Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/58/2011 Rady Powiatu Wysokomazowieckiego

z dnia 3 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12, pkt 5,9 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 , Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806 z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, 2007 roku Nr 173, poz. 1218 z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458 z 2009 roku Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241 oraz z 2010 roku Nr 28 poz.142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz.675) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 42 950 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 42 950 zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 61 544 067,00 zł

2. Wydatki ogółem - 65 507 501,00 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 3 października 2011 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu powiatu na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

758

Różne rozliczenia

29 865 243,00

800,00

29 866 043,00

75814

Różne rozliczenia finansowe

100 000,00

800,00

100 800,00

0920

Pozostałe odsetki

100 000,00

800,00

100 800,00

Własne

100 000,00

800,00

100 800,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

3 725 171,00

42 150,00

3 767 321,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

8 922,00

7 350,00

16 272,00

0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

0,00

7 200,00

7 200,00

Własne

0,00

7 200,00

7 200,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

8 922,00

150,00

9 072,00

Własne

8 922,00

150,00

9 072,00

85395

Pozostała działalność

3 202 949,00

34 800,00

3 237 749,00

2007

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

2 802 160,00

29 577,00

2 831 737,00

Własne

2 802 160,00

29 577,00

2 831 737,00

2009

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich

400 789,00

5 223,00

406 012,00

Własne

400 789,00

5 223,00

406 012,00

Razem:

61 486 149,00

42 950,00

61 529 099,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 3 października 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu powiatu na 2011 rok

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

801

Oświata i wychowanie

21 844 575,00

- 313 695,00

21 530 880,00

80120

Licea ogólnokształcące

6 836 960,00

- 14 500,00

6 822 460,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

772 589,00

- 10 000,00

762 589,00

Własne

772 589,00

- 10 000,00

762 589,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

129 586,00

- 6 000,00

123 586,00

Własne

129 586,00

- 6 000,00

123 586,00

4300

Zakup usług pozostałych

31 500,00

500,00

32 000,00

Własne

31 500,00

500,00

32 000,00

4410

Podróże służbowe krajowe

8 933,00

1 000,00

9 933,00

Własne

8 933,00

1 000,00

9 933,00

80130

Szkoły zawodowe

8 491 805,00

- 2 000,00

8 489 805,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

918 979,00

- 2 000,00

916 979,00

Własne

918 979,00

- 2 000,00

916 979,00

80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

63 000,00

2 805,00

65 805,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

61 000,00

2 805,00

63 805,00

Własne

61 000,00

2 805,00

63 805,00

80195

Pozostała działalność

5 948 810,00

- 300 000,00

5 648 810,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

561 797,00

- 300 000,00

261 797,00

Własne

561 797,00

- 300 000,00

261 797,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 299 934,00

42 950,00

4 342 884,00

85333

Powiatowe urzędy pracy

899 422,00

8 150,00

907 572,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

1 000,00

600,00

1 600,00

Własne

1 000,00

600,00

1 600,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

111 922,00

1 000,00

112 922,00

Własne

111 922,00

1 000,00

112 922,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

4 000,00

1 550,00

5 550,00

Własne

4 000,00

1 550,00

5 550,00

4260

Zakup energii

25 740,00

2 850,00

28 590,00

Własne

25 740,00

2 850,00

28 590,00

4300

Zakup usług pozostałych

3 700,00

800,00

4 500,00

Własne

3 700,00

800,00

4 500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

1 000,00

1 200,00

Własne

200,00

1 000,00

1 200,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0,00

350,00

350,00

Własne

0,00

350,00

350,00

85395

Pozostała działalność

3 169 312,00

34 800,00

3 204 112,00

4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

316 983,00

16 412,00

333 395,00

Własne

316 983,00

16 412,00

333 395,00

4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

22 235,00

2 898,00

25 133,00

Własne

22 235,00

2 898,00

25 133,00

4117

Składki na ubezpieczenia społeczne

65 496,00

2 478,00

67 974,00

Własne

65 496,00

2 478,00

67 974,00

4119

Składki na ubezpieczenia społeczne

3 754,00

438,00

4 192,00

Własne

3 754,00

438,00

4 192,00

4127

Składki na Fundusz Pracy

8 709,00

402,00

9 111,00

Własne

8 709,00

402,00

9 111,00

4129

Składki na Fundusz Pracy

579,00

72,00

651,00

Własne

579,00

72,00

651,00

4217

Zakup materiałów i wyposażenia

54 357,00

2 550,00

56 907,00

Własne

54 357,00

2 550,00

56 907,00

4219

Zakup materiałów i wyposażenia

2 227,00

450,00

2 677,00

Własne

2 227,00

450,00

2 677,00

4287

Zakup usług zdrowotnych

0,00

2 975,00

2 975,00

Własne

0,00

2 975,00

2 975,00

4289

Zakup usług zdrowotnych

0,00

525,00

525,00

Własne

0,00

525,00

525,00

4307

Zakup usług pozostałych

537 472,00

4 760,00

542 232,00

Własne

537 472,00

4 760,00

542 232,00

4309

Zakup usług pozostałych

10 446,00

840,00

11 286,00

Własne

10 446,00

840,00

11 286,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

2 758 100,00

313 695,00

3 071 795,00

85410

Internaty i bursy szkolne

930 600,00

13 695,00

944 295,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

79 747,00

11 500,00

91 247,00

Własne

79 747,00

11 500,00

91 247,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

13 893,00

4 500,00

18 393,00

Własne

13 893,00

4 500,00

18 393,00

4280

Zakup usług zdrowotnych

2 100,00

- 805,00

1 295,00

Własne

2 100,00

- 805,00

1 295,00

4300

Zakup usług pozostałych

25 205,00

- 500,00

24 705,00

Własne

25 205,00

- 500,00

24 705,00

4410

Podróże służbowe krajowe

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

Własne

2 000,00

- 1 000,00

1 000,00

85419

Ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze

1 000 000,00

300 000,00

1 300 000,00

2540

Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty

1 000 000,00

300 000,00

1 300 000,00

Własne

1 000 000,00

300 000,00

1 300 000,00

Razem:

65 464 551,00

42 950,00

65 507 501,00

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/58/2011
Rady Powiatu Wysokomazowieckiego
z dnia 3 października 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie powiatu na rok 2011

1. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 758- Różne rozliczenia, polegające na zwiększeniu dochodów o kwotę 800 zł w związku ze zwiększeniem dochodów budżetowych z odsetek bankowych w PUP w Wysokiem Mazowieckiem.

2. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 801 - Oświata i wychowanie, polegające na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 4 305 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwote 18.000 zł w związku z właściwą realizacja budżetu w ZSOiZ w Ciechanowcu,

b) zmniejszeniu wydatków o 300 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach.

3. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, polegające na zwiekszeniu dochodów i wydatków o kwotę 42 950 zł w związku z realizacją projektów w PUP w Wysokiem Mazowieckiem.

4. Zmiany w budżecie powiatu w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza, polegające na:

a) zwiększeniu wydatków o kwotę 16 000 zł oraz zmniejszeniu wydatków o kwotę 2 305 zł w związku z własciwą realizacją budżetu w ZSO i Z w Ciechanowcu,

b) zwiększeniu wydatków o kwotę 300 000 zł w związku ze zwiększeniem dotacji na wychowanków Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Perkach Karpiach.

Przewodniczący Rady Powiatu


Dorota Łapiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe