicz Adwokaci i Radcowie Prawni

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama