reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XI/55/11 Rady Miasta Wysokie Mazowieckie

z dnia 28 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2011 rok

Na podstawie art.18,ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (D.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z 2002 r. Nr 23, poz.220,Nr 62, poz.558, Nr 113,poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806 z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759 z 2005r. Nr172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006r. Nr17,poz.128 i Nr 181, poz.1337 z 2007r.Nr48, poz.327,Nr138, poz.974 i Nr173, poz.1218 z 2008r.Nr180,poz.1111 i Nr223, poz.1453 z 2009r.Nr52,poz.420 i Nr157, poz.1241 oraz z 2010r. Nr 28,poz.142 i 146 i Nr 40,poz.230 Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113 i Nr 117, poz.679) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych, zgodnie z załacznikiem Nr 1

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1)Dochody budżetu miasta w wysokości 31 284 585zł w tym: dochody bieżące 24 104 507zł, dochody majątkowe 7 180 078zł i przychody w wysokości 2 645 108 zł

2)Wydatki budżetu miasta w wysokości 31 365 280 zł w tym: wydatki bieżące 20 334 909zł, wydatki majątkowe 11 030 371zł i rozchody w wysokości 2 564 413 zł

3)Na spłatę kredytów i pożyczki przeznacza się kwotę 2 564 413 zł

4)Źródłem pokrycia deficytu budżetu miasta w wysokości 80 695 zł będą przychody z wolnych środków.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Józef Sokolik


Załącznik do Uchwały Nr XI/55/11
Rady Miasta Wysokie Mazowieckie
z dnia 28 września 2011 r.

DOCHODY

Rodzaj:

Własne

Dz.

Rozdz

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

5 411 000,00

40 000,00

5 451 000,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

5 411 000,00

40 000,00

5 451 000,00

0760

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

10 000,00

20 000,00

30 000,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

0,00

20 000,00

20 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

13 484 181,00

20 511,00

13 504 692,00

75616

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

1 843 584,00

20 511,00

1 864 095,00

0360

Podatek od spadków i darowizn

40 000,00

10 511,00

50 511,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

4 000,00

10 000,00

14 000,00

801

Oświata i wychowanie

981 500,00

44 000,00

1 025 500,00

80104

Przedszkola

802 000,00

44 000,00

846 000,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

7 000,00

2 000,00

9 000,00

0830

Wpływy z usług

795 000,00

42 000,00

837 000,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

276 245,00

222 328,00

498 573,00

85395

Pozostała działalność

276 245,00

222 328,00

498 573,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

222 026,00

203 357,00

425 383,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

39 182,00

18 971,00

58 153,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

250 000,00

30 000,00

280 000,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

250 000,00

30 000,00

280 000,00

0690

Wpływy z różnych opłat

250 000,00

30 000,00

280 000,00

Razem:

29 343 146,00

356 839,00

29 699 985,00

WYDATKI

Rodzaj:

Własne

Dz.

Rozdz

§

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

757

Obsługa długu publicznego

196 738,00

40 800,00

237 538,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

196 738,00

40 800,00

237 538,00

4300

Zakup usług pozostałych

2 000,00

40 800,00

42 800,00

801

Oświata i wychowanie

11 759 380,00

62 000,00

11 821 380,00

80101

Szkoły podstawowe

4 446 079,00

- 2 000,00

4 444 079,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

464 300,00

- 7 500,00

456 800,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

74 900,00

- 5 000,00

69 900,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

5 000,00

- 2 500,00

2 500,00

4270

Zakup usług remontowych

164 000,00

14 899,00

178 899,00

4370

Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.

4 500,00

- 899,00

3 601,00

4430

Różne opłaty i składki

3 000,00

- 1 000,00

2 000,00

80103

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

71 000,00

20 000,00

91 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

45 600,00

17 000,00

62 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

7 500,00

2 700,00

10 200,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 200,00

300,00

1 500,00

80104

Przedszkola

3 205 900,00

44 000,00

3 249 900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

1 562 440,00

30 000,00

1 592 440,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

110 100,00

- 6 000,00

104 100,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

253 600,00

4 100,00

257 700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

41 450,00

700,00

42 150,00

4140

Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

0,00

2 900,00

2 900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

4 200,00

3 300,00

7 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

75 100,00

6 500,00

81 600,00

4220

Zakup środków żywności

299 000,00

11 000,00

310 000,00

4260

Zakup energii

142 000,00

- 1 000,00

141 000,00

4270

Zakup usług remontowych

29 200,00

- 20 000,00

9 200,00

4300

Zakup usług pozostałych

35 000,00

8 000,00

43 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 600,00

- 500,00

2 100,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

104 000,00

5 000,00

109 000,00

851

Ochrona zdrowia

284 000,00

0,00

284 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

234 000,00

0,00

234 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 800,00

- 400,00

5 400,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000,00

- 100,00

900,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

48 000,00

7 500,00

55 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

23 200,00

- 1 000,00

22 200,00

4240

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 000,00

- 1 000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

37 700,00

- 5 000,00

32 700,00

852

Pomoc społeczna

1 122 750,00

- 7 650,00

1 115 100,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

161 000,00

- 7 650,00

153 350,00

3110

Świadczenia społeczne

161 000,00

- 7 650,00

153 350,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

276 245,00

177 476,00

453 721,00

85395

Pozostała działalność

276 245,00

177 476,00

453 721,00

3119

Świadczenia społeczne

0,00

7 650,00

7 650,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

15 449,00

15 449,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0,00

409,00

409,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

8 884,00

2 430,00

11 314,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

1 568,00

65,00

1 633,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

1 444,00

379,00

1 823,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

254,00

11,00

265,00

4177

Wynagrodzenia bezosobowe

164 642,00

51 819,00

216 461,00

4179

Wynagrodzenia bezosobowe

29 054,00

9 145,00

38 199,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

14 738,00

12 316,00

27 054,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 601,00

1 603,00

4 204,00

4247

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

10 098,00

30 728,00

40 826,00

4249

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

1 782,00

5 422,00

7 204,00

4307

Zakup usług pozostałych

22 222,00

37 732,00

59 954,00

4309

Zakup usług pozostałych

3 921,00

2 318,00

6 239,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

157 141,00

- 18 000,00

139 141,00

85401

Świetlice szkolne

130 000,00

- 18 000,00

112 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

95 200,00

- 15 000,00

80 200,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

15 700,00

- 2 700,00

13 000,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

2 600,00

- 300,00

2 300,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 377 528,00

40 000,00

6 417 528,00

90004

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

305 000,00

40 000,00

345 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

124 900,00

40 000,00

164 900,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

914 000,00

52 502,00

966 502,00

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

749 000,00

82 502,00

831 502,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

549 000,00

82 502,00

631 502,00

92116

Biblioteki

165 000,00

- 30 000,00

135 000,00

2480

Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

165 000,00

- 30 000,00

135 000,00

926

Kultura fizyczna

416 156,00

9 711,00

425 867,00

92601

Obiekty sportowe

406 400,00

9 711,00

416 111,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

82 400,00

9 711,00

92 111,00

Razem:

27 117 841,00

356 839,00

27 474 680,00

Uzasadnienie do zmian: Powyższe zmiany dotyczą:

1. Zwiększenia dochodów budżetowych z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności oraz za wywłaszczenie gruntu kwota 40 000zł

2. Wpływów podatku od spadków i darowizn oraz odsetek podatkowych kwota 20.511zł

3. Wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska kwota 30 000zł

4. Utworzenie nowej grupy przedszkolnej przez Przedszkole Miejskie Nr 1 "ŚWIAT MALUCHA" kwota 71.500zl

5. Realizacja trzech projektów z udziałem środków unijnych kwota 222 328zł, zgodnie z wnioskami w tym:

a/ Projekt "Moja przyszłość", realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 52.350zł

b/ Projekt "Trening czyni mistrza" realizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 kwota 117.476zł

c/ Projekt "Rozwój współpracy w celu podniesienia aktywności kulturalnej mieszkańców obszaru przygranicznego realizowanego w 2010 roku przez Miejski Ośrodek Kultury kwota 52.502 zł

6 .. Na działalność bieżącą Domu Kultury 85.502zł

7. Zwiększenia wydatków budżetowych na opłatę prowizji od udzielonego kredytu kwota 40.800zł

8. Na utrzymanie zieleni miejskiej kwota 40.000zł

9. Na opracowanie studium wykonalności na pompy ciepła na Pływalni Miejskiej "WODNIK" kwota 9.717zł

10. Przeniesienia wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, jako wkład własny do realizowanego Projektu, zgodnie z wnioskiem

11. Przeniesienia wydatków budżetowych w Szkole Podstawowej Nr 1 ,na bieżące funkcjonowanie, zgodnie z wnioskami

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Filipczak-Zawadzka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama