Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/67/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 oraz z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146 oraz Nr 106, poz. 675; z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 40, poz.230, Nr 117,poz.679, Nr 134, poz.777 ) oraz art.211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010 Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726) uchwala się , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 319.669zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę- 319.669zł

3. Zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 52.760zł ,

4. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 52.760zł , zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 419.206zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 419.206zł , zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Zmienić załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. " "Zadania inwestycyjne w 2011 r." na załącznik Nr 4 "Zadania inwestycyjne w 2011 r." do niejszej uchwały.

§ 5. Zmienić załącznik Nr 6 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r." na załącznik Nr 5 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r. " do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienić załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010 " Przychody i rozchody budżetu w 2011r." na załącznik Nr 6 "Przychody i rozchody budżetu w 2011r."do niniejszej uchwały.

§ 7. Zmienić załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. " Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r. " na załącznik Nr 7 "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r. "do niniejszej uchwały.

§ 8. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Dochody ogółem - 29.307.817zł, w tym dochody bieżące - 17.134.588zł

2. Wydatki ogółem - 32.656.790zł, w tym wydatki bieżące- 17.885.652zł

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.663.012zł , ktory zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656 zł,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie 1.026.313zł ,

3) wolnych środków w wysokości 404.043zł.


§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Rady


mgr inż. Marian Rogowiec


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

dział

rozdział

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie dochodów

Zmniejszenie wydatków

Ogółem:

w tym dotacja na zadania własne

w tym dotacja na podstawie porozumień

Ogółem:

w tym z dotacji na zadania własne

w tym z dotacji na podstawie porozumień

Ogółem:

w tym dotacja na zadania własne

Ogółem:

w tym wydatki z dotacji na zadania własne

921

92109

2707

-

-

-

-

-

-

52.760

-

921

92109

4277

-

-

-

-

-

-

-

-

52.760

-

010

01095

0770

18.521

-

-

-

-

-

-

-

756

75621

0010

154.356

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

2707

123.114

-

-

-

-

-

-

-

-

-

921

92109

4277

-

-

-

123.114

-

-

-

-

-

-

921

92109

4279

-

-

-

172.877

-

-

-

-

-

-

756

75616

0360

9.678

-

758

75814

0920

14.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

750

75023

4300

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

750

75023

4430

-

-

-

700

-

-

-

-

-

-

754

75412

4110

-

-

-

385

-

-

-

-

-

-

754

75412

4120

-

-

-

62

-

-

-

-

-

-

754

75412

4170

-

-

-

2.531

-

-

-

-

-

-

757

75702

8110

-

-

-

10.000

-

-

-

-

-

-

-

Razem:

-

319.669

-

-

319.669

-

-

52.760

-

52.760

-


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2011 r.

dział

rozdział

§

Zmniejszenie wydatków

Zwiększenie wydatków

010

01005

2320

379.050

-

600

60016

6050

-

199.000

600

60016

4270

-

51.000

900

90001

4270

-

16.000

010

01010

6050

-

40.000

750

75075

4300

-

20.000

900

90095

6050

-

30.000

921

92109

4279

-

13.050

921

92116

2480

-

10.000

750

75075

4210

5.111

-

750

75075

4300

-

5.111

801

80146

4700

164

-

801

80146

4210

-

164

851

85154

4210

5.000

-

851

85154

6060

-

5.000

852

85295

4010

3

-

852

85295

4110

-

1

852

85295

4170

250

-

852

85295

4210

-

252

921

92109

4279

29.628

-

921

92109

4270

-

29.628

Razem:

-

-

419.206

419.206


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

1. do § 1

2) W rozdziale 92109 zmniejszono dochody planowane do uzyskania ze środków PROW i wydatki z tych środków na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " do kwot poprzetargowych( Urząd Miejski).

3) Zwiększono dochody w: rozdziale 01095 z tytułu sprzedaży gruntów, w rozdziale 75621 z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, w rozdziale 92109 z tytułu dochodów planowanych do uzyskaniaze środków PROW na zadanie " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach nadolnych i Obniżu" i przeznaczono w rozdziale 92109 na wydatki związane z zadaniem " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu" ze środków własnych i PROW ( Urząd MIejski).

4) Zwiększono dochody w rozdziale 75616 z tytułu podatku od spadków oraz w rozdziale 75814 z tytułu dochodów od lokat bankowych i przeznaczono na wydatki w rozdziale 75023 ( Urząd Miejski w Drohiczynie) na usługi pozostałe i ubezpieczenie mienia , w rozdziale 75412 ( OSP) na umowy zlecenia i pochodne od nich oraz w rozdziale 75702 na odsetki od kredytów i pożyczek ( Urząd Miejski).

2. do § 2

1) W rozdziale 01005 zmniejszono część wydatków na dotację dla Powiatu Siemiatyckiego na zadanie : "Wykonanie budowy i przebudowy dróg dojazdowych do pól w obrębie gruntów wsi Łopusze, Klepacze, Smarklice w ramach realizacji projektu " Realizacja projektu scalenia gruntów obiektu " Ostrożany I" w zakresie zagospodarowania poscaleniowego" ze środków własnych i przeznaczono : a) w rozdziale 60016 na " Przebudowę drogi gminnej ul. Farna w Drohiczynie" oraz " Przebudowę drogi gminnej ul. Ratuszowa w Drohiczynie" i na usługi remontowe na drogi gminne, b) w rozdziale 90001 na remont przyłączy wodociągowych w Drohiczynie , c) w rozdziale 01010 na zadanie " Budowa wodociągu na odcinku Wierzchuca - Śledzianów" - zakup dokumentacji technicznej, d) w rozdziale 75075 na promocję gminy, e) w rozdziale 90095 na zadanie " Przebudowa targowicy miejskiej w Drohiczynie" - zakup dokumentacji, f) w rozdziale 92109 na wydatki związane z zadaniem " Remont świetlic wiejskich w Putkowicach Nadolnych i Obniżu" ze środków własnych, g) w rozdziale 92116 na dotację podmiotową dla Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Drohiczynie na wynagrodzenia i pochodne , ( środki własne- Urząd Miejski).

3) W rozdziale 75075 w ramach promocji gminy zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a zwiększono na usługi pozostałe ( Urząd Miejski-środki własne).

4) W rozdziale 80146 na podstawie Zarządzenia Nr 13/11 Dyrektora Szkoły Podstawowej w Ostrożanach z dnia 19 września 2011r. zmniejszono wydatki na szkolenia a przeznaczono na zakupy materiałów szkoleniowych.

5) W rozdziale 85154 zmniejszono wydatki na zakupy materiałów a przeznaczono na zakup "Tablicy interaktywnej " z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Drohiczynie w ramach profilaktyki p/alkoholowej. ( Urząd Miejski- środki własne).

6) W rozdziale 85295 w ramach realizacji przez MGOPS w Drohiczynie zadania pn. " Tworzenie środowiskowych form pomocy dziecku i rodzinie- organizowanie zespołu specjalistycznego poradnictwa" w ramach udziału własnego zmniejszono wydatki na umowy zlecenia i wynagrodzenia osobowe a zwiększono na składki ZUS i zakupy materiałów.

7) W rozdziale 92109 w ramach realizacji projektu pn. " Remont świetlic wiejskich w Wierzchucy Nagórnej i Zajęcznikach " zmniejszono wydatki ze środków własnych do sum poprzetargowych i przeznaczono na prace dodatkowe w ramach remontów świetlic.

8) W rozdziale 75411 zmienia się przeznaczenie wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z wydatków bieżących na zakup inwestycyjny, tj. na zakup " Zestawu ratowniczego przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych na wodach śródlądowych" dla Powiatowej Straży Pożarnej w Siemiatyczach . W uchwale Nr VI/41/11 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011r. przeznaczono środki na wydatki bieżące.

9) W 2011r. wpłynęły środki w wysokosci 500.000zł z tytułu wydatków poniesionych w 2010r. Wolne środki pokrywające deficyt uzupełniają dochody bieżące .Tym samym dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy w 2011r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 r.


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XI/67/11
Rady Miejskiej w Drohiczynie
z dnia 30 września 2011 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2011 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe