reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/48/11 Rady Gminy Jaświły

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241 i z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i Nr 28, poz. 146) oraz art. art. 211, 212, 214-217 i 235 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy Jaświły uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań własnych o kwotę 157.336,95, z tego w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 - Pozostała działalność o kwotę 520 zł, w tym w § 0750 - wpływy z czynszu za dzierżawę gruntów o 500 zł i w § 0920 - wpływy z odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości o 20 zł

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 5.020 zł, w tym w § 0750 - wpływy z czynszu za lokale użytkowe o kwotę 5.000 zł i w § 0920 - odsetki za nieterminowe regulowanie czynszu o 20 zł

3. Dz. 750 - Administrracja publiczna, rozdz. 75023 § 0840 - wpływy ze sprzedaży wydawnictwa o gminie o kwotę 500 zł

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 0970 - wpływy z odpłatności członków OSP za wydane umundurowanie o kwotę 1.450 zł

5. Dz. 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej...o kwotę 700 zł, z tego w rozdz. 75616 § 0360 - wpływy ze spadków i darowizn o kwotę 500 zł oraz w rozdz. 75616 § 0690 - wpływy kosztów upomnienia o kwotę 200 zł

6. Dz. 758 - Różne rozliczenia o kwotę 146.446,95 zł, z tego w rozdz. 75814 § 2030 - dotacja celowa z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w roku 2010 w ramach funduszu sołeckiego o kwotę 44.446,95 zł oraz w rozdz. 75862 § 2007 - dotacja rozwojowa przyznana gminie ze środków europejskich na realizację zadania pn. "Lepsze jutro" z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 102.000 zł

7. Dz. 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdz. 85395 § 2009 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania pn. Lepsze jutro w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki o kwotę 2.700 zł

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących na realizację zadań zleconych gminie na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751 - Urzędy Naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdz. 75108 - wybory do Sejmu i Senatu § 2010 - dotacja celowa z budżetu państwa o kwotę 6.399 zł.

§ 3. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 43.425,55 zł, z tego w:

1. Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo, rozdz. 01095 § 0760 - wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 900 zł

2. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 35.310 zł, z tego w § 0780 - dochody ze zbycia praw majątkowych o kwotę 33.810 zł oraz w § 0870 - dochody ze sprzedaży składników majątkowych o 1.500 zł

3. Dz. 758 - Różne rozliczenia, rozdz. 75814 § 6330 - dotacja celowa z budżetu państwa z tytułu zwrotu części wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2010 w kwocie 3.913,55 zł

4. Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6290 - środki pozyskane od Komendanta Głównego PSP na dofinansowanie zakupu środków trwałych dla jednostki OSP Zabiele uczestniczącej w Krajowym Systemie Ratownictwa Gaśniczego o kwotę 3.302 zł.

§ 4. Zmniejsza się dochody bieżące z tytułu zwrotu części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego za rok 2010 mylnie ujęte w dz. 750 - Administracja publiczna, w rozdz. 75023 § 2030 o kwotę 72.607 zł.

§ 5. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 134.554,50 zł, z tego na:

1. realizację zadań własnych o kwotę 124.771,50 zł, w tym w:

1) Dz. 700 _ Gospodarka mieszkaniowa, rozdz. 70005 § 4210 - zakup materiałów o kwotę 5.918 zł

2) Dz. 750 - Administracja publiczna, rozdz. 75023 § 4300 - usługi pocztowe, kominiarskie i transportowe w urzędzie gminy o kwotę 12.023,50 zł, w rozdz. 75023 § 4440 - odpisy na ZFŚS o 630 zł i w rozdz. 75095 § 4430 - różne opłaty i składki o 1.500 zł,

3) Dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85295 - Pozostała działalność - wydatki na realizację przez GOPS Jaświły programu współfinansowanego ze środków EFS pn. "Lepsze jutro" o kwotę 104.700 zł, z tego realizowanych:

a) ze środków europejskich o kwotę 102.000 zł, w tym w:

- § 4017 - wynagrodzenia osobowe o kwotę 17.311,40 zł

- § 4117 - składki na FUS o kwotę 2.723,08 zł

- § 4127 - składki na Fundusz Pracy o 423,98 zł

- § 4177 - wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia o kwotę 19.679,08 zł

- § 4217 - zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1.461,32 zł

- § 4307 - zakup usług pozostałych o kwotę 60.401,14 zł

b) ze środków budżetu państwa o kwotę 2.700 zł, w tym w:

- § 4019 - wynagrodzenia osobowe o 458,24 zł

- § 4119 - składki na FUS o 72,08 zł

- § 4129 - składki na Fundusz Pracy o 11,22 zł

- § 4179 - wynagrodzenia bezosobowe o 520,92 zł

- § 4219 - zakup materiałów i wyposażenia o 38,68 zł

- § 4309 - zakup usług pozostałych o 1.598,86 zł

2. realizację zadań bieżących zleconych gminie na realizację wyborów do Sejmu i Senatu w dz. 751, rozdz. 75108 o kwotę 6.399 zł, z tego w:

1) § 4170 - wynagrodzenie za sporządzenie spisów wyborców 664 zł i obsługę informatyczną obwodowych komisji wyborczych 1.446 zł, razem o 2.110 zł

2) § 4110 - składki na FUS od wynagrodzeń z umowy zlecenia o 318,60 zł

3) § 4120 - składki na Fundusz Pracy od umowy zlecenia o 35,40 zł

4) § 4210 - zakup materiałów kancelaryjnych o 2.835 zł

5) § 4300 - usługi transportowe oraz wydruk i plakatowanie obwieszczeń o podziale i siedzibach komisji wyborczych o 800 zł

6) § 4410 - koszty podróży służbowych o 300 zł

3. realizację wydatków majątkowych w dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdz. 75412 § 6060 - wydatki na zakup drabiny do OSP Zabiele o kwotę 3.384 zł.

§ 6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków w następujący sposób:

1. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 81.200 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 4210 - zakup materiałów zmniejsza się o 1.000 zł

2) wydatki na zadania własne zmniejsza się o 80.200 zł, z tego w:

a) Dz. 750 - Administracja publiczna o kwotę 23.500 zł z tego w rozdz. 75023 § 4270 - usługi remontowe w urzędzie gminy o 10.000 zł i w rozdz. 75095 § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych o 13.500 zł

b) Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 46.400 zł, w tym w:

- Rozdz. 80101 § 4300 - zakup usług pozostałych w szkołach podstawowych o kwotę 22.400 zł

- Rozdz. 80104 § 4010 - wynagrodzenia pracowników oddziałów przedszkolnych o 4.000 zł

- Rozdz. 80110 § 4300 - zakup usług transportowych w gimnazjum o kwotę 20.000 zł

c) Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 7.200 zł, z tego w rozdz. 85219 § 4110 - składki na FUS pracowników GOPS o kwotę 6.000 zł, rozdz. 85228 § 4410 - delegacje opiekunek o 1.200 zł

d) Dz. 900 _ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o 3.100 zł, z tego w rozdz. 90004 § 4300 - usługi pozostałe o 600 zł i w rozdz. 90095 § 4210 - zakup materiałów o kwotę 2.500 zł

2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 81.200 zł, z tego:

1) wydatki na zadania zlecone w dz. 852 - Pomoc społeczna, rozdz. 85212 § 4300 - opłata za przesyłkę świadczeń rodzinnych zwiększa się o kwotę 1.000 zł

2) wydatki na zadania własne zwiększa się o kwotę 80.200 zł, z tego :

a) wydatki inwestycyjne łącznie o kwotę 3.100 zł, w tym w dz. 600 - Transport i łączność, rozdz. 60016 § 6050 - koszty opracowania dokumentacji przebudowy dróg gminnych o kwotę 2.500 zł oraz w dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90004 § 6050 - koszty map do celów projektowych zagospodarowania centrum wsi Dolistowo Stare I o kwotę 600 zł

b) wydatki bieżące łącznie o kwotę 77.100 zł, z tego w:

- Dz. 750 - Administracja publiczna o 15.000 zł, w tym w rozdz. 75023 § 4300 - usługi pocztowe i transportowe o 10.000 zł oraz w rozdz. 75095 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych i interwencyjnych o kwotę 5.000 zł

- Dz. 801 - Oświata i wychowanie o kwotę 46.400 zł, z tego w rozdz. 80101 § 4210 zakup materiałów do szkół podstawowych o 20.000 zł, rozdz. 80101 § 4440 - odpisy na ZFŚS o 1.900 zł, rozdz. 80104 § 4170 - wynagrodzenia z umowy zlecenia w oddziałach przedszkolnych o 4.000 zł, w rozdz. 80104 § 4280 - opłata za badania lekarskie o 500 zł, w rozdz. 80110 § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia do gimnazjum o kwotę 20.000 zł

- Dz. 852 - Pomoc społeczna o kwotę 13.200 zł, z tego w rozdz. 85219 § 4300 - usługi pocztowe w GOPS o 2.000 zł, w rozdz. 85219 § 4700 - opłata za szkolenia pracowników o 500 zł, w rozdz. 85228 § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunki socjalnej w związku z rozwiązaniem umowy o pracę o 1.200 zł, w rozdz. 85228 § 4170 - wynagrodzenie z umowy zlecenia opiekunek socjalnych o kwotę 8.500 zł oraz w rozdz. 85228 § 4110 - składki na FUS od umowy zlecenia o 1.000 zł

- Dz. 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdz. 90019 § 4300 - wydatki na likwidację "dzikich" wysypisk na terenie gminy o kwotę 2.500 zł

3. Dokonuje się zmiany przeznaczenia części dotacji celowej dla Powiatu Monieckiego ujętej w załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej na rok 2011 pn. "Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2011" w kwocie 20.000 zł na dofinansowanie modernizacji chodnika we wsi Zabiele. Na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej na odcinku Bagno - Starowola po zmianie pozostanie kwota 440.580 zł, a na przebudowę chodników kwota 80.000 zł.

§ 7. Budżet po dokonanych zmianach wyniesie:

1. Dochody ogółem 17.662.693,50 zł,

2. Wydatki ogółem 22.203.737,97 zł,

3. Przychody w kwocie 4.853.544,47 zł pochodzić będą z:

1) wolnych środków z lat ubiegłych jako nadwyżki środków na rachunku bieżącym budżetu, pozostałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 629.048,21 zł,

2) kredytu długoterminowego w kwocie 3.805.753,55 zł,

3) pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW w kwocie 418.742,71 zł

4. Rozchody w kwocie 312.500 zł przeznacza się na spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2010 r.

§ 8. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Jaświły.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


Bogusław Rutkowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Magdalena Szpak

trenerka i założycielka organizacji szkoleniowej Laboratorium Współpracy: www.laboratoriumwspolpracy.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama