Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 28/106/11 Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim

z dnia 29 września 2011r.

w sprawie zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego na 2011 rok

Tekst pierwotny

Na podst. art. 32 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984,
Nr 153 poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568;
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146,
Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113), art. 222 ust. 4
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240;
z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578,
Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 pkt. 4) uchwały Nr V/36/11 Rady Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Bielskiego na rok 2011,
uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się następujących zmian w planie wydatków budżetu powiatu na rok 2011:

1) zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 842.475 zł.,

2) zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 842.475 zł.,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) plan dochodów ogółem 51.793.811 zł.,

2) plan wydatków ogółem 55.213.286 zł.

2. Źródłem pokrycia deficytu budżetu powiatu w kwocie 3.419.475 zł. są przychody pochodzące z:

1) planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1.424.626 zł.,

2) wolnych środków w kwocie 1.994.849 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wicestarosta


mgr Piotr Bożko


Członek Zarządu Powiatu


Zbigniew Jan Szpakowski


Członek Zarządu Powiatu


mgr inż. Mariusz Korzeniewski

Starosta


dr inż. Sławomir Jerzy Snarski


Załącznik do Uchwały Nr 28/106/11
Zarządu Powiatu w Bielsku Podlaskim
z dnia 29 września 2011 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Bielskiego w 2011 roku

Symbol

Nazwa

Zmniejszenie

Zwiększenie

kol. 1

kol. 2

kol. 3

kol. 4

Wydatki razem

842 475

842 475

Grupa 010

Wydatki na zadania własne

842 475

842 475

Dział 600

Transport i łączność

11 249

11 249

Rozdz.60014

Drogi publiczne powiatowe

11 249

11 249

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

11 249

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

1 500

0

§ 4390

Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

1 000

0

§ 4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

333

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

1 000

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

4 000

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 200

0

§ 4500

Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

216

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 000

0

Dział 750

Administracja publiczna

1

1

Rozdz.75095

Pozostała działalność

1

1

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1

0

§ 4480

Podatek od nieruchomości

0

1

Dział 757

Obsługa długu publicznego

0

51 000

Rozdz.75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

0

51 000

§ 8110

Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek

0

51 000

Dział 758

Różne rozliczenia

605 135

0

Rozdz.75818

Rezerwy ogólne i celowe

605 135

0

§ 4810

Rezerwy

605 135

0

Dział 801

Oświata i wychowanie

216 355

703 309

Rozdz.80102

Szkoły podstawowe specjalne

3 400

123 403

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

108 900

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

13 000

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 000

0

§ 4260

Zakup energii

900

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 500

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 503

Rozdz.80111

Gimnazja specjalne

2 971

66 600

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

56 000

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

10 600

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

400

0

§ 4260

Zakup energii

1 500

0

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

500

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

271

0

Rozdz.80120

Licea ogólnokształcące

89 194

142 902

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0

160

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

112 592

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

40 796

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

18 754

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

233

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

0

2 700

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

1 840

§ 4260

Zakup energii

6 900

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

38 000

0

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

145

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

5 100

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

500

0

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

55

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

1 523

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

1 888

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

910

0

Rozdz.80130

Szkoły zawodowe

88 816

252 915

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

171 230

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

8 263

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

18 421

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

5 050

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

74 961

§ 4260

Zakup energii

400

0

§ 4270

Zakup usług remontowych

48 000

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

6 300

0

§ 4350

Zakup usług dostępu do sieci Internet

0

560

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

2 340

0

§ 4390

Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

0

1 000

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

33

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

4 481

§ 4480

Podatek od nieruchomości

42

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

0

650

Rozdz.80134

Szkoły zawodowe specjalne

4 600

24 639

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

21 200

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

3 000

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

1 800

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

2 800

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

439

Rozdz.80140

Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

22 772

81 152

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

63 553

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

2 308

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

13 194

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

813

§ 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

2 000

0

§ 4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0

11 378

§ 4280

Zakup usług zdrowotnych

170

0

§ 4300

Zakup usług pozostałych

0

3 000

§ 4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

0

300

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

300

0

§ 4390

Zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii

2 000

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

300

0

§ 4430

Różne opłaty i składki

2 000

0

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

2 108

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

500

0

Rozdz.80146

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

2 585

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

575

0

§ 4700

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

2 010

0

Rozdz.80148

Stołówki szkolne

2 017

7 104

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

7 104

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

363

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

207

0

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

647

0

§ 4260

Zakup energii

800

0

Rozdz.80195

Pozostała działalność

0

4 594

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

4 594

Dział 852

Pomoc społeczna

285

2 824

Rozdz.85201

Placówki opiekuńczo-wychowawcze

285

2 824

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

2 824

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

285

0

Dział 853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 227

4 227

Rozdz.85333

Powiatowe urzędy pracy

3 760

3 760

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

3 760

0

§ 4410

Podróże służbowe krajowe

0

2 880

§ 4430

Różne opłaty i składki

0

880

Rozdz.85395

Pozostała działalność

467

467

§ 4017

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

279

§ 4019

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

50

§ 4047

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

397

0

§ 4049

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

70

0

§ 4447

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

118

§ 4449

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

20

Dział 854

Edukacyjna opieka wychowawcza

5 223

69 865

Rozdz.85406

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

3 641

50 751

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

37 823

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

3 641

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

9 635

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

1 718

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 575

Rozdz.85410

Internaty i bursy szkolne

1 582

17 645

§ 3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

500

0

§ 4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

0

14 874

§ 4040

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

82

0

§ 4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

0

2 549

§ 4120

Składki na Fundusz Pracy

0

222

§ 4370

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

1 000

0

Rozdz.85495

Pozostała działalność

0

1 469

§ 4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

0

1 469

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe