Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 53/2011 Burmistrza Drohiczyna

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art.257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240; z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz. 1726) oraz § 12 ust.3 Uchwały Nr III/14/10 Rady Miejskiej w Drohiczynie z dnia 29 grudnia 2010r. zarządza się, co następuje :

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę - 6.590zł ,

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 6.590zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1. Zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 107.008zł

2. Zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę - 107.008zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawarto w załączniku Nr 3.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 29.314.407zł, w tym dochody bieżące 17.141.178zł

2) Wydatki ogółem - 32.663.380zł, w tym wydatki bieżące 17.872.242zł

3) Deficyt budżetu gminy w wysokości 4.663.012zł , który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) zaciąganych kredytów w kwocie - 3.232.656zł ,

2) zaciąganych pożyczek w kwocie - 1.026.313zł,

3) wolnych środków w wysokości - 404.043zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


mgr inż. Wojciech Borzym


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 września 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011R.

DZIAŁ

ROZDZIAŁ

§

ZWIĘKSZENIE DOCHODÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

751

75108

2010

6.590

6.590

-

-

-

-

-

-

751

75108

4110

-

-

-

-

463

463

-

-

751

75108

4120

-

-

-

-

73

73

-

-

751

75108

4170

-

-

-

-

3.009

3.009

-

-

751

75108

4210

-

-

-

-

1.156

1.156

-

-

751

75108

4300

-

-

-

-

1.500

1.500

-

-

751

75108

4410

-

-

-

-

389

389

-

-

-

RAZEM:

-

6.590

6.590

-

-

6.590

6.590

-

-


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 września 2011 r.

ZMIANY W BUDŻECIE GMINY NA 2011 R.

dział

rozdział

§

ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW

ZWIĘKSZENIE WYDATKÓW

OGÓŁEM:

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM Z DOTACJI NA ZADANIE WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

OGÓŁEM

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZADANIA WŁASNE

W TYM ZE ŚRODKÓW DOTACJI NA ZASADZIE POROZUMIEŃ

754

75411

3000

20.000

-

-

-

-

-

-

-

754

75411

6170

-

-

-

-

20.000

-

-

-

801

80101

3020

1.350

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4010

15.000

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4110

2.470

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4120

400

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4440

365

-

-

-

-

-

-

-

801

80104

3020

-

-

-

-

1.350

-

-

-

801

80104

4010

-

-

-

-

15.000

-

-

-

801

80104

4110

-

-

-

-

2.470

-

-

-

801

80104

4120

-

-

-

-

400

-

-

-

801

80104

4440

-

-

-

-

365

-

-

-

801

80101

3020

2.500

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4010

25.750

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4110

4.400

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4120

700

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4440

730

-

-

-

-

-

-

-

801

80103

3020

-

-

-

-

1.300

-

-

-

801

80103

4010

-

-

-

-

12.850

-

-

-

801

80103

4110

-

-

-

-

2.200

-

-

-

801

80103

4120

-

-

-

-

350

-

-

-

801

80103

4440

-

-

-

-

365

-

-

-

801

80104

3020

-

-

-

-

1.200

-

-

-

801

80104

4010

-

-

-

-

12.900

-

-

-

801

80104

4110

-

-

-

-

2.200

-

-

-

801

80104

4120

-

-

-

-

350

-

-

-

801

80104

4440

-

-

-

-

365

-

-

-

801

80101

3020

980

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4010

10.183

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4110

1.800

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4120

280

-

-

-

-

-

-

-

801

80101

4440

365

-

-

-

-

-

-

-

801

80104

3020

-

-

-

-

980

-

-

-

801

80104

4010

-

-

-

-

10.183

-

-

-

801

80104

4110

-

-

-

-

1.800

-

-

-

801

80104

4120

-

-

-

-

280

-

-

-

801

80104

4440

-

-

-

-

365

-

-

-

801

80103

3020

1.350

-

-

-

-

-

-

-

801

80103

4010

15.000

-

-

-

-

-

-

-

801

80103

4110

2.470

-

-

-

-

-

-

-

801

80103

4120

400

-

-

-

-

-

-

-

801

80103

4440

365

-

-

-

-

-

-

-

801

80104

3020

-

-

-

-

1.350

-

-

-

801

80104

4010

-

-

-

-

15.000

-

-

-

801

80104

4110

-

-

-

-

2.470

-

-

-

801

80104

4120

-

-

-

-

400

-

-

-

801

80104

4440

-

-

-

-

365

-

-

-

853

85395

4307

146

-

-

-

-

-

-

-

853

85395

4309

4

-

-

-

-

-

-

-

853

85395

4287

-

-

-

-

146

-

-

-

853

85395

4289

-

-

-

-

4

-

-

-

-

RAZEM:

-

107.008

-

-

-

107.008

-

-

-


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 53/2011
Burmistrza Drohiczyna
z dnia 30 września 2011 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2011 r.

1. do § 1

1) Na podstawie pisma Nr DBŁ.3101-4-2/9/11 z dnia 30 sierpnia 2011r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Białymstoku w rozdziale 75108 ( Wybory do Sejmu i Senatu ) zwiększono dochody o dotację na zadania zlecone i przeznaczono na sfinansowanie zadań związanych z przygotowaniem i przeprowdzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 9 pażdziernika 2011r. ( Urząd Miejski- środki dotacji na zadania zlecone).

2. do § 2

1) W rozdziale 75411 dokonuje sie korekty klasyfikacji budżetowej z § 3000 na § 6170 w związku ze zmianą przeznaczenia wpłaty na wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej dokonanej uchwałą Nr XI/67/11 z dnia 30 września 2011r. , tj. z wydatków bieżących na wydatki majątkowe, tj. na zakup przez Powiatową Straż Pożarna w Siemiatyczach " Zestawu ratowniczego przeznaczonego do prowadzenia działań ratowniczych na wodach śródlądowych" .

2) W Szkole Podstawowej w Ostrożanach rozdziale 80101 zmniejszono wydatki w na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich , na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i przeznaczono na wydatki w rozdziale 80104( przedszkola), tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - środki własne.

3) W Szkole Podstawowej w Miłkowicach Jankach rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich , na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i przeznaczono na wydatki w rozdziale 80104( przedszkola), tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS oraz na wydatki w rozdziale 80103 ( oddziały przedszkolne), tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - środki własne .

4) W Szkole Podstawowej w Śledzianowie rozdziale 80101 zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich , na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i przeznaczono na wydatki w rozdziale 80104( przedszkola), tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - środki własne .

5) W Zespole Szkół w Drohiczynie rozdziale 80103 ( oddziały przedszkolne) zmniejszono wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich , na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS i przeznaczono na wydatki w rozdziale 80104( przedszkola), tj. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od nich oraz na wydatki niezaliczane do wynagrodzeń i odpis na ZFŚS - środki własne .

6) W rozdziale 85395 w ramach realizacji projektu " Teraz młodzież " przez MGOPS w Drohiczynie zmniejszono wydatki na usługi pozostałe ze środków EFS i budżetu państwa i przeznaczono na usługi zdrowotne ze środków EFS i budżetu państwa.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe