Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 49/X/11 Rady Gminy Grajewo

z dnia 6 października 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142, 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777/ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 217, art. 235, art. 236, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie gminy na 2011 rok polegających na:

1)zwiększeniu dochodów o kwotę 38.229,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2)zwiększeniu wydatków o kwotę 50.029,00 zł i zmniejszeniu wydatków o kwotę 11.800,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 2. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.250.340,00 zł, z tego:

1)dochody bieżące kwota 16.695.149,00 zł, w tym:

- dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.924.156,00 zł,

- dotacje na realizację własnych zadań bieżących w wysokości 706.644,00 zł,

2)dochody majątkowe kwota 555.191,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 17.928.340,00 zł, z tego:

1)wydatki bieżące kwota 16.623.071,00 zł, w tym:

- wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2.924.156,00 zł,

- wydatki na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 6.573,00 zł.

2)wydatki majątkowe kwota 1.305.269,00 zł.

§ 3. Załącznik Nr 3 "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2011" przyjęty Uchwałą Nr 17/IV/10 Rady Gminy Grajewo z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2011, zmieniony Uchwałą Nr 28/VI/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok, Uchwałą Nr 40/VIII/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok i Uchwałą Nr 45/IX/11 Rady Gminy Grajewo z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Grzegorz Gardocki


Uzasadnienie

Po dokonanej analizie stopnia zaawansowania wykonania planu dochodów i wydatków budżetu gminy na rok 2011, postanawia się dokonać następujących zmian w budżecie gminy:
1) w planie finansowym Urzędu Gminy
DOCHODY
- w rozdziale 75108 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej dotacji celowej na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu o kwotę 7.080,00 zł,
- w rozdziale 75023 zwiększa się dochody z tytułu otrzymanej darowizny na rzecz rozwoju gminy kwota 30.000,00 zł,
- w rozdziale 70005 zwiększa się dochody z tytułu wpłat za koncesje kwota 1.149,00 zł,
WYDATKI
- w rozdziale 60016 zwiększa się wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę 15.000,00 zł,
- w rozdziale 75108 zwiększa się wydatki w ramach zadań zleconych na wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu o kwotę 7.080,00 zł,
- w rozdziale 75416 zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 1.800,00 zł,
- w rozdziale 90095 zwiększa się wydatki na odpłatność za zużycie energii w obiektach gminnych o kwotę 1.949,00 zł oraz w ramach wydatków inwestycyjnych na zakup i montaż aeratora do napowietrzania wody w stawie gminnych w miejscowości Boczki-Świdrowo o kwotę 25.000,00 zł,
- w rozdziale 92120 zwiększa się wydatki na wykonanie opinii technicznej dotyczącej stanu budynku dworu w miejscowości Kurejwa o kwotę 1.000,00 zł,
- w rozdziale 92695 zmniejsza się w ramach wydatków inwestycyjnych środki finansowe na opracowanie projektu budowy boiska w miejscowości Ruda o kwotę 10.000,00 zł.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 49/X/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 października 2011 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj dochodu

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan dochodów po zmianach

700

70005

0590

Wpływy z opłat za koncesje i licencje

własne

1.149,00

1.149,00

750

75023

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

własne

30.000,00

30.000,00

751

75108

2010

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami

zlecone

7.080,00

14.564,00

Razem

38.229,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 49/X/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 października 2011 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Rodzaj wydatku

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

600

60016

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

15.000,00

120.400,00

751

75108

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

zlecone

7.080,00

7.080,00

754

75416

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

własne

- 1.800,00

7.200,00

900

90095

4260

Zakup energii

własne

1.949,00

31.949,00

900

90095

6060

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

własne

25.000,00

25.000,00

921

92120

4300

Zakup usług pozostałych

własne

1.000,00

1.000,00

926

92695

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

własne

- 10.000,00

7.000,00

Razem:

38.229,00


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 49/X/11
Rady Gminy Grajewo
z dnia 6 października 2011 r.

LIMITY WYDATKÓW NA ZADANIA INWESTYCYJNE W ROKU 2011

Lp.

Dział

Rozdz.

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

rok budżetowy 2011 (8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

dochody własne
jst

kredyty i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

801

80101

6050

Budowa Sali gimnastycznej przy SP w Wierzbowie

2.369.651,00

997.969,00

14.969,00

678.000,00

305.000,00

Urząd Gminy Grajewo

2

900

90095

6060

Zakup koparko-ładowarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

444.900,00

80.000,00

80.000,00

Urząd Gminy Grajewo

3

900

90095

6060

Zakup skrapiarki na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

78.000,00

20.000,00

20.000,00

Urząd Gminy Grajewo

4

900

90095

6060

Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

170.600,00

30.000,00

30.000,00

Urząd Gminy Grajewo

5

900

90095

6060

Zakup rozsiewacza na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

85.500,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

6

900

90095

6060

Zakup przyczepy na potrzeby Gminnego Zakładu Komunalnego w ramach leasingu

70.000,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

7

700

70005

6060

Wykup gruntów

76.200,00

76.200,00

76.200,00

Urząd Gminy Grajewo

8

600

60016

6060

Zakup pługa do odśnieżania

10.100,00

10.100,00

10.100,00

Urząd Gminy Grajewo

9

900

90015

6050

Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Boczki Świdrowo

18.524,00

15.000,00

15.000,00

Urząd Gminy Grajewo

10

926

92695

6050

Boisko w Rudzie - dokumentacja projektowa

7.000,00

7.000,00

7.000,00

Urząd Gminy Grajewo

11

900

90095

6050

Świetlica w Kurejewce - wykonanie instalacji CO i docieplenie budynku

14.000,00

14.000,00

14.000,00

Urząd Gminy Grajewo

12

900

90095

6060

Zakup aeratora do napowietrzania wody - staw w m. Boczki-Świdrowo

25.000,00

25.000,00

25.000,00

Urząd Gminy Grajewo

Razem

3.369.475,00

1.305.269,00

322.269,00

678.000,00

305.000,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe