Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Wąsosz

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami), art. 211, art. 212, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje :

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy polegających na :

1. Zwiększeniu wydatków budżetu o kwotę - 66.376,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Zmniejszeniu wydatków o kwotę - 66.376,00 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1

§ 2. Załącznik Nr 6 i Nr 7 do uchwały Nr VI/32/11 z dnia 20 maja 2011 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się dochody budżetu w wysokości - 11.604.055,84 zł., z tego dochody bieżące- 11.228.641,84 zł., dochody majątkowe - 375.414,00 zł.

§ 4. Ustala sie wydatki budżetu w wysokości -12.528.079,84 zł. z tego wydatki bieżące - 9.579.801,84 zł., majątkowe - 2.948.278,00 zł.

§ 5. 1. Deficyt budżetu w wysokości 924.024,00 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w wysokości 924.024,00 zł.

2. Kwota przychodów - 2.627.656,00 zł.

3. Kwota rozchodów - 1.703.632,00 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Albert Kochanowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 września 2011 r.

Wydatki zwiększenia /zmniejszenia

dział

Rozdział

§

Rodzaj

Treść

Kwota zwiększenia w

Kwota zmniejszenia w

Urząd Gminy

29.000,00

18.000,00

010

01095

4300

własne

Zakup usług pozostałych

2.000,00

700

70005

4300

własne

Zakup usług pozostałych

5.000,00

70095

4210

własne

Zakup materiałów i wyposażenia

8 .000,00

710

71004

4170

własne

Wynagrodzenia bezosobowe

5.000,00

750

75011

4170

własne

Wynagrodzenia bezosobowe

7.000,00

75023

4170

własne

Wynagrodzenia bezosobowe

1.000,00

75023

4300

własne

Zakup usług pozostałych

4.000,00

75095

4010

własne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

10.000,00

851

85117

6300

własne

Dotacje na pomoc finansową udzielona między jd. sm

5.000,00

Szkoły Podstawowe

6.376,00

33.876,00

801

80101

3020

własne

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2.500,00

4210

własne

Zakup materiałów i wyposażenia

2.926,00

4350

własne

Zakup usług do sieci internet

650,00

4370

własne

Opłata z tyt. Zakupu usług telekomunikacyjnych

300,00

4010

własne

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000,00

4110

własne

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000,00

4240

własne

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

300,00

4260

własne

Zakup energii

926,00

4270

własne

Zakup usług remontowych

1.850,00

4300

własne

Zakup usług pozostałych

600,00

80146

4410

własne

Podróże służbowe , krajowe

200,00

810

Gimnazjum

30.000,00

2.500,00

80110

4010

własne

wynagrodzenia osobowe pracowników

20.000,00

4110

własne

Składki na ubezpieczenia społeczne

10.000,00

3020

własne

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

2.500,00

Ośrodek Pomocy Społecznej

1.000,00

12.000,00

852

85202

4300

własne

Zakup usług pozostałych

5.000,00

85205

4300

własne

Zakup usług pozostałych

6.000,00

85219

4210

własne

Zakup materiałów i wyposażenia

1.000,00

4280

własne

Zakup usług zdrowotnych

200,00

4300

własne

Zakup usług pozostałych

400,00

4410

własne

Podróże służbowe , krajowe

200,00

4700

własne

Szkolenia pracowników

200,00

Razem

66.376,00

66.376,00

Po dokonanej analizie stopnia wykonania wydatków w budżecie gminy postanawia się wprowadzić następujące zmiany :

W Urzędzie Gminy:

- 1. kwota zwiększenia to 29.000,00 zł. -przewiduje się zwiększone wydatków w pozostałych usługach dotyczących między innymi zawartych umów na wyłapywanie psów, usługi serwisowe wykorzystywanego oprogramowania

- zwiększone wynagrodzenia osobowe dla pracowników interwencyjnych o kwotę 10.000,00 zł. pozwolą na zabezpieczenie środków finansowych w planie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników interwencyjnych wynikających z umów o pracę .

- kwota 5.000,00 zł. to zaplanowana dotacja celowa dla Powiatu Grajewskiego, na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego w Szczuczynie

- zwiększenie w rozdziałach 75011 i 75023 paragrafu 4170, pozwoli na zabezpieczenie środków w planie wydatków, na wynagrodzenia dla osób zatrudnionych w urzędzie gminy na podstawie umowy - zlecenia.

- 2. Zmniejszenia w urzędzie gminy to kwota - 18.000,00 zł.

- zmniejszenia planu wydatków w paragrafach 4300 i 4210 w dziale gospodarka komunalna .

Szkoły Podstawowe dokonać zmian w planach finansowych szkół jak w tabeli.

Rozdział 80101

Szkoła
Podstawowa

3020

4010

4110

4210

4240

4260

4270

4300

4350

4370

razem

Sulewo-
Kownaty

2500,00

-15000,00

-7000,00

200,00

-19300,00

Nieciki

-5000,00

-3000,00

-650,00

650,00

-8000,00

Kędziorowo

1726,00

-300,00

-926,00

-600,00

100,00

0.00

Ławsk

1200,00

-1200,00

0,00

razem

2500,00

-20000,00

-10000,00

2926,00

-300,00

-926,00

-1850,00

-600,00

650,00

300,00

-27300,00

Rozdział 80146

Szkoła

4410

razem

Sulewo-
Kownaty

-200,00

-200,00

razem

-200,00

-200,00

Gimnazjum.

Planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne okazały się małe , ponieważ w jednostce zatrudniono nauczycieli z wyższym stopniem awansu zawodowego.

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonać zmian jak w zał. Nr 1

Zmniejszone zostały paragrafy pozostałych usług , ponieważ roku bieżącym nie prowadzono żadnego postępowania o umieszczenie w domu pomocy Społecznej i do końca roku 2011r. takiej potrzeby nie ma. Planowane wydatki na ten cel nie będą wykorzystane. Do dnia dzisiejszego również OPS nie ponosił wydatków na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zwiększono wydatki w paragrafie 4210 na zakup węgla. Zmniejszono wydatki na zakup usług zdrowotnych , pozostałych usług szkolenia i podróże, ponieważ do końca roku zakładany plan nie zostanie wykonany.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 września 2011 r.

Plan dochodów na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w 2011r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

219.935,00

01095

pozostała działalność

219.935,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

219.935,00

750

Administracja publiczna

87 550,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 000,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

64 000,00

75056

Spis powszechny

23 550,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

23 550,00

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 774,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

650,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

650,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 124,000

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

5 124,000

852

Pomoc społeczna

1 632 000,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

422,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

422,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1.631.578,00

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

1.631.578,00

Razem:

1.945 259,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

852

85212

2350

Wyegzekwowane należności od dłużników alimentacyjnych - 3.000,00 zł.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/41/11
Rady Gminy Wąsosz
z dnia 30 września 2011 r.

Plan wydatków na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w 2011r.

Dział

Rozdział

Paragraf

Po zmianie

010

Rolnictwo i łowiectwo

219.935,00

01095

Pozostała działalność

219.935,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

215.623,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

4.312,00

750

Administracja publiczna

87 550,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

64 000,00

75056

Spis powszechny i inne

23 550,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

15 700,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

5 738,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

867,15

4120

Składki na Fundusz Pracy

0

4410

Podróże służbowe krajowe

144,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 100,85

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

5 774,00

75101

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

650,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

650,00

75108

Wybory do Sejmu i Senatu

5 124,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 510,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2 574,00

4410

40,00

852

Pomoc społeczna

1 632 000,00

85212

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

1 631 578,00

3110

Świadczenia społeczne

1 584 044,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

29 000,00

4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 400,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

5 500,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

771,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6 865,00

4300

Zakup usług pozostałych

500,00

4410

Podróże służbowe krajowe

200,00

4430

Różne opłaty i składki

600,00

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 098,00

4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

600,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

422,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

422,00

Razem:

1.945.259,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe